Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77383
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Peculiarities of Teaching Writing Speech for Students of the Initial Stage of Higher Education
Other Titles Особливості навчання письму студентів початкового етапу вищої школи
Authors Kyrychenko, Olena Anatoliivna
Антюшко, Д.П.
Bubnov, Ihor Vasylovych
Keywords продуктивний вид мовної діяльності
продуктивный вид речевой деятельности
productive type of speech activity
навички письма
навыки письма
writing proficiency
творче письмо
творческое письмо
сreative writing
творчий диктант
творческий диктант
сreative dictation
попереджувальний диктант
упреждающий диктант
preventive dictation
Type Book chapter
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77383
Publisher Купрієнко С.В.
License
Citation Kyrychenko, O.A. Peculiarities of Teaching Writing Speech for Students of the Initial Stage of Higher Education [Текст] / O.A. Kyrychenko, D.P. Antiushko, I.V. Bubnov // Наукове оточення сучасної людини: економіка і торгівля, менеджмент і маркетинг, туризм і рекреація, освіта і педагогіка, філологія, мовознавство і літературознавство, юридичні та політичні науки. Кн.3. Ч.2: серія монографій. - (Серія «Наукове оточення сучасної людини» №3). - С. 94-100.
Abstract Останнім часом роль письма у вивченні іноземних мов поступово зростає через збільшення практичної важливості письмового спілкування в Інтернеті. Відсутність іноземної мовного середовища робить письмо ефективним засобом поглибленого вивчення іноземної мови. Письмо позитивно впливає на процес навчання. Адже в ході навчання студенти пишуть значну частину навчального матеріалу і використовують свої записи при вивченні, повторенні, перегляді; вони опановують різні види письма: різноманітні вправи, що є необхідним компонентом розвитку навичок. Недостатня увага до письмових вправ при викладанні іноземних мов, продуктивність яких пов'язана з функціонуванням набагато більшої кількості аналізаторів, ніж в усному мовленні, призводить до уповільнення процесу навчання, до швидшого забування, до втрати навичок. Ефективність процесу навчання письма залежить від правильного вибору методів та прийомів навчання викладачем, правильного підходу до комунікативних завдань. Студенти повинні оволодіти творчими навичками письма, які передбачають вільну інтеграцію лінгвістичних знань та мовленнєвого досвіду. Дослідження початкового рівня навичок письма студентыв першого курсу доводять неповну відповідність вимогам програм школи та університету: вміння передавати змістовну інформацію у письмовому вигляді та логічна презентація думок у письмовій формі не розроблена, а вміння перевірити і виправити текст є недостатнім. Вища освіта зосереджується передусім на розвитку навичок студентів у письмі та використанні продуктивних письмових навичок роботи з текстами різних стилів: наукових (написання рефератів, виступів, планів); документальною літературою (написання рецензії, оголошення); офіційно-діловими (лист, привітання, щоденник); художнього стилю (оповідання, казки, вірші) тощо. Зміст письмового твору зумовлений його функцыональним призначенням та такими завданнями, як емоційна взаємодія, емоційний вплив, прохання про допомогу, надання інформації, запит інформації, передача інформації, дотримання формальностей, збереження інформації, виявлення творчого потенціалу людини в письмовому спілкуванні, визначає форми письмової роботи. Творче письмо для учня - це вершина навичок письма, зарубіжні методисти застерігають від стереотипного підходу, підкреслюючи, що етапи творчого процесу можуть змінюватися: від написання плану до його перегляду, написання чернетки та вдосконалення її. Виконуючи такі завдання на занятті, студенти досягають елементарної комунікативної компетентності.
В последнее время роль письма в изучении иностранных языков постепенно возрастает из-за растущей практической важности письменного общения в Интернете. Отсутствие иностранной языковой среды делает письмо эффективным средством углубленного изучения иностранного языка. Письмо положительно влияет на процесс обучения. Ведь в курсе обучения учащиеся пишут значительную часть учебного материала и используют эти записи при изучении, повторении, рецензировании; они овладевают разными типами письма, выполняют упражнения, которые являются необходимым компонентом развития навыков. Недостаточное внимание к письму при изучении иностранных языков, производительность которого связана с работой гораздо большего количества анализаторов, чем в устной речи, приводит к замедлению процесса обучения, к быстрому забыванию, к потере навыков. Эффективность процесса обучения письму зависит от правильного выбора методов и приемов преподавания , правильного подхода к коммуникативным задачам. Студенты должны овладеть творческими навыками письма, предполагающими свободную интеграцию лингвистических знаний и речевого опыта. Исследование начального уровня навыков письма первокурсников доказывает неполное соответствие требованиям программ школы и вуза: способность передавать значимую информацию в письменном виде и логическом представление мыслей в письменной форме не было разработано, а способность проверять и исправить текст в недостаточной мере. Высшее образование ориентировано в первую очередь на развитие у студентов навыков письма и использование продуктивных письменных навыков работы с текстами разных стилей: научного (написание рефератов, выступлений, планов); научной литературой (написание рецензии, объявления); официально- делового (письмо, поздравление, дневник); художественного стиля (рассказы, сказки, стихи) и др. Содержание письменного произведения, обусловленное его целью и такими задачами, как эмоциональное взаимодействие, обращение за помощью, предоставление информации, запрос информации, соблюдение формальностей, сохранение информации, выражение творческого потенциала человека в письменном общении, определяет формы письменной работы. Творческое письмо для студента является вершиной навыков письма, поэтому иностранные методологи предостерегают от стереотипного подхода, подчеркивая, что этапы творческого процесса может измениться: от написания плана до его пересмотра, написания черновика и его доработки. Выполняя такие задания в классе, студенты достигают элементарной коммуникативной компетентности.
Recently, the role of writing in foreign language learning has been gradually increasing, due to the growing practical importance of written communication in the Internet. Absence of a foreign language environment makes written language an effective means of advanced study of a foreign language. Writing has a positive effect on the process of learning. After all, in the course of studying, students write a significant part of the educational material and use these records when learning, repeating, reviewing; they master different types of writing exercises, which is a necessary component of the skills development. Insufficient attention to writing exercises in the teaching of foreign languages, the performance of which is connected with functioning of much more analyzers than in oral speech, leads to slowing down the learning process, to faster forgetting, to the loss of skills. The effectiveness of the learning process of writing depends on the correct choice of the methods and techniques of teaching by the instructor, on the proper approach to communicative tasks. Students have to master creative writing skills that involve free integration of linguistic knowledge and speech experience. Studies of the initial level of writing skills of the first-year students prove incomplete compliance with the requirements of school and university programs: the ability to convey meaningful information in written text and logical presentation of thoughts in writing has not been developed, and the ability to test and correct the text is insufficient. Higher education focuses first on developing students' skills in writing and using productive written expressions of different styles: scientific (writing abstracts, speeches, plans); nonfiction (writing a review, announcement); official-business (letter, congratulations, diary); fiction style (stories, fairy tales, poems), etc. The content of a written language work, conditioned by its activity purpose and tasks, such as emotional interaction, emotional impact, requesting help, managing information, requesting information, transferring information, executing formalities, preserving information, writing expression of a person's creative potential, determines the forms of written work. Creative writing for the student is the pinnacle of writing skills, so foreign methodologists warn against the stereotypical approach, emphasizing that the stages of the creative process can change: from writing up a plan to its revision, writing the black version and refining it. By completing such tasks in the classroom, students achieve elementary communicative competence.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
2427
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
629112
Kazakhstan Kazakhstan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
454
Poland Poland
4638102
Russia Russia
456
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
22795714
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
16035958
Unknown Country Unknown Country
1258224
Vietnam Vietnam
4709

Downloads

China China
1
Germany Germany
2428
India India
1
Indonesia Indonesia
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
226267
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
16035959
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Kyrychenko_transformation.pdf 274,78 kB Adobe PDF 16264664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.