Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80231
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Механізми аналізу агрегатованих фінансових потоків господарюючих суб’єктів
Other Titles Mechanisms of Analysis of Aggregate Financial Flows for Groups and Individual of Economic Enterprises
Authors Zaitsev, Oleksandr Vasylovych  
Shovkoplias, Oksana Anatoliivna  
Keywords грошово-фінансовий агрегат
товаро-виробничі підсистеми
оцінка формування фінансових потоків
прогнозування
регресія
автокореляція
метод найменших квадратів
monetary-financial aggregate
commodity-production subsystems
estimation of formation of financial flows
forecasting
regression
autocorrelation
least squares method
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80231
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Зайцев, О.В. Механізми аналізу агрегатованих фінансових потоків господарюючих суб’єктів [Текст] / О.В. Зайцев, О.А. Шовкопляс // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2020. – № 2. – С. 65-73. – DOI: 10.21272/1817-9215.2020.2-7.
Abstract У статті досліджені механізми аналізу агрегатованих фінансових потоків господарюючих суб’єктів. Аналіз формування і руху фінансових потоків показав, що, незважаючи на широке застосування фінансових показників в рамках аналізу, на сьогодні відсутня інтегральна оцінка стану фінансових потоків групи господарюючих суб’єктів, таких що утворюють ТВПс. Автори пропонують аналіз формування фінансових потоків проводити з використанням структурування фінансових потоків і відображення їх стану в рамках ТВПс. Такий підхід як і ряд фінансових показників враховує дані, що оцінюють потоки за видами діяльності в їх співвідношенні. На етапі формування фінансової системи ТВПс з’язок між зміною результатів функціонування ТВПсутворюючого господарюючого суб’єкта та ефективністю руху фінансових потоків встановлюється завдяки блоку показників. Спочатку розраховуються абсолютні, потім відносні, після чого отримують інтегральні показники. В основі обчислення відносних показників лежить зіставлення отриманих значень з нормативними, які визначаються вектором, що відображає напрямки (позитивні або негативні) зміни фінансових потоків, виходячи з конкретного етапу розвитку. Оцінка формування фінансових потоків ТВПсутворюючих господарюючих суб’єктів здатна показати основні джерела фінансування і виділити центри споживання фінансів в рамках ТВПс. Для прогнозування була використана модель автокореляції та адаптивна модель Брауна. На першому кроці методом характерних середніх визначається найкраща функція регресії – найбільш відповідна наявним величинам фінансових потоків на певні проміжки часу. На другому кроці обчислюються параметри регресії за допомогою методу найменших квадратів. Робиться висновок про узгодженість побудованої моделі з дослідними даними. Представлені напрацювання відображають розроблений і запропонований алгоритм аналізу формування фінансових потоків ТВПс-утворюючих господарюючих суб’єктів, що відрізняється від існуючих підходів використанням не тільки фінансових показників, а й блоку показників, що характеризують співвідношення фінансових потоків. Це дозволяє підвищити об’єктивність оцінки фінансових потоків в процесі розвитку економічної системи.
The article examines the mechanisms of analysis of aggregate financial flows of economic entities. Analysis of the formation and movement of financial flows showed that, despite the widespread use of financial indicators in the analysis, today there is no integrated assessment of the state of financial flows of a group of economic entities that form the commodity-production subsystem (СPS). The authors propose to analyze the formation of financial flows using the structuring of financial flows and reflect their state within the СPS. This approach, as well as a number of financial indicators, takes into account data that assess flows by type of activity in their ratio. At the stage of formation of the financial system of СPS, the relationship between the change in the results of the functioning of СPS-forming business entity and the efficiency of financial flows is established through a block of indicators. First, absolute, then relative, and then get integrated indicators. The calculation of relative indicators is based on the comparison of the obtained values with the normative ones, which are determined by a vector that reflects the directions (positive or negative) of changes in financial flows, based on a specific stage of development. The assessment of the formation of financial flows of СPS-forming economic entities is able to show the main sources of funding and identify the centres of consumption of finance within the СPS. An autocorrelation model and an adaptive Brown model were used for prediction. In the first step, the characteristic regression method determines the best regression function - the most appropriate for the available values of financial flows for certain periods of time. The second step calculates the regression parameters using the least squares method. It is concluded that the constructed model is consistent with the experimental data. The presented developments reflect the developed and proposed algorithm for analyzing the formation of financial flows of СPS-forming economic entities, which differs from existing approaches using not only financial indicators but also a block of indicators that characterize the ratio of financial flows. This allows to increase the objectivity of the assessment of financial flows in the process of economic system development.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

China China
103
Greece Greece
207
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
759
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
414

Downloads

Ukraine Ukraine
413
United Kingdom United Kingdom
1

Files

File Size Format Downloads
Zaitsev_finansovi_potoky.pdf 366,15 kB Adobe PDF 414

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.