Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77522
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Formation of an effective policy of “green” investment as a priority direction of sustainable development of national economy
Authors Kozlovska, Hanna Borysivna
Кіріл'єва, А.О.
Keywords розвиток
развитие
development
інвестиції
инвестиции
investments
«зелені» інвестиції
«зеленые» инвестиции
green investments
сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainable development
модернізація
модернизация
modernization
реформування
реформирование
reform
конкурентоспроможність
конкурентоспособность
competitiveness
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77522
Publisher Класичний приватний університет
License
Citation Kozlovska, A. Formation of an effective policy of “green” investment as a priority direction of sustainable development of national economy / A/ Kozlovska, A.Kirilieva // Приазовський економічний вісник: електронний науковий журнал. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. – 2(19). – С. 177-183. –DOI: http://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-2-30
Abstract В статті проаналізовано сучасний стан «зеленого» інвестування в світі та в Україні, зокрема. З’ясовано, що зміцнення глобальних економічних зв'язків, розширення інтеграційних процесів, поглиблення міжнародного поділу праці та виробничої кооперації, поступова лібералізація інвестиційної діяльності, активізація функціонування ТНК, технологічний прогрес, посилення конкуренції та бажання компаній виходити на міжнародні ринки були рушіями останнього десятиліття. активізувати міжнародні інвестиційні процеси. Виокремлено, що з одного боку, приїзд іноземного інвестора є одним із способів технологічної структурної трансформації в країні, що приймає. Прямі іноземні інвестиції вважаються придатними для збільшення внутрішнього капіталу, створення робочих місць при збільшенні рівня доходу, залучення технологій та передачі управлінських навичок та знань, необхідних для стимулювання економічного розвитку. З іншого, ПІІ можуть мати негативні наслідки, такі як: «витіснення» внутрішніх (національних) інвесторів, посилення недобросовісної конкуренції, що може призвести до «крадіжок на ринку». Вплив на навколишнє середовище може бути негативним, особливо при переміщенні забруднюючих галузей від країни, що приймає, до країни, що приймає, або коли ПІІ у вигляді технології є старим і непридатним (більше). У висновку підсумовано, що розвиток «зеленого» інвестування вимагає прийняття стратегічних документів, формування спеціальної політики і її послідовної реалізації, що стимулюватиме учасників ринку сприяти «озелененню» фінансового сектору і переходу до «зеленої» економіки. З метою усунення існуючих перешкод для розвитку «зеленого» фінансування в Україні, необхідним є застосування системного, узгодженого та скоординованого підходу за такими напрямами: нормативно-правове забезпечення та інституційне забезпечення.
В статье проанализированы современное состояние «зеленого» инвестирования в мире и в Украине в частности. Выяснено, что укрепление глобальных экономических связей, расширение интеграционных процессов, углубление международного разделения труда и производственной кооперации, постепенная либерализация инвестиционной деятельности, активизация функционирования ТНК, технологический прогресс, усиление конкуренции и желания компаний выходить на международные рынки были двигателями последнего десятилетия с целью активизации международных инвестиционных процесов. С одной стороны, приезд иностранного инвестора является одним из способов технологической структурной трансформации в принимающей стране. Прямые иностранные инвестиции считаются пригодными для увеличения внутреннего капитала, создание рабочих мест при увеличении уровня дохода, привлечения технологий и передачи управленческих навыков и знаний, необходимых для стимулирования экономического развития. С другой стороны, ПИИ могут иметь негативные последствия, такие как «вытеснение» внутренних (национальных) инвесторов, усиление недобросовестной конкуренции, что может привести к «краже на рынке». Воздействие на окружающую среду может быть отрицательным, особенно при перемещении загрязняющих отраслей от одной принимающей страны к другой принимающей стране, или когда ПИИ в виде технологии является старым и непригодным (больше). В заключительной части исследования говорится о том, что развитие «зеленого» инвестирования требует принятия стратегических документов, формирование специальной политики и ее последовательной реализации, что, в свою очередь, будет стимулировать участников рынка способствовать «озеленению» финансового сектора и перехода к «зеленой» экономики. С целью устранения существующих препятствий для развития «зеленого» финансирования в Украине, необходимо применение системного, согласованного и скоординированного подхода по следующим направлениям: нормативно-правовое обеспечение и институциональное обеспечение.
The article analyzes the current state of green investing in the world in genral and in Ukraine, in particular. It was found that strengthening of global economic ties, expansion of integration processes, deepening of the international division of labor and industrial cooperation, gradual liberalization of investment activity, intensification of functioning of TNCs, technological progress, intensification of competition and the desire of companies to enter the international market sserve as the driving forces to intensify international investment processes. It is emphasized that, on the one hand, the arrival of a foreign investor is one of the ways of technological structural transformation in the host country. Foreign direct investment is considered suitable for increasing domestic capital, creating jobs while increasing income levels, attracting technology and transferring management skills and knowledge needed to stimulate economic development. On the other hand, FDI can have negative effects, such as «crowding out» of domestic (national) investors, intensifying unfair competition, which can lead to «theft in the market». The environmental impact can be negative, especially when moving polluting industries from one host country to another one, or when FDI in the form of technology is old and unusable (more). The conclusion shows that the development of «green» investment requires the adoption of strategic documents, the formation of a special policy and its consistent implementation, which will encourage market participants to contribute to the «greening» of the financial sector and the transition to a «green» economy. In order to remove existing obstacles to the development of green financing in Ukraine, it is necessary to apply a systematic and coordinated approach in the areas of regulatory support and institutional support.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
115
Greece Greece
1
Hungary Hungary
1
India India
1
Indonesia Indonesia
1
Lithuania Lithuania
1
Mexico Mexico
1
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
105
United Kingdom United Kingdom
1852
United States United States
1853
Vietnam Vietnam
233

Downloads

China China
113
Germany Germany
1
Indonesia Indonesia
1
Sri Lanka Sri Lanka
1
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
463
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
113
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Kozlovska_Kirilieva_sustainable_development.pdf 446,14 kB Adobe PDF 695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.