Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80687
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The State and Trends of Enterprises Efficiency on the Basis of Modern Indicators
Other Titles Состояние и тенденции эффективности деятельности предприятий на основе современных индикаторов
Стан та тенденції ефективності діяльності підприємств на основі сучасних індикаторів
Authors Derevianko, Yurii Mykolaiovych  
Lukash, Olha Anatoliivna  
Litsman, M.A.
Svitlychna, A.O.
Keywords ефективність
індикатор
менеджмент
підприємство
эффективность
индикатор
предприятие
efficiency
enterprise
indicator
management
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80687
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation The State and Trends of Enterprises Efficiency on the Basis of Modern Indicators [Текст] / Yu.M. Derev`yanko, O.A. Lukash, M.A. Litsman, A.O. Svitlychna // Механізм регулювання економіки. - 2020. - № 1. - С. 106-115. - DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2020.87.09.
Abstract Одним із найбільш актуальних підходів до визначення ефективності діяльності справедливо вважаються привабливість компанії з точки зору інвестування у неї коштів та отримання винагороди власниками чи менеджерами компанії. З цих позицій, можна виокремити чотири групи показників аналізу ефективності: показники зростання (виручка / дохід від продаж, чистий прибуток, EBIT, EBITDA, FCF та OCF, CAPEX (OPEX); показники ефективності (ROE, EBIT margin, EBITDA margin, рентабельність чистого доходу); показники оцінки стану (мультиплікатори та недооцінки) (EV/EBITDA, P/E, P/BV, FCF Yield, FCF/MC, EV/виручка, рентабельність за дивідендами); показники боргового навантаження та ризикованості (чистий борг/EBITDA, власний капітал/активи, стандартне відхилення, коефіцієнт бета). Сучасний стан розвитку української економіки вимагає застосування відповідних інструментів аналізу, які дозволяють об’єктивно оцінити поточний стан бізнесу та оцінити в динаміці зміни, що відбулися раніше. Нами було обрано період аналіз із 2013 по 2019 рік, щоб оцінити ті зміни, які відбулися за цей проміжок часу, який почався за відносно стабільної економічної ситуації та переріс в потужну економічну кризу зумовлену, перш за все, подіями на сході України та анексією Криму. Метою оцінки стану розвитку та привабливості українських підприємств є перевірка факту подолання активної фази кризи 2014- 2016 рр. З цією метою ми зосередилися на аналізі провідних компаній Сумської області, адже вони мали тісні зв’язки з Російською федерацією, та досить часто регіон асоціюється із регіонами з досить посередніми рівнем розвитку бізнесу, а отже може бути, таким собі індикатором усередненого стану економіки країни в цілому. Проведений аналіз компаній за відібраними основними показниками вказує, що криза була переважно подолана, однак ряд індикаторів частини компаній вказує, що криза почалася ще до початку трагічних подій початку 2014 року.
Одним из самых актуальных подходов к определению эффективности деятельности справедливо считается привлекательность компании с точки зрения инвестирования в неё средств и получения вознаграждения владельцами или менеджерами компании. С этих позиций, можно выделить четыре группы показателей анализа эффективности: показатели роста (выручка / доход от продаж, чистая прибыль, EBIT, EBITDA, FCF и OCF, CAPEX (OPEX) показатели эффективности (ROE, EBIT margin, EBITDA margin, рентабельность чистого дохода); показатели оценки состояния (мультипликаторы и недооценка) (EV/EBITDA, P/E, P/BV, FCF Yield, FCF/MC, EV/выручка, рентабельность по дивидендам) показатели долговой нагрузки и рискованности (чистый долг/EBITDA, собственный капитал/активы, стандартное отклонение, коэффициент бета). Современное состояние развития украинской экономики требует применения соответствующих инструментов анализа, которые позволяют объективно оценить текущее состояние бизнеса и оценить в динамике изменения, произошедшие ранее. Нами был выбран период анализ с 2013 по 2019 год, чтобы оценить те изменения, которые произошли за этот промежуток времени, который начался с относительно стабильной экономической ситуации и перерос в мощный экономический кризис обусловленный, прежде всего, событиями на востоке Украина и аннексией Крыма. Целью оценки состояния развития и привлекательности украинских предприятий является проверка факта преодоления активной фазы кризиса 2014-2016 гг. С этой целью мы сосредоточились на анализе ведущих компаний Сумской области, ведь они имели тесные связи с Российской Федерацией, и довольно часто регион ассоциируется с регионами с достаточно посредственными уровнем развития бизнеса, а значит, может быть, неким индикатором усредненного состояния экономики страны в целом. Проведенный анализ компаний по отобранным основным показателям указывает, что кризис был преимущественно преодолён, однако ряд индикаторов части компаний указывает, что кризис начался еще до начала трагических событий начала 2014 года.
One of the most relevant approaches for determining the company performance is rightly considered the attractiveness of the company in terms of investing in it and receiving remuneration from the owners or managers of the company. From these positions, we can distinguish four groups of performance analysis indicators: growth indicators (revenue / sales, net profit, EBIT, EBITDA, FCF and OCF, CAPEX (OPEX); performance indicators (ROE, EBIT margin, EBITDA margin, Net Income margin); indicators of condition assessment (multipliers and underestimation) (EV/EBITDA, P/E, P/BV, FCF Yield, FCF/MC, EV/Revenue, Div Yield); debt burden indicators and risks (Net Debt/EBITDA, Equity/Assets, St Deviation, Beta). The current state of development of the Ukrainian economy requires the use of appropriate analysis tools that allow you to objectively assess the current state of business and assess the dynamics of changes that have occurred before. We have chosen the analysis period from 2013 to 2019 to assess the changes that have taken place during this period, which began in a relatively stable economic situation and escalated into a strong economic crisis caused primarily by events in eastern Ukraine and the annexation of Crimea. The purpose of assessing the state of development and attractiveness of Ukrainian enterprises is to verify the fact of overcoming the active phase of the crisis of 2014-2016. To this end, we focused on the analysis of leading companies in Sumy region, because they had close ties with the Russian Federation, with a rather mediocre level of business development, and therefore may be a kind of indicator of the average state of the national economy. The analysis of companies on the selected key indicators indicates that the crisis has been largely overcome, but a number of indicators of some companies indicate that the crisis began before the tragic events of early 2014.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

China China
530
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
152
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
72
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2588
Vietnam Vietnam
1295

Downloads

Ukraine Ukraine
75
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4643
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Derev`yanko_mer_1_2020.pdf 832,36 kB Adobe PDF 4720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.