Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77260
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Staff Management Process Reengineering in the Context of Enhancing Disabled People’s Opportunities to Enterprises Innovative Activities
Other Titles Реінжиніринг процесу управління персоналом в контексті активізації залучення осіб з обмеженими можливостями до інноваційної діяльності підприємств
Реинжиниринг процесса управления персоналом в контексте активизации привлечения лиц с ограниченными возможностями к инновационной деятельности предприятий
Authors Prodius, O.I.
Keywords реінжиніринг
управління персоналом
бізнес-процес
інклюзивні інновації
особи з обмеженими можливостями
iннoвaцiйнa діяльність
підприємство
реинжиниринг
управление персоналом
бизнес-процесс
инклюзивные инновации
лица с ограниченными возможностями
инновационная деятельность
предприятие
reengineering
personnel management
business process
inclusive innovation
persons with disabilities
innovative activity
enterprise
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77260
Publisher Sumy State University
License
Citation Prodius, O.I. Staff Management Process Reengineering in the Context of Enhancing Disabled People’s Opportunities to Enterprises Innovative Activities [Текст] / O.I. Prodius // Механізм регулювання економіки. - 2019. - № 4. - С. 43-53. - DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.05.
Abstract Сучасна практика управління підприємствами вимагає кардинальних змін, що обумовлено формуванням інклюзивного середовища, підвищенням динамічності ринку праці і посиленням конкуренції. Все більшого значення для ефективності діяльності підприємства набуває використання інновацій, знань, втілених в інтелектуальному продукті. Причини необхідності появи нових підходів до управління пов'язані зі змінами в самому бізнесі. Посилення конкуренції приводить до активізації пошуку нових методів менеджменту, особливо це стосується управління персоналом, для забезпечення результативності якого в довгостроковій перспективі необхідні відповідні механізми управління на основі процесного підходу з метою своєчасного і оперативного реагування на зміни ринкових умов, удосконалення системи керування партнерськими і відносинами з постачальниками, досягнення швидкого реагування на вимоги споживачів і підвищення якості продукції. У статті досліджено сутність реінжинірингу бізнеспроцесу управління персоналом як сучасної концепції підвищення ефективності діяльності підприємства. Реінжиніринг бізнес-процесів покликаний створити конкурентні переваги, систематично оцінюючи процеси, проявляючи мінливі потреби потенційних і діючих клієнтів і вимагає додаткових досліджень з пошуку нових методів вдосконалення реінжинірингу відповідно до специфіки вітчизняних підприємств, особливо в сфері управління персоналом. Виявлено, що інноваційна практика управління підприємствами вимагає кардинальних змін, що обумовлено соціалізацією світової економіки, спрямованої на підвищення добробуту осіб з обмеженими можливостями, скорочення масштабів бідності та підвищення шансів знаходження гідної роботи з адекватною заробітною платою. Запропоновано напрями включeння ociб з oбмeжeними мoжливocтями до інноваційної діяльності у контексті реінжинірингу процесу управління персоналом, як одного з найважливіших бізнес-процесів підприємства.
Современная практика управления предприятиями требует кардинальных изменений, что обусловлено формированием инклюзивной среды, повышением динамичности рынка труда и усилением конкуренции. Все большее значение для эффективности деятельности предприятия приобретает использование инноваций, знаний, воплощенных в интеллектуальном продукте. Причины необходимости появления новых подходов к управлению связаны с изменениями в самом бизнесе. Ужесточение конкуренции приводит к активизации поиска новых методов менеджмента, особенно это касается управления персоналом, для обеспечения результативности которого в долгосрочной перспективе необходимы соответствующие механизмы управления на основе процессного подхода с целью своевременного и оперативного реагирования на изменения рыночных условий, улучшение управления партнерскими и отношениями с поставщиками, достижения быстрого реагирования на требования потребителей и повышения качества продукции. В статье исследована сущность реинжиниринга бизнес-процесса управления персоналом как современной концепции повышения эффективности деятельности предприятия. Реинжиниринг бизнес-процессов призван создать конкурентные преимущества, систематически оценивая процессы, проявляя меняющиеся потребности потенциальных и действующих клиентов и требует дополнительных исследований по поиску новых методов совершенствования реинжиниринга в соответствии со спецификой отечественных предприятий, особенно в сфере управления персоналом. Выявлено, что инновационная практика управления предприятиями требует кардинальных изменений, что обусловлено социализацией мировой экономики, направленной на повышение благосостояния лиц с ограниченными возможностями, сокращение масштабов бедности и повышение шансов нахождения достойной работы с адекватной заработной платой. Предложены направления включения лиц с ограниченными возможностями в инновационную деятельность в контексте реинжиниринга процесса управления персоналом, как одного из важнейших бизнес-процессов предприятия.
The modern practice of enterprise management requires dramatic changes, which is caused by the formation of an inclusive environment, increasing the dynamism of the labor market and increasing competition. Increasingly important for the efficiency of the enterprise is the use of innovation, knowledge embodied in the intellectual product. The reasons for the need for new approaches to management are related to changes in the business itself. Increased competition leads to an increase in the search for new management methods, especially in the area of personnel management, which in the long run requires appropriate management mechanisms based on a process approach in order to respond promptly and promptly to changing market conditions, improve the management system of partnerships and relationships with suppliers, achieving rapid response to consumer demands and improving product quality. The essence of reengineering of business process of personnel management as a modern concept of increase of efficiency of activity of the enterprise is investigated in the article. Business process reengineering is designed to create competitive advantages by systematically assessing processes, addressing the changing needs of potential and existing customers and requiring additional research to find new ways to improve reengineering in accordance with the specifics of domestic enterprises, especially in the field of personnel management. It was revealed that the innovative practice of enterprise management requires fundamental changes, which is due to the socialization of the world economy, aimed at improving the well-being of people with disabilities, reducing poverty and increasing the chances of finding decent work with adequate wages. The directions of including people with disabilities to innovative activities in the context of reengineering the personnel management process as one of the most important business processes of the enterprise are proposed.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Canada Canada
1
China China
1
Lithuania Lithuania
1
Philippines Philippines
99
Ukraine Ukraine
45
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
47

Downloads

Germany Germany
1
Philippines Philippines
97
Ukraine Ukraine
39
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
193

Files

File Size Format Downloads
Prodius_mer_2019_4.pdf 388,57 kB Adobe PDF 331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.