Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77262
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Economic Mechanism for Managing the Communication Business Processes of Industrial Enterprises in the Context of Globalization
Other Titles Господарський механізм управління комунікаційними бізнес-процесами промислових підприємств в умовах глобалізації
Хозяйственный механизм управления коммуникационными бизнес-процессами промышленных предприятий в условиях глобализации
Authors Zavrazhnyi, Kostiantyn Yuriiovych
Keywords господарський механізм
субмеханизми
управління
комунікації
бізнеспроцеси
промислове підприємство
хозяйственный механизм
субмеханизмы
управления
коммуникации
бизнес-процессы
промышленное предприятие
economic mechanism
submechanisms
management
communications
business processes
industrial enterprise
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77262
Publisher Sumy State University
License
Citation Zavrazhnyi, K.Yu. Economic Mechanism for Managing the Communication Business Processes of Industrial Enterprises in the Context of Globalization [Текст] / K.Yu. Zavrazhnyi // Механізм регулювання економіки. - 2019. - № 4. - С. 63-73. - DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.07.
Abstract У статті наведене визначення господарського механізму управління комунікаційними бізнеспроцесами промислових підприємств в умовах глобалізації як сукупності системи зв'язків, органів, форм і методів організації та функціонування, що регламентуються правовими та іншими нормами діяльності і забезпечують ефективні взаємодії у внутрішньому та зовнішньому середовищах. Це дозволяє поглибити розуміння його сутності в умовах глобалізації в контексті спрямованості саме на комунікації (під якими розуміємо в першу чергу взаємодію). Розглянутий склад комплексного господарського механізму управління комунікаційними бізнес-процесами промислових підприємств до якого включені: організаційний, економічний, правовий, політичний, техніко-технологічний, ринковий, виробничий, соціальний, мотиваційний, адаптаційний і комунікаційний субмеханізми. Це надає можливість в подальшому формалізувати процес елементного вдосконалення комунікаційних бізнес-процесів промислових підприємств. Деталізовані складові механізму. Зокрема, до економічних субмеханізмів віднесено механізми розподілу прибутків; економічного стимулювання; фінансовий; акціонерний; інвестування і реінвестування в розвиток та інші. До правових субмеханізмів віднесено механізми, що регламентують комунікаційні та професійні правовідносини. До організаційних субмеханізмів віднесено структурні, адміністративні та інформаційні механізми, які забезпечують розвиток і модернізацію комунікаційної діяльності на підприємстві, його інформаційну безпеку. До політичних субмеханізмів відносимо механізми інформаційної політики, соціально-економічної політики та зовнішньоекономічної політики. До ринкових віднесено субмеханізми ринкової конкуренції, попиту і пропозиції та інші. До соціальних відносимо субмеханізми: відкритості ведення бізнесу; соціальної відповідальності; соціально-психологічного впливу; інші. До виробничих відносимо субмеханізми: ресурсний; впровадження нових видів програмного забезпечення; інші. До техніко-технологічних віднесено субмеханізми науково-технічного прогресу, технологічного оновлення. До мотиваційних відносимо субмеханізми матеріальної і нематеріальної мотивації персоналу. До адаптаційних субмеханізмів віднесено: інноваційного розвитку (у т.ч. реалізації інновацій у інформаційній сфері); управління кадровим потенціалом тощо. До комунікаційних субмеханізмів віднесено: інформаційно-аналітичну діяльність (у т.ч. дослідження); зовнішні комунікації (у т.ч. система інтегрованих інструментів комунікацій, сучасні засоби телекомунікацій і зв’язку); внутрішні комунікації (у т.ч. формування корпоративної культури).
В статье приведено определение хозяйственного механизма управления коммуникационными бизнес-процессами промешенных предприятий в условиях глобализации как совокупности системы связей, органов, форм и методов организации и функционирования, которые регламентируются правовыми и другими нормами деятельности и обеспечивают эффективные взаимодействия во внутреннем и внешнем окружениях. Это позволяет углублять понимание его сущности в условиях глобализации в контексте направленности именно на коммуникации (под которыми понимаем в первую очередь взаимодействие). Рассмотрен состав комплексного хозяйственного механизма управления коммуникационными бизнес-процессами промышленных предприятий, в который включены: организационный, экономический, правовой, политический, технико-технологический, рыночный, производственный, социальный, мотивационный, адаптационный и коммуникационный субмеханизмы. Это дает возможность в дальнейшем формализовать процесс элементного совершенствования коммуникационных бизнес-процессов промышленных предприятий. Детализированы составляющие механизма. В частности, к экономическим субмеханизмам отнесены механизмы распределения доходов; экономического стимулирования; финансовый; акционерный; инвестирования и реинвестирования в развитие и другие. К правовым субмеханизмам отнесены механизмы, регламентирующие коммуникационные и профессиональные правоотношения. К организационным субмеханизмам отнесены структурные, административные и информационные механизмы, обеспечивающие развитие и модернизацию коммуникационной деятельности на предприятии, его информационную безопасность. К политическим субмеханизмам относим механизмы информационной политики, социальноэкономической политики и внешнеэкономической политики. К рыночным отнесены субмеханизмы рыночной конкуренции, спроса и предложения и другие. К социальным относим субмеханизмы: открытости ведения бизнеса; социальной ответственности; социальнопсихологического воздействия; другие. К производственным относим субмеханизмы: ресурсный; внедрение новых видов программного обеспечения; другие. Технико-технологических отнесены субмеханизмы научно-технического прогресса, технологического обновления. К мотивационных относим субмеханизмы материальной и нематериальной мотивации персонала. К адаптационных субмеханизмам отнесены: инновационного развития (в т.ч. реализации инноваций в информационной сфере) управления кадровым потенциалом и т.д. К коммуникационных субмеханизмам отнесены: информационно-аналитическая деятельность (в т.ч. исследования); внешние коммуникации (в т.ч. система интегрированных инструментов коммуникаций, современные средства телекоммуникаций и связи); внутренние коммуникации (в т.ч. формирование корпоративной культуры).
The paper provides a definition of the economic mechanism for managing the communication business processes of industrial enterprises in the context of globalization as a set of a system of relations, authorities, forms and methods of organization and operation, which are regulated by legal and other norms of activity and provide effective interaction in internal and external environments. This allows to deepen the understanding of the essence in the context of globalization under the orientation towards communication (we mean interaction first of all). The composition of the comprehensive economic mechanism for managing the communication business processes of industrial enterprises is studied. This mechanism includes organizational, economic, legal, political, technical and technological, market, production, social, motivational, adaptive and communication submechanisms. This allows further formalization of the process of elemental improvement of the communication business processes of industrial enterprises. The components of mechanism are detailed. In particular, the economic submechanisms include the mechanisms of profits distribution, economic stimulus, financial, equity, investment and reinvestment in development and other mechanisms. The legal submechanisms include the mechanisms, which govern communication and professional legal relations. Organizational submechanisms include structural mechanisms, administrative and information mechanisms that ensure the development and modernization of communication activities at the enterprise, its information security. Political submechanisms include mechanisms of information policy, social and economic policy and foreign economic policy. Market submechanisms include the ones of market competition, demand and supply, etc. Social submechanisms include the ones of transparency of doing business, social responsibility, social and psychological impact, etc. Production submechanisms include the following ones: resource, implementation of new types of software and hardware and other. Technical and technological submechanisms include the ones of scientific and technological progress, technological updates. Motivational submechanisms include the mechanisms of material and non-material incentives of personnel. Adaptive submechanisms are the submechanisms of innovative development (including implementation of innovations in information field), managing the personnel potential, etc. Communication submechanisms include the ones of information-and-analytical activities (including research conducting); external communications (including the system of integrated communications tools, modern telecommunications and communications facilities); internal communications (including creating corporate culture).
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Bangladesh Bangladesh
1
Germany Germany
126
Iran Iran
1
Ireland Ireland
1974
Lithuania Lithuania
1
Romania Romania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
58
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3945
Vietnam Vietnam
128

Downloads

Canada Canada
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
57
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3946
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Zavrazhnyi_mer_2019_4.pdf 487,5 kB Adobe PDF 4007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.