Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77295
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Формування стратегії випереджаючого інноваційного розвитку в умовах Індустрії 4.0
Other Titles Formation of the strategy of forward-looking innovative development in Industry 4.0
Authors Letunovska, Nataliia Yevhenivna  
Saher, Liudmyla Yuriivna  
Syhyda, Liubov Oleksiivna  
Keywords стратегія
стратегия
strategy
інноваційна діяльність
инновационная деятельность
innovative activity
випереджаючий розвиток
опережающее развитие
forward-looking development
інновація
инновация
innovation
Індустрія 4.0
Индустрия 4.0
Industry 4.0
тренд
trend
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77295
Publisher Видавничо-поліграфічний центр “Економічна думка”
License
Citation Сигида, Л.О. Формування стратегії випереджаючого інноваційного розвитку в умовах Індустрії 4.0 / Л.О. Сигида, Л.Ю. Сагер, Н.Є. Летуновська // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. – Т. 29. – № 2. – С. 53-61.
Abstract Вступ. Питання інтенсифікації інноваційної діяльності підприємствами стає одним із визначальних у сучасних умовах їх діяльності, особливо якщо враховувати постійно зростаючий вплив Індустрії 4.0. На сьогодні саме Індустрія 4.0 визначає тренди розвитку для більшості підприємств, які мають на меті нарощувати власні конкурентні переваги та посилювати власні позиції на світовому ринку. Більшість передових підприємств світу вже активно переплітають власну інноваційну діяльність із викликами Індустрії 4.0, що дозволяє знаходити нові рішення та досягати бажаних результатів за менших витрат і з більшою доданою вартістю. Відповідно виникає потреба адаптації інноваційної діяльності до Індустрії 4.0, під впливом чого формується поняття «стратегія випереджаючого інноваційного розвитку», яке потребує подальшого детального дослідження. Мета. Метою статті є поглиблений аналіз питань формування стратегії випереджаючого інноваційного розвитку як важливої складової інноваційної діяльності підприємств під впливом умов та трендів Індустрії 4.0. Метод (методологія). При підготовці статті використовувалися такі методи наукових досліджень, як системно-структурний та логічний аналіз – при дослідженні теоретичних основ інноваційної діяльності та сутності Індустрії 4.0; порівняльний аналіз та метод узагальнення – при дослідженні думок вчених щодо етапів формування стратегії інноваційного розвитку та розробленні авторського бачення процесу реалізації стратегії випереджаючого інноваційного розвитку. Результати. На основі проведеного дослідження отримано такі результати: визначено особливості випереджаючого економічного розвитку і ведення інноваційної діяльності та основні фактори впливу; досліджено сутність та тренди Індустрії 4.0 у світовому масштабі, проаналізовано та виокремлено основні сфери впровадження досягнень Індустрії 4.0 на підприємствах, а також шляхи створення додаткової вартості; розглянуто етапи розроблення стратегії інноваційного розвитку на підприємствах, запропоновані вітчизняними та зарубіжними науковцями, та встановлено етапи розроблення стратегії випереджаючого інноваційного розвитку в умовах Індустрії 4.0.
Вступление. Вопрос интенсификации инновационной деятельности предприятиями становится одним из определяющих в современных условиях их деятельности, особенно если учитывать постоянно растущее влияние Индустрии 4.0. На сегодня именно Индустрия 4.0 определяет тренды развития для большинства предприятий, имеющих целью наращивать свои конкурентные преимущества и усиливать свои позиции на мировом рынке. Большинство передовых предприятий мира уже активно переплетают собственную инновационную деятельность с вызовами Индустрии 4.0, что позволяет находить новые решения и достигать желаемых результатов при меньших затратах и ​​с большей добавленной стоимостью. Соответственно возникает потребность адаптации инновационной деятельности в Индустрии 4.0, под влиянием чего формируется понятие «стратегия опережающего инновационного развития», которое требует дальнейшего детального исследования. Цель. Целью статьи является углубленный анализ вопросов формирования стратегии опережающего инновационного развития как важной составляющей инновационной деятельности предприятий под влиянием условий и трендов Индустрии 4.0. Метод (методология). При подготовке статьи использовались такие методы научных исследований, как системно-структурный и логический анализ - при исследовании теоретических основ инновационной деятельности и сущности Индустрии 4.0; сравнительный анализ и метод обобщения - при исследовании мнений ученых относительно этапов формирования стратегии инновационного развития и разработке авторского видения процесса реализации стратегии опережающего инновационного развития. Результаты. На основе проведенного исследования получены следующие результаты: определены особенности опережающего экономического развития и ведения инновационной деятельности и основные факторы влияния; исследована сущность и тренды Индустрии 4.0 в мировом масштабе, проанализированы и выделены основные сферы применения достижений Индустрии 4.0 на предприятиях, а также пути создания дополнительной стоимости; рассмотрены этапы разработки стратегии инновационного развития на предприятиях, предложенные отечественными и зарубежными учеными, и установлены этапы разработки стратегии опережающего инновационного развития в условиях Индустрии 4.0.
Introduction. The issue of the enterprises’ innovative activity intensification is one of the most important in the current conditions. Especially, taking into account the increasing influence of Industry 4.0. Today, Industry 4.0 defines development trends for most enterprises, aiming to increase their own competitive advantage and strengthen their position in the global market. Most of the world's leading enterprises are already actively consider challenges of Industry 4.0 in their innovative activities. It allows them to find new solutions and achieve the desired results at lower costs and with higher added value. Accordingly, there is a need for adaptation of enterprises’ innovative activity to Industry 4.0. That is the reason why the concept of “strategy of forward-looking innovation development” is formed. And this concept requires further detailed research. Purpose. The purpose of the article is to analyze the process of the strategy of forward-looking innovative development forming as an important part of enterprises' innovative activity in the conditions and trends of Industry 4.0. Method (methodology). In the article, the following methods of scientific research were used: system-structural and logical analysis – in the study of the theoretical foundations of innovative activity and the essence of Industry 4.0; comparative analysis and method of generalization – in researching the scientists’ opinions on the stages of strategy of innovative development formation and the development of the author's vision of the process of the strategy of a forward-looking innovative development implementation. Results. The conducted research allowed to obtain the following results: the features of the forward-looking economic development are defined; specifics of enterprise's innovative activity are identified; and the main factors of influence are determined; the essence and trends of the Industry 4.0 on a global scale are analyzed, the main areas of Industry 4.0 achievements’ implementation at enterprises and the ways of additional value creation are analyzed; the stages of the strategy of innovative development forming at the enterprises, offered by domestic and foreign scientists, are considered, and the stages of the strategy of forward-looking innovative development formation in the conditions of Industry 4.0 are determined.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
52

Downloads

Ukraine Ukraine
53

Files

File Size Format Downloads
Letunovska_Saher_Syhyda_Industry_4.0.pdf 899,64 kB Adobe PDF 53

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.