Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76918
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Порівняльний аналіз систем регулювання ринку фінансових технологій: зарубіжний та вітчизняний досвід
Authors Semenoh, Andrii Yuriiovych  
Bukhtiarova, Alina Hennadiivna  
Борт, Н.К.
Keywords ринок фінансових технологій
фінтех
фінансові послуги
фінансові установи
система регулювання ринку фінансових технологій
financial technology market
fintech
financial services
financial institutions
financial technology market regulation system
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76918
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Семеног, А.Ю. Порівняльний аналіз систем регулювання ринку фінансових технологій: зарубіжний та вітчизняний досвід [Текст] / А.Ю. Семеног, А.Г. Бухтіарова, Н.К. Борт // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2019. – № 4. – С. 7-13. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2019.4-1.
Abstract У статті на основі аналізу наукових джерел здійснено порівняльний аналіз систем регулювання ринку фінансових технологій у різних країнах світу. Охарактеризовано рівень розвитку систем регулювання у Великобританії, Франції, США, Індії та Україні. Наведено основні інституції, що здійснюють регулювання та нагляд у країнах світу. Представлено основні принципи їх функціонування. Також проаналізовано нормативно-правове забезпечення, що регулює діяльність фінтех-компаній. Визначено, що особливою проблемою для розвитку ринку фінансових технологій є відсутність єдиного регуляторного підходу до різних видів Фінтех-компаній та рішень. Свідченням цього є відсутність єдиних органів регулювання сфери фінтех, а також відповідного нормативно-правового забезпечення як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Визначено, що на даний момент у більшості країн світу фінтех-компанії підпорядковуються законам, які приймалися в часи існування лише класичних фінансових установ, а тому не враховують специфіки роботи як окремих фінтех бізнесів, так ї їх особливостей спільної роботи з банківськими та небанківськими фінансовими установами, з посередниками ринку цінних паперів. Відповідно до потенціалу розвитку ринку фінансових технологій та вигод від його зростання, в усіх аналізованих країнах запроваджуються програми з підтримки та розвитку ринку фінансових технологій через створення спеціальних комісій, фондівакселераторів та спрощених систем регулювання у формі фінтех "пісочниць". Визначено, що драйвером зростання фінтех-рішень на ринку фінансових послуг стало активне розповсюдження відкритих API в діяльності фінансових установ, які передбачають добровільний обмін даними про клієнтів банків з фінтехкомпаніями. Обгрунтовано, що важливою складовою зростання довіри на ринку фінансових технологій є забезпечення зберігання та захисту персональних даних клієнтів фінтех-компаній.
In the article, based on the analysis of scientific sources, a comparative analysis of financial market regulation systems in different countries of the world is made. The level of development of regulatory systems in the UK, France, USA, India and Ukraine is characterized. The main institutions that regulate and supervise in the countries of the world are listed. The basic principles of their functioning are presented. It also analyzes the regulatory and provisions governing the activities of fintech companies. It is determined that a particular problem for the development of the financial technology market is the lack of a single regulatory approach to different types of Fintech companies and solutions. This is evidenced by the lack of unified regulatory bodies in the field of fintech, as well as adequate regulatory support both in Ukraine and in foreign countries. At the moment, in most countries of the world, fintech companies are subject to the laws that were adopted in the times of existence of only classical financial institutions, and therefore do not take into account the specifics of individual fintech businesses, and their peculiarities of cooperation with banking and non-banking financial institutions, with intermediaries of the securities market. It is determined that, in accordance with the potential of the financial technology market development and the benefits of its growth, programs for the support and development of the financial market through the introduction of special commissions, accelerator funds and simplified regulation systems in the form of sandbox fintech are being implemented in all analyzed countries. It is determined that the driver of the growth of fintech solutions in the financial services market was the active dissemination of open APIs in the activities of financial institutions, which provide for voluntary exchange of information about bank customers with fintech companies. It is substantiated that an important component of increasing confidence in the financial technology market is ensuring the storage and protection of personal data of fintech companies’ clients.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Belarus Belarus
1
Canada Canada
1
China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
18941
Romania Romania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
6355
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
55269
Unknown Country Unknown Country
1551

Downloads

Belarus Belarus
1
Germany Germany
1
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
18940
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
55268
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1553

Files

File Size Format Downloads
Semenoh_Bukhtiarova_Bort_Porivnialnyi.pdf 318,58 kB Adobe PDF 75767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.