Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77588
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Essay as a Form of Academic Writing
Other Titles Эссе как форма академического письма
Есе як форма академічного письма
Authors Podolkova, Svitlana Vitaliivna
Medvid, Olena Mykolaivna  
ORCID http://orcid.org/0000-003-0723-5753
Keywords академічне письмо
академическое письмо
academic essay
есе
эссе
essay
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77588
Publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
License
Citation Podolkova, S. Essay as a Form of Academic Writing / S. Podolkova, O. Medvid // Edukacyjna Analiza Transakcyjna. - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. – №8. – 2019. – P. 215 –225.
Abstract Академічне письмо як форма письмової мовленнєвої діяльності ефективно розвиває вміння творчого мислення, процесуальну мотивацію і значно підвищує ефективність навчання іноземній мові. У статті розглядаються різні види академічного есе та вимоги до їх правильного написання. Стаття містить аналіз структур есе та функції кожної складової частини: вступа, в якому є речення-теза, що містить головну ідею; основної частини, яка містить вихідну інформацію та дані, аргументи та факти на користь тези; висновка з заключною тезою і коментарем автора. Композиційна структура абзацу, перше речення якої зазвичай містить основну ідею, пояснюючих речень з інформацією та прикладами на користь головної ідеї, заключного речення, яке пов’язане з першим реченням або встановлює зв’язок з наступним абзацем, дозволяє передавати інформацію найбільш ефективно. Використання лексичних особливостей текстів академічного есе - вживання linking words (logical connectors), що встановлюють логічні зв’язки між реченнями та абзацами і класифікуються за їх функціональною спрямованістю у тексті, забезпечує реалізацію мети автора. Ключем до правильного есе є чітке розуміння вимог завдання, дотримання структури есе та проходження усіх стадій його написання. Перша стадія - мозковий штурм, який супроводжується відбором ідей, що безпосередньо стосуються теми. Складання плану майбутнього есе та написання першого варіанту з використанням лексичних засобів, притаманних стилю академічного письма, ретельна перевірка логічної послідовності викладення думок та виправлення помилок є наступними етапами. Написання академічного есе розвиває вміння аргументації власної точки зору, аналізу наукових теорій, методичних підходів, отриманих результатів дослідження та висловлення критичної думки. Тобто есе можна вважати ефективною формою контролю різних мовних навичок.
Академическое письмо как форма письменной речевой деятельности эффективно развивает умение творческого мышления, процессуальную мотивацию и значительно повышает эффективность обучения иностранному языку. В статье рассматриваются различные виды академического эссе, требования к их правильному написанию. Работа содержит анализ структуры и функций каждой составной части эссе: вступления, включающего предложение-тезис, которое выражает главную идею; основной части, содержащей исходную информацию, данные, аргументы и факты, подтверждающие эту идею; вывода с заключительным предложением и комментарием автора. Композиционная структура абзаца, первое предложение которой, как правило, содержит основную идею; объяснительные предложения, содержащие информацию и примеры в подтверждение главной идеи; заключительного предложения, которое логически связано с ключевым предложением или со следующим абзацем, позволяет передавать информацию наиболее эффективно. Использование лексических особенностей текстов академического эссе - linking words (logical connectors), которые устанавливают логические связи между предложениями и абзацами и классифицируются согласно их функциональной направленности в тексте, обеспечивают успешную реализацию намерения автора. Ключем к написанию эффективного эссе является четкое понимание требований поставленного задания, соблюдение структуры эссе и выполнение всех стадий его нписания. Первая стадия - мозговой штурм, представляющий собой подбор идей, непосредственно относящихся к теме. Следующими этапами написания эссе является: составление плана будущего эссе и написание первого варианта с использованием лексических средств, характерных академическому стилю; тщательная проверка логической последовательности изложения мыслей; исправление ошибок. Написание академического эссе развивает умение аргументировать собственную точку зрения, анализировать научные теории, методические подходы, полученные результаты исследования и выражать критические мысли. Следовательно, эссе можно считать эффективной формой контроля речевых навыков.
Academic writing has always been of primary importance for post-graduate students. Writing is the basis of study, so developing the skills of writing in English opens higher opportunities for them. The paper considers different types of an academic essay, outlines requirements which are necessary for effective writing, analyses structure and functions of its constituent elements and examines compositional structure of paragraphs. The structure of an academic essay consists of introduction that includes thesis statement defining the content of the main part; body that presents argumentation of the problem. This part also includes compilation of other points of view and presentation of the own theory. Conclusion is the final part that summarizes the topics in the paragraphs and gives final commentary or recommendations of the writer. Compositional structure of a paragraph normally starts with the topic sentence identifying its main idea. It is followed with supporting sentences developing the main idea and giving details, facts or examples, and the last sentence (concluding) which refers to the topic at the beginning of the paragraph or links the information with that coming up in the next paragraph. Such paragraph composition allows conveying information in the most effective way. Linking words and phrases (logical connectors) are normally used in the texts of academic essay and are classified on their functional purpose in the text. They realize coherent links between sentences and paragraphs and help students to convey their understanding best. Academic writing, namely, essays, teaches students to analyze and choose useful information for further research, to look at the ideas from a different prospective and to convey concepts and obtained results best to their target readers. An essay can be considered an effective form of different language skills control.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Australia Australia
1
China China
471972383
Finland Finland
1
France France
1103
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
8436572
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1115
Russia Russia
1099
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Uganda Uganda
1
Ukraine Ukraine
275998939
United Kingdom United Kingdom
103248405
United States United States
28163715
Unknown Country Unknown Country
275998937
Vietnam Vietnam
124757

Downloads

Australia Australia
1
Azerbaijan Azerbaijan
8436569
Bhutan Bhutan
275998935
Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina
-1107619605
Canada Canada
1
China China
-1107619605
Ghana Ghana
1
India India
1387729838
Indonesia Indonesia
103248406
Iraq Iraq
1
Ireland Ireland
1387729836
Kazakhstan Kazakhstan
1
Lithuania Lithuania
1
Mexico Mexico
1
Papua New Guinea Papua New Guinea
1
Romania Romania
103248400
Russia Russia
1
Singapore Singapore
853093
South Africa South Africa
1
Thailand Thailand
1
Uganda Uganda
1
Ukraine Ukraine
-1107619604
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
275998936
United States United States
1163947035
Vietnam Vietnam
-1107619606
Zimbabwe Zimbabwe
23595

Files

File Size Format Downloads
Podolkova_Medvid_Academic_Writing.pdf 259,2 kB Adobe PDF 276736236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.