Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77311
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Комп'ютерний сленг в сучасній англійській мові, лексико-синтаксичні особливості
Authors Орьол, В.А.
Kyrychenko, Olena Anatoliivna
Keywords комп’ютерний сленг
компьютерный сленг
computer slang
способи словотвору
способы словообразования
ways of word formation
абревіатури
аббревиатуры
abbreviations
програми та файли
программы и файлы
programs and files
сленг ІТ-спеціалістів
сленг ІТ-специалистов
slang for IT professionals
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77311
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Орьол, В.А. Комп'ютерний сленг в сучасній англійській мові, лексико-синтаксичні особливості / В.А. Орел; наук. керівник О.А. Кириченко // Перекладацькі інновації: матеріали X всеукраїнської cтудентської науково-практичної конференції, (Суми, 20-21 березня 2020 р.). – Суми: СумДУ, 2020. – С. 155-157.
Abstract Комп'ютер і сучасні Інтернет-технології з’явилися в житті більшої частини людства близько 20-30 років тому. Терміни, які раніше розуміли тільки вузькі фахівці, стали відомими і нагальними для дуже широкого кола користувачів комп'ютерами. Окрім загальноприйнятої комп’ютерної мови існує і сленг, який використовують програмісти, фахівці ІТ й інші комп’ютерники у спілкуванні один з одним. Тенденція до постійного створення комп’ютерного сленгу більшою мірою пов’язана з молодими спеціалістами, та популярністю комп’ютерів саме серед молоді. За способами словотвору комп’ютерного сленгу виділяють афіксацію, скорочення, абревіацію, відсікання, контамінацію, словоскладання. Такий спосіб спілкування об’єднує в собі точність письмового і стислість усного мовлення. Таке збагачення не має негативного впливу. Мова не повинна стояти на місці, їй потрібно розвиватися, поглинати нові слова, тому що якщо цього не буде – мова перестане існувати.
Компьютер и современные Интернет-технологии появились в жизни большей части человечества около 20-30 лет назад. Термины, которые ранее понимали только узкие специалисты, стали известными и насущными для очень широкого круга пользователей компьютерами. Кроме общепринятого компьютерного языка существует и сленг, который используют программисты, специалисты IТ и другие компьютерщики в общении друг с другом. Тенденция к постоянному созданию компьютерного сленга в большей степени связана с молодыми специалистами и популярностью компьютеров именно среди молодежи. По способам словообразования компьютерного сленга выделяют аффиксацию, сокращение, аббревиацию, отсечение, контаминацию, словосложение. Такой способ общения объединяет в себе точность письменной и краткость устной речи. Такое обогащение не имеет негативного влияния. Язык не должен стоять на месте, ему нужно развиваться, поглощать новые слова, потому что если этого не будет - он перестанет существовать.
Computer and modern Internet technologies have emerged in the lives of most of humanity about 20-30 years ago. Terms that were previously understood only by narrow specialists have become known and essential for a very wide range of computer users. In addition to the common computer language, there is a slang that is used by programmers, IT professionals, and other computer users to communicate with one another.The tendency to constant creation of computer slang is more associated with young professionals and the popularity of computers among young people.By ways of computer-generated slang word formation, there are affixation, abbreviation, acronyms, cut-offs, contamination, word-formation.This way of communication combines the accuracy of written and the shortness of spoken language. Such enrichment has no negative impact. The language does not have to stand still, it needs to develop, absorb new words, and if it does not, the language will cease to exist.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Ukraine Ukraine
29

Downloads

Ukraine Ukraine
30

Files

File Size Format Downloads
Kyrychenko_Oryol_slang_for_IT_professionals.pdf 314,61 kB Adobe PDF 30

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.