Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76896
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Довіра до банків: огляд світових та вітчизняних підходів до визначення змісту та основних каналів впливу
Authors Buriak, Anna Volodymyrivna  
Lasukova, Anna Serhiivna  
Keywords рівень довіри
фінансовий сектор
довіра до банків
level of trust
financial sector
trust in banks
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76896
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Буряк, А.В. Довіра до банків: огляд світових та вітчизняних підходів до визначення змісту та основних каналів впливу [Текст] / А.В. Буряк, А.С. Ласукова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2019. – № 3. – С. 26-32. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2019.3-3.
Abstract Відновлення довіри до банків є один із заходів для забезпечення виконання загальнонаціональної програми реабілітації банківського сектору. У статті узагальнено світовий та вітчизняний досвід дослідження довіри до банків шляхом виявлення основних підходів та характеристик її прояву. Основний напрямок характеризується пошуком та виявленням ключових факторів, що впливають на рівень довіри до банків, їх оцінку з урахуванням особливостей країни. Вітчизняний досвід вказує на важливість та доцільність створення сприятливого макро- та мікроекономічного клімату в країні. Визначено, що прояв стану суспільної довіри до банків можна оцінювати через фінансові та нефінансові аспекти. Фінансовий аспект оцінювання довіри до банків грунтується на використанні кількісних показників, нефінансовий аспект являє собою підхід оцінки довіри до банків через пошук та виявлення факторів впливу на рівень довіри до банків, якими можна керувати та прогнозувати для попередження кризових явищ, пов’язаних з довірою населення. Нефінансові фактори включають соціально – демографічні показники (стать, вік, сімейний стан, освіта, дохід, доступ до інформації); релігійні, політичні та економічні цінності, детермінанти на рівні країни (ВВП на душу населення, фінансова криза, страхування депозитів та концентрація банків в країні). За групою соціально – демографічних показників, що жінки довіряють банкам більше, ніж чоловіки; довіра до банків, як правило, збільшується з доходом; за віковою ознакою та освітою – зменшується; різні медіа – канали для отримання інформації мають різний вплив на довіру. За групою релігійних цінностей – довіра до банків у релігійних людей вища і залежить від релігійних конфесій. Політичні та економічні цінності мають позитивний та значний вплив на рівень довіри, а саме багатство, допомога суспільству та демократія, окрім екології.
Restoring trust in banks is one of the measures to ensure the implementation of the nationwide banking sector rehabilitation program. The article summarizes the world and domestic experience of researching trust in banks by identifying the main approaches and characteristics of its manifestation. The main direction is characterized by the search and identification of key factors that affect the level of trust in banks, their assessment, taking into account the peculiarities of the country. Domestic experience indicates the importance and feasibility of creating a favorable macro- and microeconomic climate in the country. It has been determined that the manifestation of public trust in banks can be assessed through financial and non-financial aspects. The financial aspect of assessing bank trust is based on the using of quantitative indicators, the non-financial aspect is an approach of assessing bank trust by finding and identifying factors that affect the level of trust in banks that can be managed and predicted to prevent crisis-related phenomena. Non-financial factors include socio-demographic indicators (gender, age, marital status, education, income, access to information); religious, political and economic values, determinants at the country level (GDP per capita, financial crisis, deposit insurance and bank concentration in the country). According to the group of socio - demographic indicators, women trust banks more than men; trust in banks tends to increase with income; by age and education - decreases; different media channels for getting information have different effects on trust. According to the group of religious values - trust in banks by religious people is higher and depends on religious denominations. Political and economic values have a positive and significant impact on the level of trust, namely wealth, social assistance and democracy.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

France France
1
Germany Germany
5
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
140

Downloads

France France
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
131

Files

File Size Format Downloads
Buriak_Lasukova_Dovira.pdf 326,4 kB Adobe PDF 133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.