Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74848
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Innovative development of the regions: cooperation between enterprises and state institutions
Other Titles Інноваційний розвиток регіонів: співпраця між підприємствами та державними установами
Authors Tyukhtenko, N.
Makarenko, S.
Oliinyk, N.
Gluc, K.
Portugal, E.
Rybachok, S.
Keywords соціально-економічний розвиток
менеджмент
інновації
індустріальний парк
конкурентоспроможність
іноземні інвестиції
амністія капіталу
socio-economic development
management
innovation
industrial park
competitiveness
foreign investment
amnesty of capital
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74848
Publisher Sumy State University
Citation Innovative development of the regions: cooperation between enterprises and state institutions [Текст] = Інноваційний розвиток регіонів: співпраця між підприємствами та державними установами / N. Tyukhtenko, S. Makarenko, N. Oliinyk [et al.] // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2019. - № 3. - P. 354-365. - DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-27.
Abstract У статті виявлено, що в умовах обмеженості джерел фінансування для впровадження передових інноваційних технологій та модернізації устаткування втримати наявні позиції та підвищити загальний рівень конкурентоспроможності зможе лише те підприємство, яке налагодить тісний взаємозв'язок із органами державної влади, місцевого самоврядування та профспілковими організаціями з метою отримання можливих преференцій для розвитку в межах діючого нормативно-правого поля. Доведено, що запровадження обгрунтованого методичного підходу стосовно оцінювання рівня соціально-економічного розвитку країни і регіонів зокрема дозволить не лише виявити проблемні місця у розвитку відповідних територій, а й отримати потенційному інвесторові достовірну інформацію щодо реального стану справ та визначити обґрунтованість подальших капіталовкладень у діяльність об’єкта дослідження. Встановлено, що серед ключових напрямів взаємодії є сприяння від органів державної влади та місцевого самоврядування в отриманні суб’єктами господарювання всіх форм власності додаткових пільг за рахунок створення індустріальних парків за стратегічними напрямами економічної діяльності. Обгрнутовано, що одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва та максимізації вірогідності залучення інвестицій є забезпечення економічного та раціонального використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, виробничих потужностей; оптимізація структури ресурсоспоживання на основі впровадження нових проектних, конструкторських і технологічних рішень, які дозволяють підвищити комплектність використання виробничих ресурсів; скорочення витрат виробничих ресурсів на всіх стадіях виробництва і споживання. Проведене дослідження щодо визначення сильних й слабких сторін, можливостей та загроз економіки Херсонської області свідчить про необхідність розробки заходів щодо забезпечення економічної безпеки області. Для вирішення цих проблем на рівні регіону запропоновано реалізовувати державну політику, яка здійснювалася б за такими напрямами: забезпечення надійного інституційного захисту майнових прав інвесторів; вдосконалення законодавчої бази; створення в Україні дієвого механізму протидії корупції, розроблення дієвої державної політики щодо амністії та детінізації доходів фізичних та юридичних осіб.
In the conditions of limited sources of financing for the introduction of advanced innovative technologies and equipment modernization, to retain the existing positions and increase the overall level of competitiveness can only the company that establishes a close relationship with government bodies, local governments and trade union organizations with the aim of obtaining possible preferences for development within the existing regulatory right field. The purpose of the article is to analyze the main socio-economic indicators of the development of Ukraine and its regions, the definition and justification of possible areas of establishing interaction between private enterprises and government agencies. The methodological basis of the study consisted of scientific works of domestic and foreign scientists and leading specialists, statistical and analytical materials of state authorities. The results are obtained through the use of such methods as expert – to identify the impact of qualitative and quantitative indicators on the socio-economic development of the Kherson region; economics and mathematics – to study the influence of a defined group of indicators on the index of the physical volume of the gross regional product; abstract-logical – for a theoretical synthesis and formulation of conclusions. It is revealed that among the key areas of interaction is the promotion of the state and local authorities in the creation of industrial parks. The conducted research on identifying the strengths and weaknesses, opportunities and threats of the economy of the Kherson region indicates the need to develop measures to ensure the economic security of the region. To solve these problems at the regional level, it is proposed to implement a state policy that would be carried out in the following areas: ensuring a solid institutional protection of investor's property rights; improvement of the legislative framework; establishing an effective mechanism for combating corruption in Ukraine, developing an effective state policy on amnesty and unshadowing of incomes of individuals and legal entities.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Ukraine Ukraine
19
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Tyukhtenko_mmi_3_2019.pdf 312,03 kB Adobe PDF 9

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.