Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79176
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Кримінально-правова характеристика об’єктивнихознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Other Titles Criminal law characteristics of objective signs of the legalization (laundering) of money
Authors Rieznik, Oleh Mykolaiovych  
Bondarenko, Olha Serhiivna
Keywords легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом
легализация доходов, полученных преступным путем
money laundering
предикатне діяння
предикатное деяния
predicate act
маскування незаконних коштів
маскировка незаконных средств
masking of illegal money
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79176
Publisher Видавничий дім «Гельветика»
License In Copyright - Non-Commercial Use Permitted
Citation Рєзнік, О.М. Кримінально-правова характеристика об’єктивних ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / О.М. Рєзнік, О.С. Бондаренко // Право і суспільство. – 2020. – № 2. – Ч. 3. – С. 133–139.
Abstract У статті аналізуються питання об’єктивних ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Одним із найбільш поширених та найбільш небезпечних злочинів, відповідальність за вчинення якого передбачена VII Розділом Кримінального кодексу України, є легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Даний злочин характеризується високою суспільною небезпечністю, адже є своєрідним етапом злочинної діяльності та досить часто пов’язаний із корупцією, може негативно впливати на відносини власності, фінансово-кредитну систему, правосуддя. Традиційно у теорії кримінального права виділяють об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину. До об’єктивних належать об’єкт злочину та його об’єктивна сторона. Основним безпосереднім об’єктом злочину є суспільні відносини у сфері легальної економічної діяльності. Додатковим об’єктом є правовідносини у сфері нормального функціонування фінансово-кредитної системи, правосуддя, громадської безпеки, належного функціонування органів державної влади. Предмет легалізації (відмивання), одержаних злочинним шляхом, є досить специфічним, адже, щоб його визначити попередньо необхідно ознайомитись з джерелом походження майна чи коштів. Так, законодавець чітко вказує на незаконний, злочинний шлях походження майна чи коштів. Тобто, застосування ст. 209 Кримінального кодексу України вимагає попереднього винесення обвинувального вироку за предикатний злочин. Об’єктивна сторона легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, може альтернативно виражатись в одній з чотирьох форм: вчинення фінансової операції з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів; вчинення правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів; вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення); набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Робиться висновок, що об’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаним злочинним шляхом, викладені законодавцем досить чітко. Водночас, в умовах постійного розвитку, особливо інформаційних відносин, конкретні форми цього діяння можуть трансформуватися, що суттєво ускладнює процес кваліфікації, а отже і притягнення винних до кримінальної відповідальності. Тому, диспозиція та примітка 1 до ст. 209 Кримінального кодексу України потребує внесення певних змін та доповнень.
В статье анализируются вопросы объективных признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Одним из самых распространенных и наиболее опасных преступлений, ответственность за совершение которого предусмотрена VII разделом Уголовного кодекса Украины, является легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Данное преступление характеризуется высокой общественной опасностью, ведь является своеобразным этапом преступной деятельности и довольно часто связан с коррупцией, может негативно влиять на отношения собственности, финансово-кредитную систему, правосудия. Традиционно в теории уголовного права выделяют объективные и субъективные признаки состава преступления. К объективным относятся объект преступления и его объективная сторона. Основным непосредственным объектом преступления являются общественные отношения в сфере легальной экономической деятельности. Дополнительным объектом являются правоотношения в сфере нормального функционирования финансово-кредитной системы, правосудия, общественной безопасности, надлежащего функционирования органов государственной власти. Предмет легализации (отмывания), полученных преступным путем, является достаточно специфическим, ведь, чтобы его определить предварительно необходимо ознакомиться с источником происхождения имущества или средств. Так, законодатель четко указывает на незаконный, преступный путь происхождения имущества или средств. То есть, применение ст. 209 Уголовного кодекса Украины требует предварительного вынесения обвинительного приговора по основное правонарушение. Объективная сторона легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, может альтернативно выражаться в одной из четырех форм: совершение финансовой операции с денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов; совершение сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов; совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или иного имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, изменение их формы (преобразования) приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов. Делается вывод, что объективные признаки легализации (отмывания) доходов, полученным преступным путем, изложенные законодателем достаточно четко. В то же время, в условиях постоянного развития, особенно информационных отношений, конкретные формы этого деяния могут трансформироваться, что существенно усложняет процесс квалификации, а следовательно и привлечения виновных к уголовной ответственности. Поэтому, диспозиция и примечание 1 к ст. 209 Уголовного кодекса Украины требует внесения определенных изменений и дополнений.
The article analyzes the issues of objective signs of legalization (laundering) of money. One of the most common and most dangerous crimes, the responsibility for which is provided for in Section VII of the Criminal Code of Ukraine, is the legalization (laundering) of money. This crime is characterized by high social danger, because it is a kind of a stage of criminal activity and quite often related to corruption, it can negatively affect property relations, financial and credit system, justice. Traditionally, the theory of criminal law distinguished objective and subjective features of the crime. Objectives include the object of the crime and its objective side. The main direct object of the crime is public relations in the field of legal economic activity. An additional object is the legal relations in the sphere of normal functioning of the financial-credit system, justice, public security, proper functioning of public authorities. The item of legalization (laundering) of money means is quite specific, since in order to determine it in advance it is necessary to familiarize with the source of origin of property or funds. The legislator clearly indicates the illegal, criminal way of origin of property or money. That is, the application of Art. 209 of the Criminal Code of Ukraine require a prior conviction for a predicate crime. The objective side of the legalization (laundering) of money may alternatively be expressed in one of four forms: committing a financial transaction with funds or other property obtained as a result of committing a socially dangerous unlawful act that preceded legalization (laundering); committing a transaction with money or other property obtained as a result of committing a socially dangerous unlawful act that preceded the legalization (laundering) of income; committing actions aimed at concealing or disguising the unlawful origin or possession of such funds or other property, rights to such funds or property, sources of their origin, location, transfer, change of their form (transformation); the acquisition, possession or use of funds or other property obtained as a result of committing a socially dangerous unlawful act that preceded the legalization (laundering) of money. It is concluded that the objective signs of the legalization (laundering) of proceeds of crime are clearly stated by the legislator. At the same time, in the context of constant development, especially information relations, specific forms of this action can be transformed, which significantly complicates the qualification process and, therefore, the criminal liability of the perpetrators. Therefore, the disposition and note 1 to Art. 209 of the Criminal Code of Ukraine, require some changes and additions.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Ukraine Ukraine
53

Downloads

Ukraine Ukraine
52

Files

File Size Format Downloads
Reznik_Bondarenko_obiektivny_oznaki.pdf 297,24 kB Adobe PDF 52

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.