Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77320
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Неологізми і способи їх творення в професійній сфері сучасної англійськоі та української мов
Authors Олійник, Д.О.
Kyrychenko, Olena Anatoliivna
Keywords неологізм
неологизм
neologism
трансномінація
трансноминация
transomination
семантичні інновації
семантические инновації
semantic innovation
галузева термінологія
отраслевая терминология
branch terminology
лексикографічні аспекти
лексикографические аспекты
lexicographic aspects
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77320
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Олійник, Д.О. Неологізми і способи їх творення в професійній сфері сучасної англійськоі та української мов [Текст] / Д.О. Олійник; наук. керівник О.А. Кириченко // Перекладацькі інновації: матеріали X всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Суми, 20-21 березня 2020 р.). – Суми: СумДУ, 2020. – С. 153-155.
Abstract Величезний потік нових слів та необхідність їх фіксування і пояснення зумовили створення особливої галузі лексикології – неології – науки про неологізми. Сам термін «неологізм» позначає нове слово (стійке сполучення слів), нове або за формою або за змістом. Виходячи з цього, у складі неологізмів можна виділити власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змісту), трансномінацію, яка поєднує новизну форми слова зі значенням, яке вже передавалося раніше іншою формою;семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається формою, яка вже була в мові).Порівняно велику групу лексичних неологізмів, що з'явилися в сучасній українській мові новітнього періоду, становлять інноваційні терміни науки, техніки, виробництва. Мовна практика останніх років збагатилася словами на означення нових для України галузей наук.
Огромный поток новых слов и необходимость их фиксирования и объяснения обусловили создание особой отрасли лексикологии - неологии - науки о неологизмах. Сам термин «неологизм» обозначает новое слово (устойчивое сочетание слов), новое или по форме, или по содержанию. Исходя из этого, в составе неологизмов можно выделить собственно неологизмы (новизна формы сочетается с новизной содержания), трансноминацию, которая сочетает новизну формы слова со значением, которое уже передавалось ранее в другой форме; семантические инновации или переосмысления (новое значение обозначается формой, которая уже была в языке). Сравнительно большую группу лексических неологизмов, появившихся в современном украинском языке новейшего периода, составляют инновационные термины науки, техники, производства. Языковая практика последних лет обогатилась словами для обозначения новых для Украины отраслей наук.
The huge flow of new words and the need to capture and explain them led to the creation of a special branch of lexicology - neology - the science of neologisms.The term "neologism" itself means a new word (a steady combination of words), new either in form or content. So, neologisms can be distinguished as neologisms themselves (newness of form is combined with newness of content), transnomination that combines newness of word form with meaning that has already been transmitted in another form; semantic innovation or rethinking (the new meaning is denoted by a form already existing in the language). A relatively large group of lexical neologisms that have appeared in the modern Ukrainian language of the recent period are innovative terms of science, technology, and production. The linguistic practice of recent years has been enriched with words to identify new for Ukraine branches of science.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Ukraine Ukraine
60

Downloads

Ukraine Ukraine
58

Files

File Size Format Downloads
Oliinyk_Kyrychenko_neologism.pdf 294,49 kB Adobe PDF 58

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.