Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77315
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дискурс гумору та іронії в англійській мові
Authors Колесова, Д.С.
Kyrychenko, Olena Anatoliivna
Keywords гумористичний дискурс
юмористический дискурс
humour discourse
смислове поле
смысловое поле
semantic field
дискурсивна невизначеність
дискурсивная неопределенность
discursе uncertainty
емоційний самоконтроль
эмоциональный самоконтроль
emotional self-control
парадоксальність
парадоксальность
paradox
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77315
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Колесова, Д.С. Дискурс гумору та іронії в англійській мові / Д.С. Колесова; наук. керівник О.А. Кириченко // Перекладацькі інновації: матеріали X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 20–21 березня 2020 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – С. 84-86.
Abstract Актуальність цього дослідження зумовлена тим, що гумор – невід’ємна складова спілкування. Разом з цим, міжкультурні комунікації характеризуються непорозуміннями через різницю ментальних та лінгвістичних особливостей. Об’єктом дослідження є національний англійський гумор. Предметом виступає його лінгвокультурна характеристика. Мета дослідження полягає у визначенні способів створення комічного на основі особливостей англійської мови. Гумор англійців характеризується не тільки виключно усмішками або іронічними зауваженнями, які важко піддаються перекладу. Причини нерозуміння англійського гумору наступні: адресат не сприймає ситуацію як таку, що включає внутрішню невідповідність, не усвідомлює абсурдність або дивний стан речей; чітко розуміє внутрішню невідповідність у ситуації, але вважає, що гумор як м'яка форма критики до такої ситуації не відноситься, оскільки предметом осміяння виявляються надцінності даної культури; для англійської лінгвокультури це перш за все індивідуальна незалежність, антифаталізм, високий емоційний самоконтроль.
Актуальность данного исследования обусловлена ​​тем, что юмор - неотъемлемая составляющая общения. Вместе с этим, межкультурные коммуникации характеризуются недоразумениями из-за разницы ментальных и лингвистических особенностей. Объектом исследования является национальный английский юмор. Предметом выступает его лингвокультурные характеристики. Цель исследования заключается в определении способов создания комического на основе особенностей английского языка. Юмор англичан характеризуется не только исключительно улыбками или ироничными замечаниями, которые трудно поддаются переводу.Причины непонимания английского юмора следующие: адресат не воспринимает ситуацию как такую, которая включает внутреннюю несоответствие, не осознает абсурдность или странность положения вещей; четко понимает внутреннее несоответствие ситуации, но считает, что юмор как мягкая форма критики к такой ситуации не относится, поскольку предметом осмеяния оказываются сверхценности данной культуры; для английского лингвокультуры это прежде всего индивидуальная независимость, антифатализм, высокий эмоциональный самоконтроль.
The relevance of this study is due to the fact that humor is an integral part of communication. At the same time, intercultural communications are characterized by misunderstandings due to differences of mental and linguistic features. The subject of the study is national English humor. The object is its linguistic and cultural characteristics. The purpose of the study is to identify ways to create comic based on the features of the English language.The humor of the British is not characterized only by smiles or ironic remarks that are difficult for translation. Reasons for misunderstanding of English humor are as follows : addressee does not perceive the situation as that including internal inconsistency, is not aware of the absurdity or strange state of affairs; clearly understands the internal mismatch in the situation, but believes that humor as a mild form of criticism of such a situation does not apply because the subjects of ridicule are overestimates of given culture; for English linguistics individual independence. anti-fatalism, high emotional self-control are above everything,
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
190
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
184

Downloads

Austria Austria
1
Germany Germany
92
Lithuania Lithuania
1
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
188
United Kingdom United Kingdom
93
United States United States
183

Files

File Size Format Downloads
Kolesova_Kuruchenko_humour_discourse.pdf 207,68 kB Adobe PDF 559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.