Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76259
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title State regulation of the economic security by applying the innovative approach to its assessment
Other Titles Державне регулювання економічної безпеки шляхом застосування інноваційних підходів до її оцінювання
Authors Levchenko, V.
Boiko, Anton Oleksandrovych  
Savchenko, Taras Hryhorovych  
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna
Humenna, Yuliia Hryhorivna  
Pilin, R.
Keywords economic security
integral indicator
innovation
money laundering
state regulation
економічна безпека
інтегральний показник
інновації
легалізація кримінальних доходів
державне регулювання
Type Article
Date of Issue 2019
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76259
Publisher Sumy State University
License
Citation State regulation of the economic security by applying the innovative approach to its assessment [Текст] / V. Levchenko, A. Boyko, T. Savchenko [et al.] // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2019. - № 4. - С. 364-372. - DOI: 10.21272/mmi.2019.4-28.
Abstract Given the current integration processes of the world economies, the issue of economic security of the state is extremely acute. The openness of markets facilitates the free flow of resources but also threatens the rapid transfer of crisis phenomena from one economy to another. There is a need to develop an innovative methodological tool for assessing the level of economic security in the country based on the calculation of a generalized indicator that will serve as a benchmark in the formation of state economic policy in the context of ensuring its sustainable growth and countering internal and external threats. The methodological tools of the study are methods of normalization, Fishburn’s rule, multiplicative model. Assessment of economic security level in the article is carried out in the following logical sequence: formation of an extended list of indicators characterizing the economic security of the state; characteristics of indicators in terms of opportunities and risk; determining the priority of indicators in the summarizing indicator; bringing indicators to a single measurement system; calculation of the integral indicator of economic security by constructing a multiplicative model; qualitative interpretation of the integral indicator of economic security. The results of the selection of relevant factors influencing the economic security of the state revealed that the selected determinants confirm the hypothesis of financialization of all economic processes in Ukraine and the need for state regulation of the financial system in order to ensure economic security. Empirical calculations have shown that during 2008–2018, Ukraine's level of economic security can be assessed as medium or low, and its dynamics correlate with crisis processes in the financial and economic sector and exacerbation of political instability in the country. Taking into account the low level of economic security in Ukraine, the authors elaborated a set of measures to improve the state regulation of economic security within the institutional, procedural and functional elements of it, as well as substantiate the impact of the proposed innovations on the economic security of the state. The results of the research can be useful for governments in order to adequately respond to destabilizing factors in the national economy.
За сучасних інтеграційних процесів світових економік надзвичайно гострим є питання економічної безпеки держави. Відкритість ринків сприяє вільному перетіканню не лише ресурсів, а і несе загрозу швидкого перенесення кризових явищ із однієї економіки в іншу. Постає необхідність у розробці методичного інструментарію для оцінювання рівня економічної безпеки в державі на основі розрахунку узагальнюючого показника, що слугуватиме бенчмарком при формуванні державної економічної політики у контексті забезпечення її стійкого зростання й протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам. Методичним інструментарієм проведеного дослідження є: методи нормалізації, правило Фішберна, мультиплікативна модель. Оцінювання рівня економічної безпеки в статті здійснено в наступній логічній послідовності: формування розширеного переліку індикаторів, що характеризують економічну безпеку держави; характеристика показників з точки зору можливостей та ризику; визначення рівня пріоритетності індикаторів в узагальнюючому показнику; приведення показників до єдиної системи вимірювання; розрахунок інтегрального показника економічної безпеки шляхом побудови мультиплікативної моделі; якісна інтерпретація інтегрального показника економічної безпеки. За результатами відбору релевантних факторів впливу на економічну безпеку держави встановлено, що обрані детермінанти підтверджують гіпотезу про фінансіалізацію усіх економічних процесів в Україні та необхідність державного регулювання саме фінансової системи з метою забезпечення економічної безпеки. Емпіричні розрахунки засвідчили, що протягом 2008–2018 рр. рівень економічної безпеки України можна оцінити як середній чи низький, а його динаміка корелює з кризовими процесами у фінансово-економічному секторі та загостренням політичної нестабільності в країні. Беручи до уваги низький рівень економічної безпеки в Україні, авторами розроблено комплекс заходів щодо удосконалення державного регулювання економічної безпеки в межах інституційного, процесного, функціонального її елементів, а також обґрунтовано вплив запропонованих новацій на економічну безпеку держави.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Ukraine Ukraine
144
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

Ukraine Ukraine
143
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
28_А350_Levchenko et al.pdf 319,34 kB Adobe PDF 147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.