Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77241
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Economic and Social Challenges of Disruptive Technologies in Conditions of Industries 4.0 and 5.0: the EU Experience
Other Titles Экономические и социальные вызовы прорывных технологий в условиях Индустрии 4.0 и 5.0: опыт ЕС
Економічні та соціальні виклики проривних технологій в умовах Індустрії 4.0 та 5.0: досвід ЄС
Authors Melnyk, Leonid Hryhorovych  
Dehtyarova, Iryna Borysivna
Dehtiarova, Iryna Borysivna
Kubatko, Oleksandr Vasylovych
Kharchenko, Mykola Oleksiiovych
Keywords економічні виклики
соціальні виклики
Індустрія 4.0
Індустрія 5.0
проривні технології
экономические вызовы
социальные вызовы
Индустрия 4.0
Индустрия 5.0
прорывные технологии
economic challenges
social challenges
Industry 4.0
Industry 5.0
disruptive technology
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77241
Publisher Sumy State University
License
Citation Economic and Social Challenges of Disruptive Technologies in Conditions of Industries 4.0 and 5.0: the EU Experience [Текст] / L.H. Melnyk, I.B. Dehtiarova, O.V. Kubatko, M.O. Kharchenko // Механізм регулювання економіки. - 2019. - № 4. - С. 32-42. - DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.04.
Abstract У статті проаналізовано економічні та соціальні виклики проривних технологій в умовах Індустрії 4.0 та Індустрії 5.0. У статті розглянуто напрямки досліджень у галузі Індустрій 4.0 та 5.0 та їх вплив на сталий розвиток. У дослідженні пояснюються напрямки розвитку проривних технологій в контексті сталого розвитку. Розглядається процес розвитку проривних технологій, таких як телефон, який замінив телеграф, пароплави, які прийшли на зміну вітрильним суднам, напівпровідники, що прийшли на зміну вакуумному устаткуванню, електронна пошта, яка змінила традиційну і багато іншого. У статті аналізуються основні проривні технології створення Інтернету речей. У статті показані потенційні економічні характеристики проривних технології у найближчі п’ять років. Досліджується досвід ЄС щодо реалізації потенціалу проривних технологій в умовах Індустрії 4.0 та 5.0. У статті висвітлюються тенденції, які позитивно впливають на зростання та розвиток бізнесу до 2022 року відповідно до звіту про майбутнє ЄС. Це, зокрема, активне застосування новітніх технологій та використання великих даних; поширення мобільного Інтернету; прогрес у галузі штучного інтелекту та хмарних технологій; зростання національних економік; поширення освіти; досягнення у сфері енергозабезпечення та технологій альтернативної енергетики. Дослідження демонструє, як зміняться проривні технології до 2025 року та які позитиві та негативні зміни можуть відбутися у бізнес спільноті. У статті розглянуто питання потенційного економічного та соціального впливу проривних технологій у найближчому майбутньому. Подано характеристику можливих наслідків впровадження ключових проривних технологій сучасності: наприклад, надмірний психологічний вплив; ризик зменшення творчого потенціалу; посилення інформаційної залежності; зниження конфіденційності особистого життя; ризики неконтрольованого зниження інформаційної безпеки (наприклад, через хакерів); підвищення інформаційної вразливості цивілізації; ризик втрати людського контролю над кіберсистемами, тощо.
В статье проанализированы экономические и социальные вызовы прорывных технологий в условиях Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0. В статье рассмотрены направления исследований в области Индустрий 4.0 и 5.0 и их влияние на устойчивое развитие. В исследовании объясняются направления развития прорывных технологий в контексте устойчивого развития. Рассматривается процесс развития прорывных технологий, таких как телефон, который заменил телеграф, пароходы, сменившие парусные суда, полупроводники, пришедшие на смену вакуумному оборудованию, электронная почта, сменившая традиционную и многое другое. В статье анализируются основные прорывные технологии создания Интернета вещей. В статье показаны потенциальные экономические характеристики прорывных технологии в ближайшие пять лет. Исследуется опыт ЕС по реализации потенциала прорывных технологий в условиях Индустрии 4.0 и 5.0. В статье освещаются тенденции, которые положительно влияют на рост и развитие бизнеса до 2022 года согласно отчету о будущем ЕС. Это, в частности, активное применение новейших технологий и использование больших данных; распространение мобильного Интернета; прогресс в области искусственного интеллекта и облачных технологий; рост национальных экономик; распространение образования; достижения в сфере энергообеспечения и технологий альтернативной энергетики. Исследование демонстрирует, как изменятся прорывные технологии до 2025 года и какие позитивные, и негативные изменения могут произойти в бизнес сообществе. В статье рассмотрены вопросы потенциального экономического и социального влияния прорывных технологий в ближайшем будущем. Дана характеристика возможных последствий внедрения ключевых прорывных технологий современности: например, чрезмерное психологическое воздействие; риск уменьшения творческого потенциала; усиление информационной зависимости; снижение конфиденциальности частной жизни; риски неконтролируемого снижения информационной безопасности (например, из-за хакеров) повышение информационной уязвимости цивилизации; риск потери человеком контроля над киберсистемы, и т.д.
The paper analyses the economic and social challenges of disruptive technologies in conditions of Industry 4.0 and Industry 5.0. The paper overviews research progress on Industry 4.0 and 5.0 and their influence on sustainable development. The research explains disruptive technologies trends for sustainable development. The paper examines the development process of "disruptive technologies", which are numerous: telephone (replaced the telegraph), steamboats (replaced the sailing vessels), semiconductors (replaced the vacuum equipment), e-mail (instead of traditional mail), etc. The paper analyzes basic disruptive technologies for creating the Internet of Things. The paper shows potential economic characteristics of disruptive technologies for the nearest five-year perspective. It investigates the EU experience on the realization of Industries 4.0 and 5.0. The paper highlights the trends that positively impact business growth up to 2022 according to the EU Future of Jobs Report: increasing adoption of new technology and big data; advances in mobile internet; advances in artificial intelligence and cloud technology; shifts in national economic growth; expansion of education; advances in new energy supplies and technologies. The research demonstrates how disruptive technologies will accelerate by 2025 and how both positive and negative impacts on business will grow up. The article tackles the issues of the potential economic and social impact of disruptive technologies in the nearest future. It distinguishes possible consequences of the implementation of key disruptive technologies of our time: for example excessive psychological impact; the risk of creative potential reduction; increasing information dependence; reduced the privacy of personal life; risks of uncontrolled reduction of information security (for example, due to hackers); increased information vulnerability of civilization; risk of loss of human control over cyber systems, etc.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Ukraine Ukraine
534

Downloads

Ukraine Ukraine
536

Files

File Size Format Downloads
Melnyk_Dehtyarova_Kubatko_Kharchenko_mer_2019_4.pdf 481,38 kB Adobe PDF 536

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.