Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80227
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інвестиційні механізми у схемах тіньового виведення капіталу
Authors Kobushko, Ihor Mykolaiovych
Kobushko, Yana Volodymyrivna
Keywords інвестиційні канали
инвестиционные каналы
investment channels
тіньове виведення капіталу
теневой вывод капитала
shadow withdrawal of capital
Type Conference Papers
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80227
Publisher Національний авіаційний університет
License Copyright not evaluated
Citation Кобушко, І.М. Інвестиційні механізми у схемах тіньового виведення капіталу [Текст] / І.М. Кобушко, Я.В. Кобушко // Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами: матеріали науково-практичної конференції. – Київ: НАУ, 2019. – С. 13-14.
Abstract Передумовами для застосування інвестиційних механізмів тіньового виведення капіталу є відсутність стимулів у економічних суб’єктів спрямовувати інвестиційні ресурси для реінвестування та існуючі загрози економічної безпеки господарської діяльності. Наслідком виведення коштів з економіки України в контексті інвестиційного розвитку є зменшення інвестиційно-інноваційного потенціалу економічної системи, зниження інвестиційної активності, погіршення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки, вилучення ресурсів із процесу суспільного відтворення.
Предпосылками для применения инвестиционных механизмов теневого вывода капитала является отсутствие стимулов у экономических субъектов направлять инвестиционные ресурсы для реинвестирования и существующие угрозы экономической безопасности хозяйственной деятельности. Следствием вывода средств из экономики Украины в контексте инвестиционного развития является уменьшение инвестиционно-инновационного потенциала экономической системы, снижение инвестиционной активности, ухудшение инвестиционной привлекательности отечественной экономики, изъятие ресурсов из процесса общественного воспроизводства.
Prerequisites for the application of investment mechanisms of shadow capital withdrawal are the lack of incentives for economic entities to direct investment resources for reinvestment and the existing threats to the economic security of economic activity. The consequence of withdrawal of funds from the economy of Ukraine in the context of investment development is a decrease in investment and innovation potential of the economic system, reduced investment activity, deterioration of investment attractiveness of the domestic economy, withdrawal of resources from the process of social reproduction.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
20

Downloads

Ukraine Ukraine
18

Files

File Size Format Downloads
Kobushko_tinove_vyvedennia_kapitalu.pdf 80,84 kB Adobe PDF 18

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.