Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76882
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title New approaches to banking business models in the digital economy
Authors Diakonova, Iryna Ivanivna
Pakhnenko, Olena Mykhailivna  
Shevchenko, L.M.
Keywords banks
банки
banking business model
модель банківського бізнесу
модель банковского бизнеса
banking management
банківський менеджмент
банковский менеджмент
digital economy
цифрова економіка
цифровая экономика
business model innovation
інноваційна бізнес-модель
инновационная бизнес-модель
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76882
Publisher Sumy State University
License
Citation D'yakonova, I.I. New approaches to banking business models in the digital economy [Текст] / I.I. D'yakonova, O.M. Pakhnenko, L.M. Shevchenko // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2019. – № 1. – С. 89-94. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2019.1-12.
Abstract Посткризовий розвиток світової банківської системи, посилення ролі інформаційних технологій у всіх сферах і галузях, зростаюча роль інноваційних ФІнТех посередників на банківському ринку спонукають менеджмент банків переглядати традиційні бізнес-моделі та формувати нові підходи до управління сучасним банком. У статті автори мали на меті дослідити вплив діджиталізації на вибір моделі банківського бізнесу та розробити алгоритм оцінки бізнес-моделі банку. Традиційно банки обирають одну з п’яти бізнес-моделей: модель кредитування, модель левериджу, інвестиційну модель, комісійну модель або модель маржинального доходу. Більшість діючих банків вибирають традиційні моделі, оскільки цього вимагає бізнес-середовище. Однак зберегти конкурентоспроможність банку, підвищити його ефективність та стійкість до фінансових дисбалансів можливо лише шляхом побудови інноваційної бізнес-моделі, яка враховує сучасне поширення інформаційних технологій та функціонування ФінТех компаній як альтернативи традиційному банківському бізнесу. Незважаючи на те, що на нинішньому етапі відсутнє однозначне бачення того, що саме замінить існуючі банківські бізнес-моделі, на даний момент сформувалося три підходи до асиміляції ФінТех сектору у банківську діяльність: Центр фінансового контролю, Банк як центр фінансових послуг, Нішевий банк. Вибір моделі банківського бізнесу та її трансформація повинні супроводжуватися оцінкою бізнес-моделі банку. Таким чином, важливою складовою банківського менеджменту в нестабільному середовищі є аналіз ділової моделі банку та її трансформація з метою мінімізації впливу можливих негативних наслідків фінансових криз на результати діяльності банку. У статті запропоновано алгоритм оцінки бізнес-моделі банку, який включає 6 етапів: попередня оцінка основних складових бізнес-моделі банку; оцінка ділового середовища банку; стрес-тестування життєздатності бізнес-моделі банку; оцінка стратегії банку; виявлення ключових уразливих ситуацій, до яких бізнес-модель банку схильна або може бути вразливою; та обґрунтування результатів і формування ефективних висновків.
The factors of the post-crisis development of the world banking system, the strengthening of the role of information technology in all industries, the increasing role of innovative Fintech intermediaries in the banking market encourage the management of banks to revise traditional business models and to form new approaches to managing the modern bank. In the article the authors aimed to investigate the impact of digitization on the choice of banking business model and the development of algorithm for estimating a bank’s business model. Traditionally banks choose one of five business models: lending, high leverage, investment, fee, margin. Most operating banks opt for traditional models because the business environment requires it. However, maintaining the bank’s competitiveness, enhancing its efficiency and resilience to financial imbalances is possible by building an innovative business model that takes into account the modern diffusion of information technology and the functioning of FinTech companies as an alternative to traditional banking business. Although nobody knows yet what will replace the current business model, there are currently three approaches to assimilating FinTech in banking: the Financial Control Center, Banking-as-a-Service, the Niche Bank. The choice of the banking business model and its transformation should be accompanied by an assessment of the bank’s business model. Thus, an important component of banking management in an unstable environment is the analysis of the business model of the bank and its transformation in order to minimize the impact of possible negative effects of financial crises on the performance of the bank. The proposed algorithm for estimating a bank’s business model includes 6 stages: preliminary assessment of the main components of the bank’s business model; assessment of the business environment of the bank; stress testing of the viability of the bank’s business model; evaluation of the bank’s strategy; identification of key vulnerabilities to which the bank’s business model is prone or likely to be vulnerable; and justification of the results and formation of effective conclusions.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Germany Germany
6
Japan Japan
1
Russia Russia
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
218

Downloads

Germany Germany
1
South Africa South Africa
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
217

Files

File Size Format Downloads
D'yakonova_banking.pdf 256,47 kB Adobe PDF 220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.