Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80475
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The Role of Knowledge Management for Industrial Safety Compliance
Other Titles Роль управління знаннями для забезпечення промислової безпеки
Роль управления знаниями для обеспечения промышленной безопасности
Authors Pi, Shih-Ming
Al-Zu’bi, Ghassan
Keywords управління знаннями
дотримання вимог безпеки
сталий розвиток
безпека
застосування знань
промисловість
навчання техніці безпеки
управление знаниями
соблюдение требований безопасности
устойчивое развитие
безопасность
применение знаний
промышленность
обучение технике безопасности
knowledge managemen
safety compliance
sustainable development
safety
knowledge application
industry
safety training
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80475
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Pi, S-M. The Role of Knowledge Management for Industrial Safety Compliance [Текст] / S-M. Pi, G. Al-Zu’bi // Механізм регулювання економіки. - 2020. - №1. - С. 56-63. - Бібліогр.: DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2020.87.04.
Abstract У статті досліджується роль управління знаннями в забезпеченні безпеки в промисловому секторі. У статті з’ясовується, що проблеми з дотриманням норм безпеки чинять негативний вплив на діяльність підприємств. Підкреслюється, що управління знаннями, яке останнім часом стало новою тенденцією в бізнесі, чинить сильний вплив на управлінську діяльність підприємства. Визначено різні підходи до визначення концепції управління знаннями. Створення системи управління знаннями підтримувалося багатьма політичними, соціальними, економічними та технологічними факторами, включаючи більш широке поширення систем інформаційних технологій у компаніях, можливості спілкування в комп'ютерних мережах, сегментацію та спеціалізацію навичок, мобільність робочої сили та інтелектуальних активів, а також проблеми конкуренції в діловому середовищі. У статті представлені та проаналізовані найбільш поширені і популярні визначення цього поняття. Дотримання правил безпеки позитивно позначається на економічній і неекономічній діяльності підприємства. Системний підхід до управління безпекою та здоров'ям на робочих місцях в промисловості застосовується вже багато років. Більш конкретно, проблеми з дотриманням безпеки негативно впливають на діяльність підприємств, тому дотримання безпеки повинно стати пріоритетом управління підприємствами. У статті було з'ясовано, що існує тісний зв'язок між управлінням знаннями і дотриманням вимог безпеки. У статті показано, які дії необхідні для забезпечення безпеки і як вони пов'язані з етапами управління знаннями. У роботі було виявлено, що позитивний вплив заходів безпеки (відновлювана зайнятість, стабільний розвиток підприємства, кращі екологічні показники) пов'язаний з посиленням фінансових та нефінансових результатів діяльності підприємств і, як результат, з управлінням знаннями.
В статье исследуется роль управления знаниями в обеспечении безопасности в промышленном секторе. В статье раскрывается, что проблемы с соблюдением норм безопасности оказывают негативное влияние на деятельность предприятий. Подчеркивается, что управление знаниями, которое в последнее время стало новой тенденцией в бизнесе, оказывает сильное влияние на управленческую деятельность предприятия. Определены различные подходы к определению концепции управления знаниями. Создание системы управления знаниями поддерживалось многими политическими, социальными, экономическими и технологическими факторами, включая более широкое распространение систем информационных технологий в компаниях, возможности коммуникации в компьютерных сетях, сегментацию и специализацию навыков, мобильность рабочей силы и интеллектуальные активы, а также проблемы конкуренции в деловой сфере. В статье представлены и проанализированы наиболее распространенные и популярные определения этого понятия. Соблюдение правил безопасности положительно сказывается на экономической и неэкономической деятельности предприятия. Системный подход к управлению безопасностью и здоровьем на рабочих местах в промышленности применяется уже много лет. Было выяснено, что существует тесная связь между управлением знаниями и соблюдением требований безопасности. Точнее говоря, проблемы с соблюдением правил безопасности оказывают негативное влияние на деятельность предприятий, поэтому соблюдение правил техники безопасности должно стать приоритетом руководства предприятий. В статье показано, какие действия необходимы для обеспечения безопасности и как они связаны с этапами управления знаниями. В работе выявлено, что положительное влияние мер безопасности (возобновляемая занятость, стабильное развитие предприятия, улучшение экологических показателей) связаны с улучшением финансовых и нефинансовых результатов деятельности предприятий и, как следствие, с управлением знаниями.
The paper investigates the role of knowledge management in safety compliance in the industrial sector. The article reveals that problems with safety compliance have a negative impact on the enterprises’ activity. It is emphasized that knowledge management, which has recently become a novel tendency in business, has a strong influence on the managerial activities of the enterprise. Different approaches to defining the concept of knowledge management are identified. The creation of knowledge management was supported by many political, social, economic and technological factors, including a broader spread of information technologies systems in companies, communication opportunities in computer networks, the segmentation and specialization of skills, the mobility of the workforce and intellectual assets as well as competitive problems in the business environment. The article represents and analyzes most common and popular definitions of this concept. Safety compliance has a positive impact on the economic and non-economic activities of the enterprise. A systemic management approach to workplace safety and health in industries has been implemented for many years already. It was figured out that there is close relations between knowledge management and safety compliance. To be more specific the problems with safety compliance have a negative impact on the enterprises’ activity, so safety compliance should become the priority of the enterprises’ management. The article demonstrates what actions are needed for safety compliance applications and how they are connected with knowledge management steps. It was revealed that positive impact of security measures (renewable employment, stable development of the enterprise, better ecological performance) are connected with enhanced financial and non-financial results of the enterprises’ activity and, as a result, with knowledge management.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Canada Canada
1
China China
205
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
34
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
30
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2340
Vietnam Vietnam
688

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
27
United Kingdom United Kingdom
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Shih_Ming_Pi_mer_1_2020.pdf 390,11 kB Adobe PDF 31

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.