Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77266
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Transformation of the Banking Sector in the Digital Era
Other Titles Трансформация банковского сектора в эпоху цифровизации
Трансформація банківського сектору в епоху цифровізації
Authors Rubanov, Pavlo Mykolaiovych  
Keywords банківський сектор
банківські послуги
цифровий банкінг
цифровізація
FinTech
інтеграція
відкритий банкінг
банковский сектор
банковские услуги
цифровой банкинг
цифровизация
интеграция
открытый банкинг
banking sector
banking services
digital banking
digitalization
integration
open banking
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77266
Publisher Sumy State University
License
Citation Rubanov, P.M. Transformation of the Banking Sector in the Digital Era [Текст] / P.M. Rubanov // Механізм регулювання економіки. - 2019. - № 4. - С. 110-118. - DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.11.
Abstract В умовах глобальної цифровізації економіки та розвитку альтернатив банківським послугам, актуальним стає перехід банків на відкриті платформи та їх інтеграція з FinTech сектором. В статті визначено чотири рівні інтеграції банків та FinTech компаній: традиційний банкінг, цифровий банкінг, відкритий банкінг та Open-X банкінг. На поточному етапі фактично співіснують три перші моделі. Традиційний банкінг розглядається як надання класичних банківських послуг для фізичних осіб і корпоративних клієнтів, а також інвестиційний банкінг. Цифровий банкінг передбачає використання різних каналів надання банківських послуг для клієнтів, серед яких цифровий канал має вагоме значення. Аналіз цифрового банкінгу дозволив визначити його основні характеристики з точки зору споживачів фінансових послуг та самого банку. Відкритий банкінг ґрунтується на можливості банку залучати до процесів надання банківських послуг екосистему небанківських посередників та інших третіх осіб та взаємодіяти із ними за допомогою таких технологій, як інтерфейси програмування додатків. В процесі дослідження відкритого банкінгу розглянуто основні мотиви співпраці FinTech компаній з банками. До них віднесені зростання видимості FinTech компанії для споживачів завдяки партнерства з відомим банківським брендом, досягнення ефекту масштабу тощо. Найвищим рівнем інтеграції банків і FinTech компаній та майбутнім напрямком розвитку банківського сектору визначено Open-X банкінг. До основних характеристик Open-X банкінгу віднесено: надання спільного доступу замість одноосібного володіння; інформація стає основним ресурсом замість матеріальних активів; формуються партнерські відносини між суб’єктами ринку замість самостійної розробки продукту чи купівлі готових програмних рішень; фокус на забезпеченні позитивного досвіду споживача від співпраці з банком замість пропозиції конкретного продукту.
В условиях глобальной цифровизации экономики и развития альтернатив банковским услугам, актуальным становится переход банков на открытые платформы и их интеграция с FinTech сектором. В статье определены четыре уровня интеграции банков и FinTech компаний: традиционный банкинг, цифровой банкинг, открытый банкинг и Open-X банкинг. На текущем этапе фактически сосуществуют три первые модели. Традиционный банкинг рассматривается как предоставление классических банковских услуг для физических лиц и корпоративных клиентов, а также инвестиционный банкинг. Цифровой банкинг предполагает использование различных каналов предоставления банковских услуг для клиентов, среди которых цифровой канал имеет большое значение. Анализ цифрового банкинга позволил определить его основные характеристики с точки зрения потребителей финансовых услуг и самого банка. Открытый банкинг основывается на возможности банка привлекать к процессам предоставления банковских услуг экосистему небанковских посредников и других третьих лиц и взаимодействовать с ними с помощью таких технологий, как интерфейсы программирования приложений. В процессе исследования открытого банкинга рассмотрены основные мотивы сотрудничества FinTech компаний с банками. К ним отнесены рост видимости FinTech компании для потребителей благодаря партнерству с известным банковским брендом, достижения эффекта масштаба и другие. Высоким уровнем интеграции банков и FinTech компаний и будущим направлением развития банковского сектора определен Open-X банкинг. К основным характеристикам Open-X банкинга отнесены: общий доступ вместо единоличного владения; информация становится основным ресурсом на замену материальных активов; формируются партнерские отношения между субъектами рынка вместо самостоятельной разработки продукта или покупки готовых программных решений; фокус на обеспечении положительного опыта потребителя от сотрудничества с банком вместо предложения конкретного продукта.
In the context of global digitization of the economy and development of alternatives to banking services, the transition to open platforms and their integration with the FinTech sector becomes relevant. The article identifies four levels of integration between banks and FinTech companies: traditional banking, digital banking, open banking and Open-X banking. At the current stage, the first three models coexist. Traditional banking includes classic banking services (loans, deposits, payments) for individuals and corporate clients, as well as investment banking. Digital banking involves the use of various channels of banking services for clients, among which the digital channel plays a significant role. The analysis of digital banking let to define its main features in terms of the financial services consumers and the bank. Open banking is based on the bank’s ability to engage nonbanking intermediaries ecosystems and third parties to the banking service provision and to interact with them through such technologies as application programming interfaces (API). In the research of the оpen banking the main reasons for the cooperation of FinTech companies with banks are considered. These include inhanced visibility by partnership with an established brand, achieving economies of scale, etc. The highest level of integration of banks and FinTech companies and the future development trend of the banking sector is Open-X banking. The main features of Open-X banking include: sharing rather than sole ownership; information is a primary resource instead of tangible assets; partnerships between market actors are formed instead of developing the product independently or purchasing ready-made software solutions; focus on providing a positive customer experience from working with the bank instead of offering a specific product.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Australia Australia
1
Belgium Belgium
1
Brazil Brazil
1
China China
1
Colombia Colombia
1370
Egypt Egypt
496462
Ethiopia Ethiopia
1
France France
85266
Germany Germany
1111489304
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
-339037807
Indonesia Indonesia
8133155
Iran Iran
1
Ireland Ireland
1939524423
Israel Israel
1
Italy Italy
1
Jordan Jordan
1
Kazakhstan Kazakhstan
496468
Kenya Kenya
117980291
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
419730882
Mauritius Mauritius
1
Nepal Nepal
-62185702
Netherlands Netherlands
1974119417
Pakistan Pakistan
-2005672643
Philippines Philippines
809842583
Romania Romania
1
Serbia Serbia
1
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
1265250589
Spain Spain
1
Sweden Sweden
496466
Taiwan Taiwan
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
1111489299
United Arab Emirates United Arab Emirates
339
United Kingdom United Kingdom
8133157
United States United States
-62185709
Unknown Country Unknown Country
58990146
Vietnam Vietnam
1
Zambia Zambia
1

Downloads

Austria Austria
1
China China
1
Colombia Colombia
1
Egypt Egypt
1
Germany Germany
1
India India
-339037805
Indonesia Indonesia
-62185704
Ireland Ireland
1
Israel Israel
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
248228
Mauritius Mauritius
1
Morocco Morocco
1
Pakistan Pakistan
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
-1943326208
Singapore Singapore
1
Sri Lanka Sri Lanka
1
Togo Togo
1
Turkey Turkey
1974119420
Ukraine Ukraine
1111489301
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-62185705
Unknown Country Unknown Country
-339037806
Vietnam Vietnam
1
Zambia Zambia
-62185706

Files

File Size Format Downloads
Rubanov_mer_2019_4.pdf 400,08 kB Adobe PDF 277898031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.