Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76902
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моніторинг діяльності підприємства в стратегічному розвитку
Authors Vasylieva, Tetiana Anatoliivna  
Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Antoniuk, Nataliia Anatoliivna  
Тверезовська, О.І.
Keywords моніторинг
стратегічний розвиток
фінансово-господарська діяльність підприємства
інвестиційна привабливість
додана вартість
продуктивність праці
фінансовий стан
управлінські рішення
прогнозування розвитку підприємства
monitoring
strategic development
financial and economic activity of the enterprise
investment attractiveness
value added
labor productivity
financial status
managerial decisions
forecasting of enterprise development
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76902
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Моніторинг діяльності підприємства в стратегічному розвитку [Текст] / Т.А. Васильєва, С.В. Лєонов, Н.А. Антонюк, О.І. Тверезовська // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2019. – № 2. – С. 127-131. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2019.2-17.
Abstract У статті розглянуто питання формування механізму моніторингу ключових показників фінансовогосподарської діяльності підприємства. Підкреслено, що забезпечення адекватних умов стійкого розвитку та збереження фінансової стабільності вітчизняних підприємств в сучасних економічних реаліях потребують безперервного моніторингу основних показників їх діяльності, в тому числі здійснення оцінки фінансового стану підприємства та його інвестиційної привабливості. Проаналізовано одну із основних внутрішніх проблем економіки України як недофінансування реального сектору економіки, що є наслідком процесів фінансіалізації та глобалізації світового капіталу. Обгрунтовано, що на сьогодні постає необхідність формування механізму моніторингу основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств, результати якого можуть бути застосовані для розробки стратегії розвитку окремого суб’єкта господарювання. Результати аналізу динаміки прямих інвестицій в економіку Сумської області показали загальне зниження їх обсягу та незначний обсяг інвестицій у промисловістю у порівнянні з іншими галузями. За результатами дослідження визначено ключовими 2 показника - інвестиційна привабливість підприємства та динаміка величини доданої вартості, а також встановлення прийнятного для конкретного підприємства коридору варіації ДВ. Моніторинг таких відхилень у динаміці дозволить мати адекватну інформацію для визначення тенденцій майбутнього розвитку підприємства. В статті подано методику розрахунку доданої вартості на основі даних фінансової звітності, яка є одним з ключових показників при прогнозуванні тенденцій розвитку підприємства.
The article deals with the questions of formation of monitoring key indicators of enterprise financial and economic activity mechanism. Emphasized that the provision of adequate conditions for sustainable development and preservation of financial stability of domestic enterprises in today's economic realities require continuous monitoring of the main indicators of their activity, including the estimation of the financial condition of the company and its investment attractiveness. Analyzed one of the major domestic problems of the Ukrainian economy as the underfunding of the real sector of the economy is the result of the processes of financialization and globalization of world capital. It is proved that for today there is a necessity of formation of the mechanism of monitoring of key indicators of financial and economic activities of enterprises, the results of which can be applied for development of strategy of development of separate entity. The results of the analysis of the dynamics of direct investments into the economy of Sumy region showed a general decrease in volume and a minor volume of investments in the industry compared to other industries. The results of the study identified the key 2 indicator - investment attractiveness of the enterprise and the dynamics of added value and establishing acceptable for a specific enterprise corridor variations AV. Monitoring of such deviations in the dynamics will allow us to have adequate information to identify trends for future development of the enterprise. The article presents the method of calculation of added value based on the financial statements, which is one of the key indicators in predicting trends in the development of the enterprise.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Austria Austria
95894
Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
4
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
5120
Russia Russia
726
Ukraine Ukraine
95889
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
95892

Downloads

Austria Austria
95893
Germany Germany
1
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
95890
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Vasylieva_Lieonov_Antoniuk_Tverezovska_Monitorynh.pdf 289,26 kB Adobe PDF 191790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.