Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79175
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Контрабанда валютних цінностей та товарів комерційного призначення як способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Other Titles Smuggling of currency and commercial purpose goods as a way of money laundering
Authors Bondarenko, Olha Serhiivna
Скляр, Ю.І.
Keywords легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом
легализация доходов, полученных преступным путем
money laundering
контрабанда товарів
контрабанда товаров
smuggling of goods
контрабанда валютних цінностей
контрабанда валютных ценностей
smuggling of currency values
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79175
Publisher Видавничий дім «Гельветика»
License In Copyright - Non-Commercial Use Permitted
Citation Бондареко, О.С. Контрабанда валютних цінностей та товарів комерційного призначення як способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / О.С. Бондареко, Ю.І. Скляр // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». – 2020. – Том 31 (70). – Ч. 3. – № 2. – С. 22–26.
Abstract У статті проаналізовано контрабанду валютних цінностей і товарів комерційного призначення як способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Автори наголошують, що світові процеси, спрямовані на об’єднання та гармонізацію в тому числі економічної діяльності, не завжди зумовлюють конструктивні перетворення. Нині однією з найбільших загроз економіці держави, у тому числі перепоною її економічному розвитку, є зростання числа випадків учинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Форми та способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є різноманітними. Більше того, в умовах активної державної протидії цьому деструктивному діянню ці форми та способи постійно трансформуються, оновлюються й новелізуються. Щодо вітчизняного законодавства, то перелік способів легалізації міститься як у чинному Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», так і в Проекті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», що набирає чинності з 28 квітня 2020 р., а також у Кримінальному кодексі України. У цих законодавчих джерелах перелік дій, що належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, уніфіковано. Однак перелік способів учинення діяння, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 209 Кримінального кодексу України, потребує доповнення. Так, автори вважають, що ефективна законодавча база, спрямована на протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, повинна забороняти будь-які можливі способи такої легалізації, маючи на меті криміналізацію окремих правопорушень. Робиться висновок, що способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, постійно новелізуються й удосконалюються. Автори вважають, що нині найбільш простими та найбільш поширеними із них є контрабанда валютних цінностей і контрабанда товарів комерційного призначення. Саме цим й обґрунтовується соціальна зумовленість кри-міналізації цих діянь.
В статье проанализированы контрабанду валютных ценностей и товаров коммерческого назначения как способов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Авторы отмечают, что мировые процесс направленные на объединение и гармонизации, в том числе экономической деятельности, не всегда несут конструктивные преобразования. В настоящее время одним из самых больших угроз экономике государства, в том числе преградой ее экономическому развитию, является рост числа случаев совершения легализации (отмывания) доходов, полученным преступным путем. Формы и способы легализации (отмывания) доходов, полученным преступным путем, разнообразны. Более того, в условиях активной государственной противодействия этому деструктивному действию эти формы и способы постоянно трансформируются, обновляются и новелизуються. По отечественного законодательства, то перечень способов легализации содержится как в действующем Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», так и в проекте Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения », который вступает в силу с 28 апреля 2020, а также в Уголовном кодексе Украины. В этих законодательных источниках перечень действий, относящихся к легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, - унифицированы. Однако, перечень способов совершения деяния, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 209 Уголовного кодекса Украины, нуждается в дополнении. Так, авторы считают, что эффективная законодательная база, направленная на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, должна запрещать любые возможные способы такой легализации, с целью криминализации отдельных правонарушений. Делается вывод, что способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, постоянно новелизуються и совершенствуются. Авторы считают, что сейчас наиболее простыми и наиболее распространенными из них являются контрабанда валютных ценностей и контрабанда товаров коммерческого назначения. Именно этим и обосновывается социальная обусловленность криминализации этих деяний.
The article analyzes the smuggling of currency and commercial purpose goods as a way of money laundering. The authors emphasize that the global process of unification and harmonization, including economic activity, does not always bring about constructive transformations. At present, one of the biggest threats to the economy of the state, including the impediment to its economic development, is the growing number of cases of committing money laundering. Forms and methods of money laundering are diverse. Moreover, in the face of active state counteraction, these destructive actions are constantly transformed, updated and upgraded. Regarding the domestic legislation, the list of ways of legalization is contained in the current Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction of Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime, Financing Terrorism and Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction", and in the Draft Law on Prevention (laundering) of proceeds of crime, terrorist financing and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction ", which has come into force since 28.04.2020, as well as in the Criminal Code of Ukraine. In these legislative sources, actions related to the money laundering are unified. However, the list of ways of committing this act, the responsibility for which is provided for in Art. 209 of the Criminal Code of Ukraine, require amendments. Thus, the authors believe that an effective legislative framework aimed at counteracting the money laundering hold prohibit such activities in order to criminalize economic crimes. It is concluded that the methods of money laundering are constantly being upgraded and improved. We believe that the simplest and most common of these is the smuggling of currency and the smuggling commercial purpose goods. This is the basis for the social conditionality of the criminalization of these acts
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
35

Downloads

Ukraine Ukraine
34

Files

File Size Format Downloads
Bondarenko_Sklyar_kontrabanda.pdf 267,25 kB Adobe PDF 34

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.