Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77319
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Щодо формування та діяльності спеціалізованого інвестиційного суду України
Other Titles On formation and activities of Specialized Investment Court of Ukraine
Относительно формирования и деятельности специализированного инвестиционного суда Украины
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Derevyanko, Bogdan Volodymyrovych
Keywords Вищий інвестиційний суд України
Высший инвестиционный суд Украины
High Investment Court of Ukraine
МКАС при ТПП України
МКАС при ТПП Украины
International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry
Верховний суд України
Верховный суд Украины
Supreme Court of Ukraine
іноземні інвестори
иностранные инвесторы
foreign investors
судова система
судебная система
judiciary
юрисдикція
юрисдикция
jurisdiction
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77319
Publisher Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака
License
Citation Деревянко, Б.В. Щодо формування та діяльності спеціалізованого інвестиційного суду України / Б.В. Деревянко // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 3. – С. 323–327.
Abstract Україна сьогодні як ніколи потребує іноземних інвестицій. Проте довіра інвесторів до української судової системи підірвана. Можливо через це Президент України пообіцяв іноземним інвесторам застосування принципово нового судового захисту їх інтересів. Відновити довіру іноземного інвестора, а в перспективі й українського до судової системи можливо двома шляхами – покращенням роботи МКАС при ТПП України або утворенням нового судового органу – Вищого інвестиційного суду України. У випадку утворення такого органу потрібно буде зменшити обсяг юрисдикції діючих загальних та спеціалізованих судів, а також кількість посад суддів та обслуговуючого персоналу. Ціль статті полягала у визначенні ступеня необхідності утворення нового спеціалізованого суду із захисту прав іноземних інвесторів та формування основних складових його діяльності. З урахуванням потреби у додаткових витратах Державного бюджету та певній ефективності роботи МКАС при ТПП України було зроблено висновок, що ступінь необхідності є посереднім. Підвищення ефективності роботи МКАС при ТПП України та інших загальних і спеціалізованих судів із захисту інтересів інвесторів може зробити непотрібною ідею створення нового суду. Проте ефективність роботи такого суду в частині захисту інтересів іноземних інвесторів була б найвищою при поданні ними позовів на суми до 10000 доларів США та незамінною при поданні позовів на суми до 1800 доларів США. Зроблено висновок, що ефективність роботи нового – Вищого інвестиційного суду України складатиметься із соціальної та економічної частин. Ними буде виправдано його утворення за умови пропорційного зменшення посад суддів та обслуговуючого персоналу в інших загальних та спеціалізованих судах, відновлення довіри іноземних інвесторів через швидкий та справедливий розгляд спорів, відсутність корупційних підозр стосовно суддів та інших співробітників нового судового органу.
Сделан вывод, что эффективность работы нового – Высшего инвестиционного суда Украины будет состоять из социальной и экономической частей. Ими будет оправдано его создание при условии пропорционального уменьшения должностей судей и обслуживающего персонала в других общих и специализированных судах, восстановления доверия иностранных инвесторов благодаря быстрому и справедливому рассмотрению споров, отсутствию коррупционных подозрений в отношении судей и других сотрудников нового судебного органа.
Ukraine needs foreign investment today more than ever. However, confidence of investors in the Ukrainian judicial system has been undermined. Perhaps it was the reason why the President of Ukraine promised foreign investors a fundamentally new judicial protection of their interests. It is possible to restore the confidence of a foreign investor, and in the future the Ukrainian one, in the judicial system in two ways: by improving the work of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry or by creating a new judicial body – the High Investment Court of Ukraine. If such a body is formed, it will be necessary to reduce the scope of jurisdiction of the existing general and specialized courts, as well as the number of posts of judges and service personnel. The purpose of the article was to determine the need for the formation of a new specialized court for the protection of the rights of foreign investors and the formation of its main components. Taking into account the need for additional expenditures from the state budget and the certain efficiency of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry, it was concluded that the degree of necessity is moderate. Increase in the efficiency of the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry and other general and specialized courts that protect the interests of investors may make the idea of creating a new court unnecessary. However, the efficiency of such a court in protecting the interests of foreign investors would be the highest when they filed claims in the amount of up to 10,000 US dollars and indispensable in filing claims in the amount of up to 1,800 US dollars. It is concluded that the efficiency of the new High Investment Court of Ukraine will consist of social and economic parts. They will justify its formation, provided the proportional reduction of the posts of judges and staff in other general and specialized courts, restoration of confidence of foreign investors through prompt and fair consideration of disputes, absence of corruption suspicions against judges and other employees of the new judicial body.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
30
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
72

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
108
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_Investment_Court03.2020.pdf 311,15 kB Adobe PDF 111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.