Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77267
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Assessment of Country Investment Attractiveness Evaluation Approaches
Other Titles Проблемы оценки инвестиционной привлекательности страны
Проблеми оцінки інвестиційної привабливості країни
Authors Liulov, Oleksii Valentynovych  
Moskalenko, Bohdan Andriiovych
Moskalenko, Bogdan Andriiovych
ORCID http://orcid.org/0000-0002-4865-7306
Keywords інвестиції
інвестиційна привабливість країни
прямі іноземні інвестиції
оцінка інвестиційної привабливості
инвестиции
инвестиционная привлекательность страны
прямые иностранные инвестиции
оценка инвестиционной привлекательности
investments
country investment attractiveness
foreign direct investment
investment attractiveness evaluation
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77267
Publisher Sumy State University
License
Citation Liulov, O.V. Assessment of Country Investment Attractiveness Evaluation Approaches [Текст] / O.V. Liulov, B.A. Moskalenko // Механізм регулювання економіки. - 2019. - № 4. - С. 119-128. - DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.12.
Abstract Інвестиційна привабливість країни являє собою комплексний показник, що пливає на стан розвитку економіки в наступні періоди. Прямі іноземні інвестиції приносять у країну не тільки фінансові ресурси, що дозволяють створювати чи розширювати існуюче виробництво, а й поширюють технологічні та управлінські рішення з країни-інвестора. Збільшення частоти та якості контактів із розвиненими країнами має важливе значення для розвитку українських підприємств. Метою даного дослідження було виявлення особливостей підходів до оцінки інвестиційного привабливості на макроекономічному рівні у роботах зарубіжних вчених та дослідників протягом останніх кількох років. У ході аналізу публікацій авторами були структуровані підходи до оцінки за принципом використовуваних методів та суб’єктів оцінки. Найбільшої поширеності набули методи економетричного аналізу статистичної інформації, зібраної та опублікованої міжнародними інституціями та рейтинговими агентствами. Як показує ретроспективний аналіз, зв’язок між рівнем інвестиційної привабливості та динамікою притоку прямих іноземних інвестицій не завжди прямий, що пояснюється наявністю багатьох інших детермінантів, що впливають на прийняття рішення інвесторами. Таким чином, існуючі підходи до оцінки інвестиційної привабливості необхідно постійно верифіковувати та удосконалювати, беручи до аналізу нові фактори. Відомо, що корупційні схеми та зловживання чиновників під час реалізації державних проектів не сприяють росту інвестиційної привабливості країни. Проте, навіть попри це у багато країн Африки та Азії з високою корупційної толерантністю відбувається притік прямих іноземних інвестицій. Така ситуація пояснюється не тільки бажанням інвесторів з розвинених країн максимізувати прибуток в короткостроковому періоді, скільки захопити ринок, не допустивши конкурентів з тих самих галузей. З метою оптимізації результатів статистичного аналізу, приведення їх до умов конкретної країни та моменту до процесу оцінки залучаються незалежні експерти відповідних галузей економіки. Опитування експертів дає необхідні поправочні коефіцієнти, за допомогою яких підвищується точність та актуальність оцінки інвестиційного потенціалу. Авторами було запропоновано узагальнений підхід до оцінки інвестиційної привабливості країни, враховуючи міжнародний досвід та особливості української економіки.
Инвестиционная привлекательность страны представляет собой комплексный показатель, что влияет на состояние экономики в последующие периоды. Прямые иностранные инвестиции приносят в страну не только финансовые ресурсы, позволяющие создавать новое или расширять существующее производство, но и распространяют технологические и управленческие решения из страны-инвестора. Увеличение частоты и качества контактов с развитыми странами важно для развития украинских предприятий. Целью данного исследования было выявление особенностей подходов к оценке инвестиционной привлекательности на макроэкономическом уровне в работах зарубежных ученых и исследователей за последние несколько лет. В ходе анализа публикаций авторами были структурированы подходы к оценке по принципу используемых методов и субъектов оценки. Наибольшей распространенности получили методы эконометрического анализа статистической информации, собранной и опубликованной международными институтами и рейтинговыми агентствами. Как показывает ретроспективный анализ, связь между уровнем инвестиционной привлекательности и динамикой притока прямых иностранных инвестиций не всегда прямой, объясняется наличием многих других детерминант, влияющих на принятие решения инвесторами. Таким образом, существующие подходы к оценке инвестиционной привлекательности необходимо постоянно верифицировать и совершенствовать, учитывая анализа новые факторы. Известно, что коррупционные схемы и злоупотребления чиновников при реализации государственных проектов не способствуют росту инвестиционной привлекательности страны. Однако даже несмотря на это во многие страны Африки и Азии с высокой коррупционной толерантностью осуществляется приток прямых иностранных инвестиций. Такая ситуация объясняется не только желанием инвесторов из развитых стран максимизировать прибыль в краткосрочном периоде, сколько желанием захватить новый рынок, не допустив конкурентов по тем же отраслей. С целью оптимизации результатов статистического анализа, приведение их к условиям конкретной страны и момента, в процесс оценки привлекаются независимые эксперты соответствующих отраслей экономики. Опрос экспертов дает необходимые поправочные коэффициенты, с помощью которых повышается точность и актуальность оценки инвестиционной привлекательности. Авторами был предложен обобщенный подход к оценке инвестиционной привлекательности страны, учитывая международный опыт и особенности украинской экономики.
Investment attractiveness of a country, and approaches to its evaluation have been thoroughly debated over few last decades. Initially, the key question concerned the reasons as to why large number of resource holders (financial funds, technologies, management systems etc.) would locate their assets, especially research and development projects, in other countries rather than remaining in their home economies. Increasing the quantity and quality of contacts with developed countries within investment process is crucially important for the development of Ukrainian economy. As follows from that point, the authors have identified features of approaches to investment attractiveness evaluation on a macroeconomic level analyzing latest works of scientists and researchers around the world. It is believed, that the most valuable type of investments for future GDP growth is funds from multinational corporations: they bring not only money, but technologies, and decision how make new businesses profitable. Thus, the fundamental consideration for countries competing for investments is the influencing and improvement of such factors through effective investment incentives policies. Within this work, we researched recent studies of investment attractiveness evaluation around the world, and assumed key points for improving and applying those approaches in Ukrainian economy. Within literature analysis the authors structured approaches to the evaluation based on the methods and subjects those approaches used. The most common methods are related to econometric analysis of statistical data that is collected and published by international institutions and rating agencies. Current analysis shows a tangible dependence between country investment attractiveness and the dynamics of FDI inflows. This dependence is not always straightforward, which is explained by influence of many other determinants within decision-making process. The authors suggest that involving independent experts from respective sectors of the economy could help to optimize the results of statistical data analysis. The expert survey provides the necessary correction coefficients which are to increase the accuracy and relevance of the investment attractiveness evaluation. The authors proposed a generalized approach to assessing the country investment attractiveness, taking into account international experience and features of the Ukrainian economy.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Armenia Armenia
527
China China
2020566996
France France
1
Georgia Georgia
1
Germany Germany
209779
India India
123876
Indonesia Indonesia
187832
Ireland Ireland
31379629
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
263
Nigeria Nigeria
1
Singapore Singapore
5007914
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
-1776021293
Taiwan Taiwan
1125413917
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
81393448
United Kingdom United Kingdom
87797450
United States United States
249122976
Unknown Country Unknown Country
961275863
Vietnam Vietnam
88591024

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
46799469
India India
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Morocco Morocco
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
1938808189
United Kingdom United Kingdom
87797451
United States United States
-1419917087
Unknown Country Unknown Country
961275864
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Lyulyov_Moskalenko_mer_2019_4.pdf 418,76 kB Adobe PDF 1614763894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.