Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80490
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Management of wellness and recreation in urban agglomerations
Authors Shevchenko, Hanna Mykolaivna
Petrushenko, Mykola Mykolaiovych
Буркинський, Борис Володимирович
Буркинский, Борис Владимирович
Burkynskyi, Borys Volodymyrovych
Хумарова, Ніна Іпполитівна
Хумарова, Нина Ипполитовна
Khumarova, Nina Ipolitovna
Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-9236-8587
Keywords сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainable development
відпочинок
отдых
recreation
здоров'я
здоровье
health
інклюзія
инклюзия
inclusion
структура управління
структура управления
governance structure
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80490
Publisher LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Shevchenko H. Management of wellness and recreation in urban agglomerations/ H. Shevchenko, M. Petrushenko, B. Burkynskyi, M. Khumarova, Yu. Opanasiuk // Problems and Perspectives in Management. - 2020. - 18(1). - P. 231-241. DOI http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.20.
Abstract Оздоровча та рекреаційна ситуація за своєю складністю суттєво не відрізняється від інших соціально-економічних проблем міських агломерацій в Україні і потребує вирішення в контексті Цілей сталого розвитку, особливо у покращенні добробуту та здоров'я населення. Метою цієї статті є виявлення взаємозв'язку між оздоровленням, відпочинком та туризмом, що відображається в управлінській структурі міської агломерації, та соціальним, екологічним та економічним станом оздоровлення та відпочинку. Взаємозв'язок визначається методом індексу / середнім геометричним показником відповідних відносних показників (включеність, економіка досвіду, оздоровлення з відпочинком, функція відновлення дозвілля, екологія оздоровлення та відпочинку) з динамікою 2009–2018 рр. За регіонами з найбільшими міськими агломераціями Україна. Аналіз управлінських структур виконавчих органів Дніпра, Києва, Одеси та Харкова виявляє особливі аспекти відображення оздоровчих та рекреаційних функцій, включаючи туризм та міську екологію. На основі порівняння рейтингових аналізів виправдано, чи відповідає оздоровлення та відпочинок у структурі управління міською агломерацією її соціальному, екологічному та економічному здоров’ю. Результати порівняння відносних показників оздоровлення та відпочинку в міських агломераціях та регіонах України за економічними (рівень доходу, спрямування додаткових коштів на відпочинок), соціальними (здоров’я, відсутність впливу захворювань на ефективність) чи екологічним (забруднення повітря на людину) факторами , як і взагалі (порівняння інтегральних показників), є основою для згладжування ситуації з оздоровленням та відпочинком у країні відповідно до інклюзивного принципу сталого розвитку.
Ситуация с оздоровлением и отдыхом по своей сложности существенно не отличается от других социально-экономических проблем городских агломераций Украины и требует решения в контексте Целей устойчивого развития, особенно в повышении благосостояния и здоровья населения. Цель данной статьи - выявить взаимосвязь между оздоровлением, отдыхом и туризмом, отображаемую в структуре управления городской агломерацией, и социальным, экологическим и экономическим состоянием здоровья и отдыха. Связь определяется методом индекса / средним геометрическим соответствующих относительных показателей (включенность, экономия опыта, оздоровление отдыхом, восстановительная функция досуга, оздоровление и экология рекреации) с динамикой 2009–2018 гг. По регионам с наибольшими городскими агломерациями Украина. Анализ управленческих структур исполнительных органов Днепра, Киева, Одессы и Харькова позволяет выявить особенности отражения оздоровительно-рекреационных функций, включая туризм и экологию города. На основе сопоставления рейтинговых анализов обосновано, соответствует ли оздоровление и отдых, отраженные в структуре управления городской агломерацией, ее социальному, экологическому и экономическому здоровью. Результаты сравнения относительных показателей благополучия и отдыха в городских агломерациях и регионах Украины по экономическим (уровень доходов, направление дополнительных средств на отдых), социальным (здоровье, отсутствие влияния болезней на работоспособность) или экологическим (загрязнение воздуха на человека) факторам , а также в целом (сравнение интегральных показателей) являются основой для сглаживания ситуации с оздоровлением и отдыхом в стране по принципу инклюзивного устойчивого развития.
The wellness and recreation situation in its complexity does not significantly differ from other socio-economic problems of urban agglomerations in Ukraine and needs to be addressed in the context of the Sustainable Development Goals, especially in improving public well-being and health. The purpose of this article is to identify the relationship between health improvement, recreation and tourism, displayed in the management structure of the urban agglomeration, and the social, environmental and economic state of wellness and recreation. The relationship is determined by the index method/geometric mean of relevant relative indices (inclusion, experience economy, health improvement with rest, recovery function of leisure, wellness and recreation ecology) with the 2009–2018 dynamics by regions with the largest urban agglomerations of Ukraine. The analysis of management structures of the Dnipro, Kyiv, Odesa and Kharkiv executive bodies reveals special aspects in reflecting the wellness and recreation functions, including tourism and urban ecology. Based on the comparison of rating analyses, it is justified whether wellness and recreation reflected in the structure of urban agglomeration management meets its social, environmental and economic health. Comparison results for the relative indices of wellness and recreation in urban agglomerations and regions of Ukraine by economic (income level, directing additional funds for recreation), social (health, no impact of diseases on performance) or environmental (air pollution per person) factors, as well as altogether (comparison of integral indicators), are the basis for smoothing the situation with wellness and recreation in the country according to the inclusive sustainable development principle.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Australia Australia
-2050905518
Austria Austria
203786
Belgium Belgium
12882
Bolivia Bolivia
171726609
Brazil Brazil
1
Canada Canada
942749230
China China
-1519495339
Croatia Croatia
1
Czechia Czechia
1
Ecuador Ecuador
1
Estonia Estonia
1
Finland Finland
1
Germany Germany
129269
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
2027788827
Hungary Hungary
469317210
India India
2027788829
Indonesia Indonesia
1167844830
Iran Iran
-1895872909
Ireland Ireland
214876
Italy Italy
62678737
Kazakhstan Kazakhstan
1
Kenya Kenya
361559557
Lithuania Lithuania
1866412174
Malaysia Malaysia
85863305
Mexico Mexico
1
Netherlands Netherlands
1885330994
Nigeria Nigeria
1
Norway Norway
1
Philippines Philippines
-673649909
Poland Poland
-1519495341
Portugal Portugal
1953977
Russia Russia
156
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Singapore Singapore
1885330993
Slovakia Slovakia
1
Slovenia Slovenia
1
South Africa South Africa
1354154116
South Korea South Korea
1
Spain Spain
1
Sri Lanka Sri Lanka
1
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
-1214277562
Taiwan Taiwan
1
Tanzania Tanzania
1
Thailand Thailand
1
Turkey Turkey
1207168389
Ukraine Ukraine
1885330990
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
-1519495342
United States United States
-1519495336
Unknown Country Unknown Country
1662487257
Vietnam Vietnam
1953980

Downloads

Australia Australia
1866412172
Austria Austria
1929150148
Bangladesh Bangladesh
1
Bolivia Bolivia
1
Brazil Brazil
1
Canada Canada
1
China China
-1519495340
Colombia Colombia
1
Czechia Czechia
1
France France
1
Germany Germany
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
361559562
Indonesia Indonesia
1
Iran Iran
-1895872908
Ireland Ireland
1
Kenya Kenya
942749226
Lithuania Lithuania
1705495261
Netherlands Netherlands
1
Philippines Philippines
95062
Poland Poland
1
Russia Russia
154
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
592408415
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
1
Thailand Thailand
-1214277558
Turkey Turkey
1167844824
Ukraine Ukraine
97828
United Kingdom United Kingdom
1562031961
United States United States
-1519495335
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
PPM_2020_01_Shevchenko.pdf 760,36 kB Adobe PDF -316263807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.