Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76984
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Класифікація штучного інтелекту в підприємствах в контексті організаційного розвитку
Authors Скринник, Олена Вікторівна
Скрынник, Елена Викторовна
Skrynnyk, Olena Viktorivna
Keywords організаційний розвиток
штучний інтелект
рівні компанії
organizational development
artificial intelligence
company levels
Type Article
Date of Issue 2018
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76984
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Скринник, О.В. Класифікація штучного інтелекту в підприємствах в контексті організаційного розвитку [Текст] / О.В. Скринник // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2018. – № 3. – С. 76-81. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2018.3-11.
Abstract Було встановлено, що до цих пір застосунки штучного інтелекту класифікувалися лише за технологіями, на яких базуються такі системи, а також за способами їх використання. Класифікація застосунки штучного інтелекту відповідно до їх розповсюдження в підприємстві на ярусах не відзначалось в роботах інших науковців. Відповідно до цього були відсутні рекомендації щодо впровадження штучного інтелекту на різних рівнях компанії. У даній статті надається визначення штучного інтелекту та аналізуються останні дослідження в цьому напрямку, дискутуються переваги та недоліки цієї технології при застосуванні в компаніях. Штучний інтелект розглядається з точки зору його впровадження на різних ярусах компанії (компанія, підрозділ, робоче місце) та поділяється на відповідні рівні застосування та характеризуються відповідними змінними: кількість користувачів та різноманітність застосованих програм. Також пропонуються міри організаційного розвитку для кращої імплементації цієї технології відповідно до наданої класифікації. При цьому слід зауважити, що заходи щодо змінення організаційної структури з огляду кадрових змін у даній статті не розглядаються, відповідне збільшення або зменшення робочих завдань за рахунок нововведень через нову технологію штучного інтелекту пояснюється функціями окремих застосунків, а отже в подальшому не описується. У цій статті наводяться допоміжні міри організаційного розвитку, які стосуються стратегії (покращення життєстійкосних якостей компанії, Bottom-up та center out підходи для розвитку стратегій та впровадження технологічних нововведень), персоналу (перегляд менеджменту персоналу, покращення кваліфікацій працівників, індивідуальне та групове залучення персоналу до інформування працівників) та організаційної культури (вплив на формування відмінного сприйняття нової технології, зміна ставлення працівників та керівництва до проблеми постійної зміни змісту роботи та переформування цінностей). Ці міри надаються відповідно до рівнів класифікації штучного інтелекту компанії, які в свою чергу співвідносяться з ярусами компанії.
It has been found that until now applications of artificial intelligence have been classified only by the technologies on which such systems are based, as well as by the methods of their use. The classification of artificial intelligence solutions according to their application at the company levels did not appear in the works of other scientists. Accordingly, there were no recommendations on the implementation of artificial intelligence at different levels of the company. This article defines artificial intelligence and analyzes recent research in this area, discusses the advantages and disadvantages of this technology when applied in companies. Artificial intelligence is considered from the point of view of its implementation at different levels of the company (company, division, workplace) and is divided into appropriate application levels and is characterized by the appropriate variables: the number of users and the variety of applications applied. Organizational development measures are also proposed for better implementation of this technology according to the classification provided. It should be noted that measures to change the organizational structure, considering personnel changes in this article are not considered. The corresponding increase or decrease in work tasks due to innovations through the new technology of artificial intelligence is explained by the functions of individual applications, and therefore is not described further. This article presents auxiliary organizational development measures related to the strategy (improvement of company's life-sustaining qualities, Bottom-up and center out approaches for strategy development and technological innovation implementation), personnel (review of personnel management, staff qualification upgrading, individual and group engagement of staff to informing employees) and organizational culture (influence on the formation of excellent perception of new technology, change of attitude of employees and leadership to the problem of constant change the content of work and the re-formulation of values). These measures are provided in accordance with the levels of classification of artificial intelligence companies, which in turn relate to the tiers of the company.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Germany Germany
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
51

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
52

Files

File Size Format Downloads
Skrynnyk_Klasyfikatsiia.pdf 284,53 kB Adobe PDF 53

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.