Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77744
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Міркування про необхідність запровадження концепції розвитку «приватного права» та визначення її назви і змісту
Other Titles Рассуждения о необходимости введения концепции развития «частного права» и определения ее названия и содержания
Considerations on the need to introduce the “private law” development concept and determining its name and content
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Derevyanko, Bogdan Volodymyrovych
Keywords поділ права
разделение права
divide of the law
галузь права
отрасль права
branch of law
правовий інститут
правовой институт
legal institution
Давній Рим
Древний Рим
Ancient Rome
приватний інтерес
частный интерес
private interest
публічний інтерес
публичный интерес
public interest
відносини
отношения
relations
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77744
Publisher Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака
License
Citation Деревянко, Б.В. Міркування про необхідність запровадження концепції розвитку «приватного права» та визначення її назви і змісту / Б.В. Деревянко // Підприємництво, господарство і право. — 2020. — № 4. — С. 245–250.
Abstract У статті зроблено спробу визначитися чи потрібна сьогодні Україні концепція розвитку «приватного права». Умовний поділ права на «приватне» і «публічне» було проведено за часів Давнього Риму, а можливо і в більш ранніх державах, що було позитивним для тих часів. Сьогодні право серйозно відрізняється від права давнього світу, динамічно розвивається і постійно змінюється. Тому у статті було поставлено під сумнів доцільність продовження поділу права на «приватне» і «публічне». Погляди значної кількості сучасних учених вказують на наявність у більшості суб’єктів кожної галузі права і приватних, і публічних інтересів. Поділ права на «приватне» і «публічне» проведено достатньо однобоко, не враховано багато відносин та їх властивостей, що притаманні інтересам певної особи, групи осіб чи державного органу або самої держави; не враховано велику кількість інтересів, що мала місце у кожній галузі. Будь-яку галузь права будь-якої держави можна віднести до галузі «публічного права» чи галузі «приватного права». Навіть у цивільному праві присутня велика кількість інтересів держави, а в конституційному чи адміністративному – велика кількість інтересів окремої особи – людини чи громадянина (підданого). Поділ є умовним і має різний склад галузей у різних країнах. Зазначено, що у ХХІ столітті доречніше говорити про «Концепцію реалізації приватних інтересів», аніж про «Концепцію розвитку приватного права». Тим більше слід виходити із цього через прирівняння окремими вченими «приватного права» із цивільним правом, що звужує розуміння першого терміну. Змістом нової Концепції можуть бути правові інститути із багатьох галузей права України, що передбачають наявність приватних інтересів у їх суб’єктів, зокрема із галузей цивільного, сімейного, спадкового, господарського, трудового, житлового, земельного, аграрного, природоресурсного, корпоративного, кооперативного, договірного, виборчого, транспортного, банківського, екологічного, міжнародного приватного права та ін. Легітимацію Концепції можна реалізувати шляхом розробки і прийняття відповідного закону або підзаконного акту рівня постанови КМУ чи указу Президента України.
В статье сделана попытка определиться нужна ли сегодня Украине концепция развития «частного права». Условное разделение права на «частное» и «публичное» было проведено во времена Древнего Рима, а возможно и в более ранних государствах, что было позитивным для тех времен. Сегодня право серьезно отличается от права древнего мира, динамично развивается и постоянно меняется. Поэтому в статье было поставлена под сомнение целесообразность продолжения разделения права на «частное» и «публичное». Взгляды значительного количества современных ученых указывают на наличие в большинстве субъектов каждой отрасли права и частных, и публичных интересов. Разделение права на «частное» и «публичное» проведено достаточно однобоко, не учтены многие отношения и их свойства, присущие интересам определенного лица, группы лиц или государственного органа либо самого государства; не учтено большое количество интересов, имевшее место в каждой отрасли. Любую отрасль права любого государства можно отнести к области «публичного права» или области «частного права». Даже в гражданском праве присутствует большое количество интересов государства, а в конституционном или административном – большое количество интересов отдельной личности – человека или гражданина (подданного). Разделение является условным и имеет разный состав отраслей в разных странах. Отмечено, что в XXI веке уместнее говорить о «Концепции реализации частных интересов», чем о «Концепции развития частного права». Тем более следует исходить из этого через приравнивание отдельными учеными «частного права» с гражданским правом, что сужает понимание первого термина. Содержанием новой Концепции могут быть правовые институты из многих отраслей права Украины, предусматривающие наличие частных интересов у их субъектов, в частности из отраслей гражданского, семейного, наследственного, хозяйственного, трудового, жилищного, земельного, аграрного, природоресурсного, корпоративного, кооперативного, договорного, избирательного, транспортного, банковского, экологического, международного частного права и др. Легитимацию Концепции можно реализовать путем разработки и принятия соответствующего закона или подзаконного акта уровня постановления КМУ или указа Президента Украины.
The article attempts to determine whether Ukraine needs a “private law” development concept today. The conditional division of the right into “personal” and “public” was carried out in ancient Rome, and possibly in earlier states, which was positive for those times. Current law seriously differs from the law of the ancient world, is dynamically developing and constantly changing. Therefore, the article questioned the feasibility of continuing the separation of the right to “private” and “public”. Numerous modern scholars indicate that most subjects of each field of law have both private and public interests. The law is divided in “private” and “public” in a biased manner, not taking into account many relations and their properties, which are in the interests of a particular person, group of persons or a state body or the state itself; a large number of interests in each industry was not taken into account. Any branch of the law of any state can be attributed to the field of “public law” or the field of “private law”. Even in civil law, there are many interests of the state, and many interests of an individual (a person or citizen) in constitutional or administrative law. The division is conditional and has a different composition of industries in different countries. It is noted that in the 21st century it is more appropriate to talk about the “Concept of the implementation of private interests” rather than the “Private law development concept”. Moreover, one should proceed from the fact that some scholars equate “private law” with civil law, which narrows the understanding of the first term. The content of the new Concept may be legal institutions from many branches of law of Ukraine, providing for the presence of private interests of their subjects, in particular from the following branches of law: civil, family, inheritance, economic, labor, housing, land, agricultural, natural resources, corporate, cooperative, contractual, transport, banking, environmental, international private, etc. Legitimation of the Concept can be implemented by drafting and adopting the relevant law or by-law of the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine or decree of the President of Ukraine.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
France France
1
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1066
United Kingdom United Kingdom
98
United States United States
554

Downloads

France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1730
United Kingdom United Kingdom
99
United States United States
1724

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko_04.2020.pdf 326,14 kB Adobe PDF 3556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.