Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78696
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні
Other Titles Features of formation and application of financial monitoring system in Ukraine
Authors Rekunenko, Ihor Ivanovych  
Кобець, Ж.О.
Швидько, І.О.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-1558-629X
Keywords фінансовий моніторинг
фінансування тероризму
банківський сектор
фінансові операції
легалізація (відмивання) доходів
Державна служба фінансового моніторингу України
financial monitoring
terrorist financing
banking sector
financial transactions
legalization (laundering) of income
State Financial Monitoring Service of Ukraine
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78696
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Рекуненко, І.І. Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / І.І. Рекуненко, Ж.О. Кобець, І.О. Швидько // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2020. – № 1. – С. 104-117. – DOI: 10.21272/ 1817-9215.2020.1-11.
Abstract Статтю присвячено дослідженню особливостей формування та розвитку національної системи фінансового моніторингу у контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (AML/CFT). Систематизовано основні підходи до визначення сутності поняття "фінансовий моніторинг" відповідно до рівня його проведення, а також розкрито правові аспекти регулювання AML/CFT в Україні. Виокремлено основні функції фінансового моніторингу, серед яких організаційноуправлінська; контрольно-наглядова; оперативно-аналітична; інформаційна та превентивна. Здійснено огляд результатів діяльності Державної служби фінансового моніторингу України, які підтверджують, що банківський сектор є фінансово найпотужнішим каналом нелегальних потоків. У свою чергу, фінансовий моніторинг небанківського сектору характеризується низькою інституційною результативністю. У статті наведено перелік фінансових операцій, які найчастіше, пов’язані з незаконною легалізацією доходів, серед яких готівкові фінансові операції та операції, пов’язані з одержанням або наданням фінансової допомоги. Визначено, що ключовими проблемами становлення системи фінансового моніторингу в Україні є: суперечливі умови державотворчих процесів (слабкість правоохоронних та судових органів); незбалансованість регулювання підприємницької діяльності (складність та тривалість започаткування бізнесу, високий рівень податкового навантаження); особливості інвестиційної політики; низький рівень фінансової інклюзії в Україні. Враховуючи міжнародний досвід розвинених країн Україні доцільно розширити перелік фінансових злочинів, пов’язаних з AML/CFT, відповідно до Рекомендацій FATF; посилити міжвідомчу координацію та створити єдину інформаційної системи обміну; посилити персональну відповідальність посадових осіб. Основними напрямками реалізації концепції розвитку системи фінансового моніторингу в Україні мають стати: активізації міжнародного співробітництва; удосконалення механізмів ідентифікації та розкриття підозрілих операцій, усуненням "сліпих зон" чи неупорядкованості розподілу компетенцій; підвищення кваліфікації кадрів і т. д. Крім того, основним завданням проведення внутрішнього фінансового моніторингу на рівні банку має стати використання інструментів "customer due diligence / enhanced due diligence", а також "know you client / know your customer’s customer", з метою забезпечення прозорості (легальності) взаємовідносин з контрагентами.
The article is devoted to the study of peculiarities of formation and development of the national system of financial monitoring in the context of Preventing and Combining the Money Legalization (Laundering) and / or Terrorism Financing (AML / CFT). The basic approaches to the definition of the essence of the concept of "financial monitoring" are systematized according to the level of its conduct, and legal aspects of AML / CFT regulation in Ukraine are disclosed. The main functions of financial monitoring, including organizational and managerial, control and supervision, operational-analytical, informative and preventative are identified. The results of the activity of the State Financial Monitoring Service of Ukraine are reviewed, which confirm that the banking sector is the most financially powerful channel of illegal flows. In turn, financial monitoring of the non-banking sector is characterized by low institutional performance. The article provides a list of financial transactions that are most commonly associated with the illicit legalization of income, including cash transactions and transactions related to obtaining or providing financial assistance. It is determined that the key problems of establishing a system of financial monitoring in Ukraine are: contradictory conditions of state-building processes (weakness of law enforcement and judicial authorities); imbalance of regulation of business activity (complexity and duration of starting a business, high level of tax burden); peculiarities of investment policy; low level of financial inclusion in Ukraine. Given the international experience of developed countries, it is advisable to expand the list of financial crimes related to AML / CFT in accordance with the FATF Recommendations; strengthen interagency coordination and create a unified information exchange system; reinforce the personal responsibility of officials. The main directions of realization of the concept of development of the financial monitoring system in Ukraine should be: intensification of international cooperation; improvement of mechanisms for identification and disclosure of suspicious transactions, elimination of "blind zones" or disorderly allocation of competences; In addition, the main task of conducting internal financial monitoring at the bank level should be use the tools "customer due diligence / enhanced due diligence", as well as "know you client / know your customer's customer", in order to ensure transparency (legality) of relationships with counterparties.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Australia Australia
1
China China
1
France France
1584054917
Germany Germany
42137
Greece Greece
1436
Ireland Ireland
761934
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
10711
Netherlands Netherlands
1
North Macedonia North Macedonia
1
Romania Romania
84544591
Russia Russia
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
-1107883437
United Kingdom United Kingdom
1861720468
United States United States
-1521500754
Unknown Country Unknown Country
837671241

Downloads

China China
355813567
France France
1
Germany Germany
-1521500753
India India
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
10712
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
-1107883436
United Kingdom United Kingdom
471690820
United States United States
-1107883442

Files

File Size Format Downloads
Rekunenko_finansovyi_monitorynh.pdf 505,01 kB Adobe PDF 1385214768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.