Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80375
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив системного ризику на динаміку соціально-економічного розвитку країни
Other Titles Systemic risk impact on the socio-economic development of the country
Authors Boiko, Anton Oleksandrovych  
Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna  
Радько, В.В.
Keywords системний ризик
системный риск
systemic risk
індекс фінансового стресу
индекс финансового стресса
financial stress index
безробіття
безработица
unemployment
заробітна плата
заробатная плата
wage
експорт
экспорт
export
імпорт
импорт
import
VAR модель
VAR model
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80375
Publisher Луцький національний технологічний університет
License Copyright not evaluated
Citation Бойко, А.О. Вплив системного ризику на динаміку соціально-економічного розвитку країни [Текст] / А.О. Бойко, В.В. Боженко, В.В. Радько // Економічний форум. – 2020. – № 3. – С. 23-30
Abstract Системні ризики спричиняють не тільки первинні наслідки для фінансової системи країни, але їх небезпека швидше викликає вторинний та третинний вплив, оскільки вони вкладені в більш широкий контекст суспільних, економічних та політичних ризиків та загроз. Метою дослідження є розробка економіко-математичної моделі для оцінювання впливу системних ризиків на розвиток соціально-економічних відносин в країні. Для досягнення поставленої мети були використані такі методи дослідження: кореляційна матриця, тест Дікі-Фуллера, метод Census X-13, вектор-авторегресійна модель (VAR). Дослідження питання взаємозв’язку між рівнем системного ризику в країні та станом її соціально-економічного розвитку в статті здійснено в наступній логічній послідовності: по-перше, сформовано інформаційну базу дослідження та скориговано дані на сезонну складову, по-друге, здійснено перевірку на наявність мультиколінеарності між обраними факторами, по-третє, визначено фактори соціально-економічного характеру, які мають найбільш тісний зв’язок з рівнем системного ризику, по-четверте, побудовано векторну авторегресійну модель (VAR) та здійснено перевірку її адекватності. Для характеристики рівня системного ризику в країні обрано індекс фінансового стресу, що розраховується щоденно Національним банком України. Інформаційною базою дослідження обрано щомісячні дані за період з квітня 2008 р. по грудень 2019 р. У результаті проведеного дослідження встановлено, що шок, спричинений дією системного ризику, призводить до: зростання безробіття протягом наступних місяців, різкого зменшення доходів населення у виглядів заробітної плати в перші чотири місяці, падіння ділової активності суб’єктів господарювання у промисловій галузі, а також зменшення обсягів зовнішньоекономічного обороту. Отримані практичні результати можуть бути враховані при формуванні макропруденційної політики в контексті визначення заходів для запобігання виникненню та накопиченню системних ризиків.
Systemic risk has not only primary consequences for a country's financial system, but their hazards are more likely to have secondary and tertiary impacts, as they are embedded in the broader context of social, economic and political risks and threats. The aim of the study is to develop an econometric model for assessing the systemic risks impact on the socio-economic development in the country. To achieve this goal, the following research methods were used: correlation matrix, Diki-Fuller test, Census X-13 method, vector-autoregressive model (VAR). The study of the relationship between the systemic risk in the country and the socio-economic development in the article is carried out in the following logical sequence: firstly, formed the information base of the study and adjusted the data for the seasonal component, secondly the checked the multicollinearity between the selected factors, thirdly, the socio-economic factors that have the closest connection with the level of systemic risk were identified,, fourthly, a vector autoregressive model (VAR) is built and its adequacy is checked. To characterize the level of systemic risk in the country, the financial stress index was calculated, which is formed by the National Bank of Ukraine. The information base of the study are monthly data from April 2008 to December 2019. As a result of the study it was found that the shock caused by systemic risk leads to: rising unemployment in the coming months, a sharp decline in wages in the first four months, the decline in business activity of economic entities in the industrial sector, as well as a decrease in foreign trade. The obtained practical results can be taken into account in the formation of macroprudential policy in the context of identifying measures to prevent the emergence and accumulation of systemic risks.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Ukraine Ukraine
32

Downloads

Ukraine Ukraine
33

Files

File Size Format Downloads
Boiko_ unemployment_paper.pdf 382,37 kB Adobe PDF 33

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.