Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77208
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Еколого-економічний ефект реклеймінгу стічних вод на підприємствах України
Authors Matsenko, Oleksandr Mykhailovych  
Torba, Ivan Valeriiovych
Хілько, Євгеній Вікторович
Хилько, Евгений Викторович
Khilko, Yevhenii Viktorovych
Татарко, О.О.
Keywords реклеймінг
реклейминг
reclaiming
еколого-економічний збиток
эколого-экономический ущерб
ecological and economic damage
водні ресурси
водные ресурсы
water resources
повторне водопостачання
повторное водоснабжение
re-water supply
оборотне водопостачання
оборотное водоснабжение
circulating water supply
стічні води
сточные воды
sewage
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77208
Publisher ТОВ ДКС Центр
License
Citation Еколого-економічний ефект реклеймінгу стічних вод на підприємствах України / О. М. Маценко, І. В. Торба, Є. В. Хілько, О. О. Татарко // Агросвіт. – 2019. – № 16. – С. 58–66. – DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.58.
Abstract Стаття присвячена вирішенню проблеми дефіциту якісної питної води на основі підвищення обсягів та ефективності очищення стічних вод підприємствами України в умовах рециркуляційної економіки. Метою статті є дослідження можливості зменшення еколого-економічних збитків від скидів забруднених стічних вод підприємствами України та збільшення частки використання очищених стічних вод у якості джерела таких ресурсів, як вода, енергія і поживні речовини. В основній частині статті представлено основні підприємства-забруднювачі України. Головний акцент зроблено на зміні сприйняття стічних вод як тягаря для підприємств України на ресурс, який може бути корисним як для самого підприємства, так і для інших суб’єктів господарювання, у тому числі для водопостачання населення. У статті розглянуто основні сфери та характер впливу забруднених стічних вод, проаналізовано світовий досвід та сучасний стан в Україні у сфері водокористування та запропоновано основні напрями удосконалення інституційних умов з метою покращання ситуації. Представлено схему інноваційної трансформації відношення та поводження зі стічними водами. Приділено увагу ланцюжку цінності, який залежить від ступеня очищення стічних вод та відповідно розширення сфер використання водних ресурсів. На кожному етапі відновлення зростає вартість реклеймінгу, але разом з тим, підвищується цінність використання води. Виділено структурні елементи еколого-економічного збитку від забрудненої води, який запропоновано розглядати як додаткові витрати на його елімінацію та компенсації. Визначено критерії ефективного управління стічними водами та приведено успішні приклади застосування реклеймінгу на підприємствах України.
Статья посвящена решению проблемы дефицита качественной питьевой воды на основе повышения объемов и эффективности очистки сточных вод предприятиями Украины в условиях рециркуляционной экономики. Представлены основные предприятия-загрязнители Украины. Основной акцент сделан на изменении восприятия сточных вод как бремени для предприятий Украины на ресурс, который может быть полезен как для самого предприятия, так и для других субъектов хозяйствования, в том числе для водоснабжения населения. В статье рассмотрены основные сферы и характер влияния загрязнённых сточных вод, проанализирован мировой опыт и современное состояние в Украине в сфере водопользования и предложены основные направления совершенствования институциональных условий с целью улучшения ситуации. Представлена схема инновационной трансформации отношения и обращения со сточными водами. Выделены структурные элементы эколого-экономического ущерба от загрязнённой воды. Определены критерии эффективного управления сточными водами и приведены успешные примеры применения реклейминга на предприятиях Украины.
The article is devoted to the solution of the problem of shortage of quality drinking water on the basis of increase of volumes and efficiency of sewage treatment by the enterprises of Ukraine in the conditions of recirculation economy. The main pollutants of Ukraine are presented. The main focus is on changing the perception of wastewater as a burden for Ukrainian enterprises on a resource that can be useful for both the enterprise itself and for other economic entities, including water supply to the population. The article deals with the main spheres and nature of the impact of contaminated wastewater, analyzes the world experience and the current state of water use in Ukraine, and proposes the main directions for improving the institutional environment in order to improve the situation. The scheme of innovative transformation of the relation and treatment of sewage is presented. Structural elements of ecological and economic damage from contaminated water are highlighted. Criteria for effective wastewater management have been determined and successful examples of the use of advertising at Ukrainian enterprises have been given.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
13

Downloads

Ukraine Ukraine
14

Files

File Size Format Downloads
Matsenko_Torba_Wastewater_Reclaming_2019.pdf 824,52 kB Adobe PDF 14

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.