Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77456
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Problems in Writing Students' Works on Academic Writing, Ways To Solve Them
Authors Kyrychenko, Olena Anatoliivna
Бабіна, Ю.І.
Воропаєва, Т.С.
Keywords навчальне письмо
учебное письмо
academic writing
формат есе
формат эссе
essay format
алгоритм написання есе
алгоритм написания эссе
аlgorithm of essay writing
структура есе
структура эссе
structure of the essay
вид продуктивного письма
form of productive writing
Type Book chapter
Date of Issue 2018
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77456
Publisher Куприенко С.В.
License
Citation Кyrychenko, О.А. Problems in Writing Students' Works on Academic Writing, Ways To Solve Them [Текст] / Е.A. Kириченко, Ю.І. Бабина, Т.С. Воропаева // Новый уровень образования: монография. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018. – С. 55–63. – DOI: 10.30888/978-617-7414-43-7.0-008.
Abstract Письмо традиційно розглядається методикою, як незначне вміння, але для багатьох фахівців кінцевим результатом їх роботи є письмовий документ. А дефекти в ньому можуть призвести до негативних наслідків як для фахівця, так і для замовника. Тому заохочення посадового просування чи набір персоналу безпосередньо залежать від навичок письмового спілкування людини. Власне, для всіх іспитів з англійської мови та творчих конкурсів є завдання, яке вимагає від учня подати есе до журі чи комісії. Саме ця робота повинна характеризувати ваше сприйняття, ваш світогляд, ваші знання та ваш потенціал. Старшокурсники-бакалаври, магістри, аспіранти потребують оволодіння навичками письмового спілкування: написання есе включено до стандартного тесту TOEFL, що підтверджує певний рівень володіння англійською мовою; для здобувачів стипендії для навчання за кордоном, головним документом є Заява про мету - окреслення цілей, намірів, обґрунтування необхідності навчання за кордоном; пакет програм для найму в багатонаціональну компанію включає певний перелік ситуацій, в яких пропонується викласти англійською мовою дії заявника в якійсь ситуації, що є типовим для есе. Через це виникає термінова потреба продемонструвати певні навички письмового спілкування, отже роль письма в оволодінні іноземною мовою поступово збільшується. В останні роки викладачі та студенти української вищої школи все частіше розглядають есе як своєрідний вид студентської творчості. Починаючи зі школи, Програма не передбачає написання есе, а лише знайомство з цим жанром. У літературі цей вид роботи може спричинити труднощі при написанні творів у студентів початкових курсів. На відміну від інших жанрів літератури, цей вид роботи не може охопити декілька проблем. Навпаки, ця робота спрямована на розкриття одного питання, але дуже глибоко. Цей жанр не призначений для того, щоб показати, як усі оцінюють проблему, він призначений показати думку однієї людини, розкрити ставлення особистості, а не суспільства. Есе не оцінює інформацію, яку нам дає автор, а його внутрішні якості, здатність логічно мислити, світогляд та все, що відрізняє його від інших людей. Загальна мета написання англійського нарису полягає у висловленні особистих думок про явище, процес чи об’єкт. Але можна висловлювати свою думку по-різному: знайти позитивні та негативні стороним предметів, шукати плюси і мінуси.. Студенти мають багато труднощів у написанні творчих робіт як рідною так і іноземною мовою. Ці труднощі можна систематизувати в три основні групи: труднощі, пов'язані з передачею смислової інформації в процесі підготовки тексту; труднощі, пов’язані зі структурно-композиційним оформленням тексту; труднощі, пов’язані з самокорекцією написаного тексту. Нарис як форма продуктивного письма - це коротке письмове висловлювання власної думки з певного питання, а отже, найбільш застосовна, відповідна та ефективна форма письмового спілкування для навчання студентів. Студенти мають високий рівень мотивації до оволодіння навичками письма. Есе як обов'язковий компонент тестів та офіційних документів, підтверджує певний рівень оволодіння англійською мовою. Форма есе універсальна, бо, навчившись їх писати, студенти зможуть використовувати набуті навички під час написання інших документів (листів, пам’ятки, наукові статті, доповіді тощо). Написання завдань має зосереджуватися на написанні гарного тексту, який створює зв’язну, контекстуальну та відповідну завданню роботу. Письмові завдання повинні бути організовані таким чином, щоб вони повністю відображали професійний процес написання. Студентів слід заохочувати планувати, будувати та розвивати, коректувати свою творчу роботу поетапно. Тексти бажано писати назанятті, адже саме тут студенти отримують підтримку викладача та інших студентів під час обговорення всіх етапів: планування, написання та корекції. У групових заняттях студенти навчаються один в одного, сильні студенти допомагають слабкішим, і викладач має можливість спостерігати за роботою кожного і допомагати процесу написання твору/
Письменная речь традиционно считается методологически второстепенной, но для многих специалистов конечным результатом их работы является письменный документ. А недостатки в нем могут привести к негативным последствиям как для специалиста, так и для заказчика. Таким образом, продвижение по службе или набор персонала напрямую зависит от навыков письменного общения человека.На самом деле, для всех экзаменов по английскому языку и творческих конкурсов, есть задание, которое требует от студента представить эссе в жюри или комиссию. Именно эта работа должна характеризовать ваше восприятие, ваши взгляды, ваши знания и ваш потенциал. Студенты старших курсов, магистры, аспиранты должны обладать письменными навыками общения: написание эссе включено в стандартный тест TOEFL, который подтверждает определенный уровень знания английского языка ; для стипендиатов на обучение за рубежом, основным документ является Заявление о целях - набросок целей, намерений, обоснование необходимости учиться за границей; пакет приложений для найма в многонациональной компании включает в себя определенный список ситуаций, в которых предлагается изложить на английском языке действия заявителя в некой ситуации, что является типичным для эссе. В связи с тем, что возникает необходимость продемонстрировать определенные навыки письменного общения, роль письма в овладении иностранным языком постепенно увеличивается. В последние годы преподаватели и студенты украинской высшей школы все чаще работают над сочинением как неким видом студенческого творчества. Со школы Программа не предполагает написания эссе, а только знакомство с этим жанром литературы, этот вид работы может вызвать трудности при написании творческих работ для студентов начальных курсов. В отличие от других жанров литературы, этот вид работ не может охватывать несколько проблем. Наоборот, эта работа направлена ​​на выявление одной проблемы, но очень глубоко. Этот жанр не предназначен, чтобы показать, как каждый оценивает проблему, он предназначен показать мнение одного человека, раскрыть отношение личности, а не общества. В эссе оценивается не информация, которую нам предоставляет автор, а его внутренние качества, умение логически мыслить, мировоззрение и все, что отличает его от других людей. Общая цель написания английского эссе - выразить личные мысли о явлении, процессе или объекте. Но свое мнение можно выразить по-разному: найти положительные и отрицательные стороны объекта, искать плюсы и минусы. Эссе как форма продуктивного письма представляет собой краткое письменное изложение собственного мнения по определенному вопросу и, следовательно, наиболее применимую, соответствующую и эффективную форму письменного общения для обучения студентов. У студентов высокая степень мотивации к освоению навыков написания эссе как обязательного компонента тестов и официальных документов, подтверждающих определенный уровень знания английского. Форма эссе универсальна, потому что, научившись их писать, студенты смогут использовать приобретенные навыки при написании других документов (писем,заметок, научных статей, докладов и т. д.). Написание эссе должно быть сосредоточено на написании хорошего текста, который создает связную, контекстную и актуальную работу. Письменные задания должны быть организованы таким образом, чтобы полностью отражать профессиональный процесс написания. Студентов следует поощрять планировать, строить и корректировать свою творческую работу поэтапно. Желательно писать тексты в классе, потому что именно здесь студенты получают поддержку со стороны учителя и других студентов при обсуждении всех этапов: планирования, написания и исправления. В групповой деятельности студенты учатся друг у друга, сильные студенты помогают тем, кто слабее, и преподаватель имеет возможность наблюдать за работой каждого, помочь в процессе написания творческой работы.
Written speech has traditionally been considered as that of a minor importance methodologically, but for many professionals the final result of their work is a written document. And defects in it can lead to negative consequences both for the specialist and for the customer. Therefore, the promotion or recruitment depends directly on the person’s skills of written communication. Actually, for all English language examinations and creative competitions, there is a task that requires the student to submit an essay to the jury or commission. It is this work that should characterize your perception, your outlook, your knowledge and your potential. Senior students, masters, postgraduates need to possess written communication skills: writing an essay is included in the standard TOEFL test, which confirms a certain level of English language proficiency; for the scholarship applicants to study abroad, the main document is Statement of Purpose - an outline of goals, intentions, justification for the need to study abroad; the application package for hiring into a multinational company, includes a certain list of situations in which it is proposed to put in English the applicant’s actions in some situation, which is a typical essay. Due to this urgent need to demonstrate certain written communication skills, the role of writing in mastering a foreign language is gradually increasing. In recent years, teachers and students of the Ukrainian higher school increasingly work on the essay as a kind of a student creative work. Since the school program does not involve writing an essay, but only an acquaintance with this genre of literature, this kind of work can cause difficulties in writing creative works for the students of initial courses. Unlike other genres of literature, this kind of work can not cover several problems. On the contrary, this work is aimed at revealing one issue, but very deeply. This genre is not intended to show how everyone evaluates the problem, it is intended to show the opinion of one person, to reveal the attitude of the individual, not society. The essay does not evaluate the information that the author gives us, but his inner qualities, the ability to think logically, the worldview and everything that distinguishes him from other people. The general purpose of writing an English essay is to express personal thoughts about a phenomenon, process or object. But you can express your opinion in different ways: find the positive and negative sides of objects, look for the pros and cons. Students have a lot of difficulties in writing creative works both in their native and foreign languages. These difficulties can be systematized into three main groups: difficulties associated with the transfer of semantic information in the process of the text preparation; difficulties associated with the structural and compositional design of the text; difficulties associated with self-correction of the written text. Аn essay as a form of productive writing is a brief written statement of one’s own opinion on a certain issue and therefore the most applicable, appropriate and effective form of written communication for the training of students. There is a high degree of motivation for students to master the skills of writing an essay as a mandatory component of tests and official documents, which confirms a certain level of English. The form of the essay is universal, because, having learned to write them, students will be able to use the acquired skills when writing other documents (letters, memos, scientific articles, reports, etc.). Writing assignments should focus on writing a good text, which creates a linked, contextual and relevant work. Written assignments should be organized in such a way as to fully reflect the professional process of writing. Students should be encouraged to plan, build and correct their creative work in stages. It is desirable to write texts in the classroom, because it is here that they receive support from the teacher and other students during the discussion of all stages: planning, writing and correction. In group activities, students learn from each other, strong students help the weaker, and the teacher has the opportunity to observe the work of each and help in the writing process.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

China China
1190
France France
1
Germany Germany
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
182
Philippines Philippines
1
Ukraine Ukraine
636
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
6781
Unknown Country Unknown Country
2
Uzbekistan Uzbekistan
1
Vietnam Vietnam
2383

Downloads

Canada Canada
1
China China
1190
Lithuania Lithuania
1
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
91
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2380
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Kyrychenko_Writing_Students.pdf 274,88 kB Adobe PDF 3666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.