Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80647
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Узгодження інтелектуально-інноваційної діяльності з пріоритетами досягнення екологічно збалансованого розвитку
Other Titles Coordination of intellectual and innovative activity with priorities of achievement of ecologically balanced development
Authors Denysenko, Pavlo Anatoliiovych
Keywords інтелектуальна конвергенція
екологічно сталий розвиток
економічне зростання
регіони України
intellectual convergence
ecologically sustainable development
economic growth
regions of Ukraine
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80647
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Денисенко, П.А. Узгодження інтелектуально-інноваційної діяльності з пріоритетами досягнення екологічно збалансованого розвитку [Текст] / П.А. Денисенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2020. – № 2. – С. 97-102. – DOI: 10.21272/1817-9215.2020.2-11.
Abstract У роботі досліджуються процеси узгодження інтелектуально-інноваційної діяльності з пріоритетами досягнення екологічно збалансованого розвитку на регіональному рівні в Україні. Встановлено наявність інтелектуальної конвергенції регіонального розвитку в Україні і зростання випуску інноваційної продукції у початково менш інтелектуалізованих регіонах відбувається більш швидкими темпами, ніж початково більш інтелектуалізовані регіони (в нашому випадку регіони із більшими значеннями випуску інноваційної продукції, тис. грн.). Збільшення темпів випуску інноваційної продукції в початково неактивних регіонах є фактором вирівнювання регіонального розвитку та зростання стійкості усієї економічної системи країни. Зазначено, що інтелектуальна конвергенція є фактором, котрий допоможе вирівняти як економічну складову регіонального розвитку, так і екологічну. Інтелектуальна конвергенція та підвищення рівня інтелектуалізації процесів виробництва та споживання виступає основою для подальшого екологічно сталого розвитку національної економіки в цілому. У роботі зазначено, що відносно людського капіталу, то для довгострокового сталого розвитку необхідно забезпечувати його вирівнювання за освітньою і інтелектуальною складовою. Всі економічні агенти повинні мати загальновизнані людські моральні якості та демонструвати екологічну свідомість у процесах виробництва та споживання продукції. У статті зазначено, що збільшення темпів випуску інноваційної продукції в початково неактивних регіонах є фактором вирівнювання регіонального розвитку та зростання стійкості усієї економічної системи країни. Проте, не варто переоцінювати успіхи національної економічної системи в даному виді економічної діяльності, оскільки військові дії сході України підірвали інноваційний потенціал індустріальних регіонів України. Саме тут потрібно буде в перспективі проводити більше досліджень, чи вдалося початково менш інноваційним регіонам перекрити втрати за випуском інноваційної продукції, що було втрачено індустріальними регіонами країни.
The paper examines the processes of harmonization of intellectual and innovative activities with the priorities of achieving ecologically balanced development. It is found that there is an intellectual convergence of regional development in Ukraine and the growth of innovation output in initially less intellectualized regions is faster, than in initially more intellectualized regions (in our case, regions with higher values of innovation output, thousand UAH). Increasing the rate of output of innovative products in the initially inactive regions is a factor in equalizing regional development and increasing the stability of the entire economic system. It is noted that intellectual convergence is a factor that will help balance both the economic component of regional development and environmental. Intellectual convergence and increasing the level of intellectualization of production and consumption is the basis for further environmentally sustainable development of the national economy as a whole. The paper notes that with regard to human capital, for long-term sustainable development it is necessary to ensure its alignment in the educational and intellectual component. All economic agents must have universally recognized human moral qualities and demonstrate environmental awareness in the processes of production and consumption. The article notes that the increase in the rate of output of innovative products in the initially inactive regions is a factor in equalizing regional development and increasing the stability of the entire economic system. However, one should not overestimate the success of the national economic system in this type of economic activity, as hostilities in eastern Ukraine have undermined the innovative potential of Ukraine's industrial regions. It is here that more research will be needed in the future to see whether the less innovative regions initially managed to cover the losses on the production of innovative products that were lost by the country's industrial regions.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
299
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
57
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
659

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
51
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1020

Files

File Size Format Downloads
Denysenko_ecologically_sustainable_development.pdf 386,01 kB Adobe PDF 1074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.