Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77238
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Complex Solution of Ecological and Economic Problems of Traffic Jams
Other Titles Комплексне вирішення еколого-економічних проблем автотранспортних заторів
Authors Matsenko, Oleksandr Mykhailovych  
Kovalov, Yaroslav Serhiiovych
Tkachenko, O.M.
Chorna, Y.V.
Keywords автотранспорт
завантаженість
затор
автотранспортний засіб
екологізація
компенсаційний ефект
упущені вигоди
збитки
загруженность
пробка
автотранспортное средство
экологизация
компенсационный эффект
упущенные выгоды
убыток
motor transport
congestion
traffic jam
motor vehicle
greening
compensation effect
lost profits
losses
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77238
Publisher Sumy State University
License
Citation Complex Solution of Ecological and Economic Problems of Traffic Jams [Текст] / O.M. Matsenko, Y.S. Kovalov, O.M. Tkachenko, Y.V. Chorna // Механізм регулювання економіки. - 2019. - № 4. - С. 6-15. - DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.01.
Abstract У статті проаналізовано рівень завантаженості автотранспортних потоків та його негативні наслідки в м. Київ. Досліджено кількість викидів від заторів та кількість авто в м. Київ, які потрапляють в них, за 2009-2018 рр., пораховано упущені вигоди від простоїв автомобілістів, знайдено їх кількісне вираження. В ході дослідження була використана методика системноструктурного і порівняльного аналізу – при аналізі еколого-економічних проблем сучасних автотранспортних систем; методи формально-логічного аналізу – при формуванні методів впровадження інноваційної інфраструктури автотранспортних шляхів, визначенні напрямів зменшення негативних впливів заторів; економіко-статистичні методи – при дослідженні тенденцій розвитку та структури впливу завантаженості автодоріг на еколого-економічну сферу. Як шляхи вирішення даної проблеми запропоновано врахування рози вітрів при архітектурному плануванні м. Київ, застосування автоматизованих систем управління дорожнім рухом, імплементація організаційно-технічних методів розподілу автотранспортних потоків у часі, а саме: реверсивний рух, дорожні розв’язки, "розумні" світлофори, розширення доріг, а також перехід на альтернативні види транспорту. Значний вплив викидів від дорожнього руху на міське населення у всьому світі мотивував нас на дослідження методів зменшення впливу цих забруднюючих речовин. Так, доведено, що посадка дерев між автомобільними дорогами та будинками зменшує кількість забруднення, якому піддаються люди. Окрім якості повітря та загальних переваг для здоров’я, озеленення доріг може покращити естетику, зменшити викиди парникових газів, контролювати стік поверхневих вод та зменшити шумове забруднення. Тому за для нівелювання негативних наслідків від викидів автотранспорту під час заторів розраховано необхідну кількість дерев для посадки у м. Київ.
В статье проанализирован уровень загруженности автотранспортных потоков и их негативные последствия в г. Киев. Исследовано количество выбросов от пробок и количество авто в г. Киев, которые попадают в них, по 2009-2018 гг., посчитано упущенные выгоды от простоев автомобилистов, найдено их количественное выражение. В ходе исследования была использована методика системно-структурного и сравнительного анализа - при анализе эколого-экономических проблем современных автотранспортных систем; методы формально-логического анализа - при формировании методов внедрения инновационной инфраструктуры автотранспортных путей, определении направлений уменьшения негативных воздействий заторов экономико-статистические методы – при исследовании тенденций развития и структуры влияния загруженности автодорог на эколого-экономическую сферу. Как пути решения данной проблемы предложено учета розы ветров при архитектурном планировании г. Киев, применения автоматизированных систем управления дорожным движением, имплементация организационно-технических методов распределения автотранспортных потоков во времени, а именно: реверсивное движение, дорожные развязки, "умные" светофоры, расширение дорог, а также переход на альтернативные виды транспорта. Значительное влияние выбросов от дорожного движения на городское население во всем мире мотивировал нас на исследование методов уменьшения влияния этих загрязняющих веществ. Так, доказано, что посадка деревьев между автомобильными дорогами и домами уменьшает количество загрязнения, которому подвергаются люди. Кроме качества воздуха и общих преимуществ для здоровья, озеленение может улучшить эстетику, уменьшить выбросы парниковых газов, контролировать сток поверхностных вод и уменьшить шумовое загрязнение. Поэтому для нивелирования негативных последствий от выбросов автотранспорта во время пробок рассчитано необходимое количество деревьев для посадки в г. Киев.
The article explores the congestion level in traffic of motor vehicles and its negative environmental and economic consequences in case of Kiev. The amount of pollution from traffic jams in Kiev and the number of vehicles which got into them in 2009-2018 is analyzed. The loss of earnings on the side of automobile owners from their standby are calculated with corresponding quantitative expressions found and described. For the course of the research, the methods of system-structural and comparative analysis were used for analyzing the environmental and economic problems of modern automobile systems; methods of formal logical analysis were used for substantiating the innovative infrastructure of transport routes. Separately economic and statistical methods were used in the study for trends development, structure analysis, and estimation of the influence of road congestion on the environmental and economic sphere. Pearson test has indicated a close relationship between the number of cars in Kiev and the number of values from traffic jams in environmental and economic sphere. Solutions to this problem are offered in forms of automated traffic control systems, improvisation of organizational and technical methods for the distribution of traffic flows over time, namely reverse traffic, road junctions, smart traffic lights, road extension, and the transition to alternative modes of transport. In all countries of the world there are new research methods that affect pollutants from motor vehicles. It is proved that they are forced by the recipients. In addition, landscaping can improve landscape design, reduce greenhouse gas emissions, surface water runoff and noise pollution. In this regard the policy implication of the research are aimed to eliminate the negative consequences from the use of vehicles during traffic jams, and the necessary number of trees for planting in Kiev is calculated.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Ukraine Ukraine
20

Downloads

Ukraine Ukraine
19

Files

File Size Format Downloads
Matsenko_Kovalev_Tkachenko_Chorna_mer_2019_4.pdf 453,33 kB Adobe PDF 19

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.