Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76884
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Фінансовий ринок України - сучасний погляд на сутність поняття
Authors Благун, І.І.
Keywords фінтех
фінансові інструменти
фінансові інститути
ринок фінансових послуг
фінансова система
фінансові послуги
fintech
financial instruments
financial institutions
financial services market
financial system
financial services
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76884
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Благун, І.І. Фінансовий ринок України - сучасний погляд на сутність поняття [Текст] / І.І. Благун // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2019. – № 2. – С. 13-20. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2019.2-2.
Abstract У статті представлено сучасний погляд на розуміння поняття "фінансовий ринок", оскільки розвиток фінансових технологій поступово впливає на зміну парадигми його функціонування, відбувається поява нових фінансових інститутів, інститутів інфраструктури ринку, фінансових інструментів, а також розвиток форм альтернативного фінансування. На основі проведеної систематизації визначено, що термін "фінансовий ринок" в сучасній науковій літературі розглядається з трьох позицій, по-перше як механізм розподілу фінансових ресурсів, по-друге, як систему економічних відносин, по-третє як сукупність ринків та інститутів. В результаті проведення дослідження на відміну від розповсюдженої думки, що ринок фінансових послуг та фінансовий ринок є два самостійних ринки, в роботі обґрунтовано, що ринок фінансових послуг є частинною фінансового ринку, оскільки саме через надання фінансових послуг відбувається формування фінансових інструментів. Фінансовий ринок та ринок фінансових послуг мають спільних суб’єктів – фінансових посередників (банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди, тощо), але водночас об’єкти цих двох ринків є різними, для фінансового ринку – це фінансові інструменти, а для ринку фінансових послуг – послуги. Через процес надання фінансових послуг фінансові посередники забезпечують виконання базової функції фінансового ринку, яка полягає в перерозподілі фінансових ресурсів в економіці, тим самим створюючи фінансові активи, зобов’язання, тощо, що є базою для формування фінансових інструментів. Враховуючи вплив фінтех на розвиток фінансового ринку в роботі запропоновано його авторське визначення як системи фінансових інститутів (суб’єкти ринку), які створюють умови для здійснення операцій з фінансовими інструментами економічних агентів (об’єкти ринку) з використанням відповідної інфраструктури та фінансових технологій. Метою функціонування фінансового ринку визначено трансферт потоків фінансових ресурсів в економіці на національному, субнаціональному та світовому рівнях, адекватна оцінка фінансових ризиків, та здатність до поглинання екзогенних та ендогенних шоків.
The article presents a modern view of understanding of "financial market" concept, as the development of financial technologies gradually influences the change of paradigm of its functioning, new financial institutions, institutions of market infrastructure, financial instruments are emerging, as well as the development of forms of alternative financing. On the base of the systematization, it is determined that the term "financial market" in the current scientific literature is considered from three positions, first as a mechanism of distribution of financial resources, secondly, as a system of economic relations, and thirdly as a set of markets and institutions. As a result of the research on the contrary to the popular opinion that the financial services market and the financial market are two separate markets, it has been substantiated that the financial services market is a part of the financial market, because financial instruments are formed through the provision of financial services. The financial market and the market of financial services have common subjects - financial intermediaries (banks, insurance companies, non-government pension funds, investment funds, etc.), but at the same time the objects of these two markets are different. Financial instruments are objects for financial markets, and services – for the market of financial services. Through the process of financial services providing, financial intermediaries ensure the fulfilment of the basic function of the financial market, which is the redistribution of financial resources in the economy, thereby creating financial assets, liabilities, etc., which is the basis for the formation of financial instruments. Taking into account of the impact of fintech on the development of the financial market, author's definition was presented in this work as a system of financial institutions (market subjects), which create the conditions for transactions with financial instruments of economic agents (market objects) using appropriate infrastructure and financial technologies. Transfer of flows of financial resources in the economy at national, subnational and global levels, adequate assess of financial risks and ability to absorb exogenous and endogenous shocks were determined as a purpose of the functioning of the financial market.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

China China
1
Germany Germany
235
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
5546
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
130654
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
76061

Downloads

Austria Austria
1
Finland Finland
48768
France France
130647
Germany Germany
48781
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
21474
Poland Poland
48787
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
130656
United Kingdom United Kingdom
76059
United States United States
76061

Files

File Size Format Downloads
Blahun_Finansovyi.pdf 305,62 kB Adobe PDF 581236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.