Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80066
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вартісно-орієнтоване управління маркетинговою інноваційною діяльністю підприємств на основі стейкхолдерського підходу
Authors Zakharkin, Oleksii Oleksandrovych  
Zakharkina, Liudmyla Serhiivna  
Keywords стейкхолдерська концепція
стейкхолдерская концепция
stakeholder concept
вартісно-орієнтоване управління
стоимостно-ориентированное управление
value-oriented management
інноваційна діяльність
инновационная деятельность
innovative activity
Type Monograph
Date of Issue 2018
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80066
Publisher Сумський національний аграрний університет
License Copyright not evaluated
Citation Захаркін, О.О. Вартісно-орієнтоване управління маркетинговою інноваційною діяльністю підприємств на основі стейкхолдерського підходу [Текст] / О.О. Захаркін, Л.С. Захаркіна // Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств: монографія / за заг. ред.: Л.М. Таранюка. - Суми: СНАУ, 2018. - С. 97-104.
Abstract В роботі узагальнено науково-методичні підходи до вартісно-орієнтованого управління маркетинговою інноваційною діяльністю підприємства на основі врахування інтересів всіх його стейкхолдерів. Запропоновано визначати поняття вартісно-орієнтованого управління маркетинговою інноваційною діяльністю підприємства як цілісну сукупність функцій та принципів, а також ієрархічно структурованого відповідно до вартісних та часових таргетів методичного інструментарію прийняття стратегічних і тактичних рішень щодо розробки, впровадження та комерціалізації інновацій, що забезпечує зростання корпоративної вартості з урахуванням монетизованої для підприємства суспільної цінності при умові узгодження інтересів всіх груп стейкхолдерів.
В работе обобщены научно-методические подходы к стоимостно-ориентированному управлению маркетинговой инновационной деятельностью предприятия на основе учета интересов всех его стейкхолдеров. Предложено определять понятие ценностно-ориентированного управления маркетинговой инновационной деятельностью предприятия как целостную совокупность функций и принципов, а также иерархически структурированного в соответствии с стоимостными и временными таргетами методического инструментария принятия стратегических и тактических решений по разработке, внедрению и коммерциализации инноваций, который обеспечивает рост корпоративной стоимости с учетом монетизированной для предприятия общественного ценности при условии согласования интересов всех групп стейкхолдеров.
The paper summarizes scientific and methodological approaches to cost-oriented management of marketing innovation of the enterprise based on the interests of all its stakeholders. It is proposed to define the concept of cost-oriented management of marketing innovation of the enterprise as a holistic set of functions and principles, as well as hierarchically structured in accordance with cost and time targets methodological tools for making strategic and tactical decisions on development, implementation and commercialization of innovation. monetized for the enterprise social value, provided that the interests of all groups of stakeholders.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
15

Downloads

Ukraine Ukraine
17

Files

File Size Format Downloads
Zakharkin_reinginiring.pdf 1,27 MB Adobe PDF 17

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.