Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80461
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Досвід реформування державної служби Польщі та його застосування в Україні
Authors Деміхов, О.І.
Самодай, К.С.
Keywords реформування
reforming
державна служба
государственная служба
civil service
реформирование
публічна адміністрація
публичная администрация
public administration
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80461
Publisher СумДУ
License Copyright not evaluated
Citation Деміхов, О.І. Досвід реформування державної служби Польщі та його застосування в Україні [Електронний ресурс] / О.І. Деміхов, К.С. Cамодай // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених ім. проф. Балацького О.Ф. (28-29 квітня 2020 р.). – Суми: СумДУ, 2020. – C. 142-143. – URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/79637/3/FEM_tezy.pdf
Abstract Актуальним на сьогодні постає питання підвищення рівня професійності державних службовців. Компетентність публічних службовців є показником ефективності прийняття та обґрунтування політичних рішень, які несуть серйозні економічні та соціальні наслідки для українського суспільства, від яких значною мірою залежить якість публічних послуг, що надаються населенню. Відтак досвід Польщі, набутий за два десятиліття, є цінним для дослідження та впровадження в Україні з урахуванням тенденцій до співпраці з європейськими спільнотами. Метою даної публікації є аналіз досвіду сусідньої країни Польщі в аспекті державної служби, адміністративних перетворень з перспективою виділення найкращих варіантів і подальшого впровадження в Україні.
Актуальным сегодня стоит вопрос повышения уровня профессионализма государственных служащих. Компетентность публичных служащих является показателем эффективности принятия и обоснования политических решений, которые несут серьезные экономические и социальные последствия для украинского общества, от которых во многом зависит качество публичных услуг населению. Поэтому опыт Польши, приобретенный за два десятилетия, является ценным для исследования и внедрения в Украине с учетом тенденций к сотрудничеству с европейскими сообществами. Целью данной публикации является анализ опыта соседней страны Польши в аспекте государственной службы, административных преобразований с перспективой выделения лучших вариантов и дальнейшего внедрения в Украине.
The issue of raising the level of professionalism of civil servants is relevant today. The competence of public servants is an indicator of the effectiveness of making and justifying political decisions that have serious economic and social consequences for Ukrainian society, on which the quality of public services provided to the population largely depends. Therefore, the experience of Poland, gained over two decades, is valuable for research and implementation in Ukraine, taking into account the trends of cooperation with European communities. The purpose of this publication is to analyze the experience of the neighboring country of Poland in terms of civil service, administrative reforms with the prospect of identifying the best options and further implementation in Ukraine.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

China China
1
Germany Germany
87
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
25
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
413

Downloads

Czechia Czechia
1
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
411
United Kingdom United Kingdom
1

Files

File Size Format Downloads
Demikhov_reform_paper.pdf 196,5 kB Adobe PDF 415

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.