Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80686
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The Role of United Territorial Communities in the Development Foreign Economic Activity of Agricultural Producers
Other Titles Роль об’єднаних територіальних громад у розвитку зовнішньоекономічної діяльності виробників сільськогосподарської продукції
Роль объединенных территориальных общин в развитии внешнеэкономической деятельности производителей сельскохозяйственной продукции
Authors Fedosieieva, H.S.
Keywords виробник сільськогосподарської продукції
експорт
зовнішньоекономічна діяльність
об’єднана територіальна громада
производитель сельскохозяйственной продукции
экспорт
внешнеэкономическая деятельность
объединенная территориальная община
agricultural producer
export
foreign economic activity
united territorial community
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80686
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Fedosieieva, H.S. The Role of United Territorial Communities in the Development Foreign Economic Activity of Agricultural Producers [Текст] / H.S. Fedosieieva // Механізм регулювання економіки. - 2020. - № 1. - С. 97-105. - DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2020.87.08.
Abstract У роботі наведено механізм співпраці об’єднаних територіальних громад та виробників сільськогосподарської продукції. На прикладі діяльності конкретної сільської територіальної громади визначено переваги від такої співпраці для кожного з учасників. Зокрема, найбільш важливими позитивними результатами для об’єднаних територіальних громад названо: розвиток зайнятості місцевого населення; розвиток соціальної та відновлення виробничої інфраструктури; збільшення розміру середньої заробітної плати; зниження темпів міграції молоді. Обгрунтовано систему заходів, які повинна реалізувати об’єднана територіальна громада задля стимулювання експортних операцій місцевих виробників сільськогосподарської продукції. Визначено фактори, що їх потрібно враховувати сільськогосподарським товаровиробникам в процесі сумісної розробки стратегії виходу на зовнішній ринок: визначення об’єкту та країни експорту; дослідження законодавства в сфері імпорту сільськогосподарської продукції країни–партнера; можливість залучення зовнішнього фахівця з зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної сертифікації; пошук іноземного партнера; розрахунок економічної ефективності запланованої експортної операції; інші. Представлено варіанти експорту для визначених сільськогосподарських товаровиробників з врахуванням їх сучасної спеціалізації, можливості диверсифікації діяльності, обсягу сільськогосподарських угідь, експортної ціни на визначені види продукції, перспективні ринки збуту та наявні конкурентні переваги. Зосереджено увагу на доцільності експорту нішевих видів сільськогосподарської продукції, зокрема квасолі білої. Окрім того, зроблено акцент на необхідності закріплення положень взаємовигідної паритетної співпраці та визначення параметрів конкретного позитивного ефекту від такої співпраці для об’єднаної територіальної громади.
В работе приведен механизм сотрудничества объединенных территориальных общин и производителей сельскохозяйственной продукции. На примере конкретной сельской территориальной общины определены преимущества от такого сотрудничества для каждого из участников. В частности, наиболее важными положительными результатами для объединенных территориальных общин названы: повышения занятости местного населения; развитие социальной и восстановление производственной инфраструктуры; увеличение размера средней заработной платы; снижение темпов миграции молодежи. Обоснована система мер, которую должна реализовать объединенная территориальная община для стимулирования экспортных операций местных производителей сельскохозяйственной продукции. Определены факторы, которые нужно учитывать сельскохозяйственным товаропроизводителям в процессе совместной разработки стратегии выхода на внешний рынок: определение объекта и страны экспорта; исследования законодательства в сфере импорта сельскохозяйственной продукции страны-партнера; возможность привлечения внешнего специалиста по внешнеэкономической деятельности и международной сертификации; поиск иностранного партнера; расчет экономической эффективности запланированной экспортной операции; другие. Представлены варианты экспорта для определенных сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом их современной специализации, возможности диверсификации деятельности, объема сельскохозяйственных угодий, экспортной цены на определенные виды продукции, перспективных рынков сбыта и имеющиеся конкурентные преимущества. Сосредоточено внимание на целесообразности экспорта нишевых видов сельскохозяйственной продукции, в частности фасоли белой. Кроме того, сделан акцент на необходимости закрепления положений взаимовыгодного паритетного сотрудничества и определения параметров конкретного положительного эффекта от такого сотрудничества для объединенной территориальной общины.
The paper describes the mechanism of cooperation between the united territorial communities and agricultural producers. An example of the activities of a particular rural territorial community identifies the benefits of such cooperation for each participant. In particular, the most important positive results for the united territorial communities are: development of employment of the local population; development of social and rehabilitation of industrial infrastructure; an increase in the average wage; reducing the rate of migration of young people. The system of measures to be taken by the united territorial community in order to stimulate the export operations of local agricultural producers is justified. The factors that should be taken into account by agricultural producers in the process of joint development of the strategy of entering the foreign market are identified: identification of the object and the country of export; study of legislation in the field of agricultural imports of the partner country; the possibility of involving an external specialist in foreign economic activity and international certification; search for a foreign partner; calculation of economic efficiency of the planned export operation; others. The export options are presented for certain agricultural producers, taking into account their modern specialization, the possibility of diversification of activities, the volume of agricultural lands, the export price for certain us is on the expediency of exporting niche types of agricultural products, including white beans. In addition, the emphasis is placed on the need to consolidate the provisions of mutually beneficial parity cooperation and to determine the parameters of a concrete positive effect of such cooperation for the united territorial community.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
59
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
377
Vietnam Vietnam
189

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
60
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
634
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Fedosieieva_mer_1_2020.pdf 323,56 kB Adobe PDF 698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.