Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80751
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Суїцидальна поведінка у хворих із деменціями
Other Titles Suicidal behavior in patients with dementia
Суицидальное поведение у больных с деменциями
Authors Mudrenko, Iryna Hryhorivna  
Keywords деменція при хворобі Альцгеймера
судинна
змішана деменція
суїцидальний ризик
суїцидальна поведінка
фактори ризику- антиризику
маркери-мішені
механізми суїцидальної поведінки
клінічна феноменологія
клініко-психопатологічні особливості
деменция при болезни Альцгеймера
сосудистая
смешанная деменция
суицидальный риск
суицидальное поведение
факторы риска-антириска
маркеры-мишени
механизмы суицидального поведения
клиническая феноменология
клинико-психопатологические особенности
dementia in Alzheimer's disease
vascular
mixed dementia
suicidal risk
suicidal behavior
risk and anti-risk factors
target markers
mechanisms of suicidal behavior
clinical phenomenology
clinical-psychopathological features
Type Synopsis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80751
Publisher Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"
License Copyright not evaluated
Citation Мудренко І. Г. Суїцидальна поведінка у хворих із деменціями : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.16. Харків, 2020. - 40 с.
Abstract Дисертацію присвячено вивченню суїцидальної поведінки (СП) у хворих із різними клінічними варіантами деменцій (при хворобі Альцгеймера (ХА), судинній (СД), змішаній (ЗД)) на основі всебічного клініко- психопатологічного, психодіагностичного, нейровізуалізаційного, нейрофізіологічного обстеження хворих, оцінювання психогенних чинників та ресурсів оточення з метою розроблення прогностичних, діагностичних критеріїв СП та комплексної диференційованої програми медико-психологічної реабілітації та превенції МПРП СП за різних типів деменцій. Проведено дослідження 203 пацієнтів, зокрема, 75 – із деменцією при ХА, 73 – із СД, та 60 – із ЗД. За чинником наявності/відсутності ознак СП (намірів, спроб, думок, антивітального настрою, висловлювань) пацієнти були поділені на основну та контрольну групи. Серед пацієнтів із ХА 36 пацієнтів становили основну групу, 39 – контрольну; при СД 39 пацієнтів – основну, 34 – контрольну; при ЗД 30 пацієнтів увійшли до основної групи, 30 – до контрольної. Визначено комплекс чинників ризику-антиризику СП, феноменологію та типологію суїцидогенезу при деменціях, що стали мішенями для розроблення диференційованої програми МПРП СП для даного контингенту хворих. Розроблена концепція суїцидогенезу при деменціях, яка визначає механізми формування СП під впливом екстра- та інтраперсональних чинників. Інтраперсональні чинники включали клініко-психопатологічні, особистісно-психологічні та анамнестичні фактори; екстраперсональні – психогенії, показники комунікативної дисфункції і порушень соціального функціонування. Визначено психопатологічні механізми формування СП залежно від форми та ступеня тяжкості деменції, наявної коморбідної симптоматики, а саме: депресивний, психотичний і когнітивний, та їх домінування за різних типів деменцій, а також закономірності феноменологічних проявів за різних механізмів СП. Так, при депресивному механізмі переважали внутрішньо- поведінкові форми (ВПФ) СП, при психотичному – зовнішньоповедінкові форми (ЗПФ) СП, при когнітивному механізмі спостерігалася трансформація форм СП залежно від тяжкості когнітивного дефіциту. Вивчено гендерні особливості формування СП при деменціях. Визначено нейрофізіологічні та нейровізуалізаційні ознаки, що корелюють із СП за різних типів деменцій. З урахуванням механізмів формування та предикторів СП, особливостей клініко- психопатологічних і клініко-феноменологічних проявів СП за різних типів деменцій розроблено та апробовано комплексну диференційовану програму МПРП СП, що реалізувалася на основі комплексного підходу з використанням психофармакологічних, психотерапевтичних, психоосвітніх та психосоціальних заходів. За результатами апробації розробленої системи доведена її висока ефективність, що підтверджується позитивною динамікою клініко- психопатологічних показників, суїцидологічного статусу та рівнем незалежності в повсякденному житті пацієнтів із СП при деменціях.
Диссертация посвящена изучению суицидального поведения (СП) у больных с различными этиопатогенетическими клиническими вариантами деменции (при болезни Альцгеймера, сосудистой, смешанной) на основе всестороннего клинико-психопатологического, патопсихологического, психодиагностического, нейровизуализационного, функционального обследования больных, оценки психогенных факторов и ресурсов окружения с целью разработки прогностических, диагностических критериев СП и комплексной дифференцированной программы медико-психологической реабилитации (МПР) и превенции (МПРП)) при различных типах деменции. Проведено исследование 203 пациентов, в том числе 75 – с деменцией при болезни Альцгеймера, 73 – с сосудистой деменцией, и 60 – со смешанной деменцией. По фактору наличия/отсутствия признаков СП (намерений, попыток, мыслей, антивитального настроения, высказываний) пациенты были разделены на основную и контрольную группы. Среди пациентов с болезнью Альцгеймера 36 пациентов составляли основную группу, 39 – контрольную; при сосудистой деменции 39 пациентов – основную, 34 – контрольную; при смешанной деменции 30 пациентов вошли в основную группу, 30 – в контрольную. Установлено, что в 56 % случаев при деменции вследствие болезни Альцгеймера, в 65 % при сосудистой деменции и в 56 % при смешанной деменции клинической картины наблюдается СП. Определен комплекс факторов риска-антириска СП и механизмов суицидогенеза при деменциях, ставших мишенями для разработки дифференцированной программы МПРП СП при деменциях. Анализ социально-демографических особенностей больных показал, что к группе высокого СР относятся мужчины (p ≤0,01), лица с низким уровнем образования (p <0,001) при болезни Альцгеймера, одинокие при болезни Альцгеймера (p <0,001) и смешанной деменции (p <0,001), в возрасте 77–88 лет при сосудистой деменции (р ≤0,05) и смешанной деменции (p <0,001). Анамнестические предикторы были представлены наличием суицидальных намерений (r = 0,561) и попыток в прошлом, а также предшествующими депрессивными эпизодами (r = 0,782). Клиническое исследование продемонстрировало единство и сходство психопатологических проявлений у пациентов с СП в форме: торпидности психических процессов (ДК = 2,41 при сосудистой деменции; ДК = 1,14 при болезни Альцгеймера; ДК = 1,58 при смешанной деменции), бредовых идей самообвинения (ДК = 5,79 при болезни Альцгеймера) и самоуничижения (ДК = 8,95 при сосудистой деменции и ДК = 9,89 при болезни Альцгеймера), преобладания гипомимии (ДК = 2,72 при болезни Альцгеймера и ДК = 6,02 при смешанной деменции) и гипотимии (ДК = 2,00 при сосудистой деменции; ДК = 4,82 при болезни Альцгеймера; ДК = 2,79 при смешанной деменции), заторможенности речи (ДК = 2,21, ДК = 3,11, ДК = 2,79 соответственно при сосудистой деменции, болезни Альцгеймера и смешанной деменции), истощаемости внимания (ДК = 1,17, ДК = 1,96, ДК = 1,46 соответственно), нарушения коммуникативных функций (замкнутость (ДК = 4,68 при болезни Альцгеймера; ДК = 8,13 при смешанной деменции)) и депрессивного аффекта. Разработана концепция суицидогенеза при деменциях, что имеет сложную структурно-функциональную организацию, состоящую из различных клинических показателей, способную к динамической трансформации под влиянием экстра- и интраперсональных факторов. Интраперсональные факторы включали клинико-психопатологические, патопсихологические, личностные, анамнестические особенности пациентов с СП, а экстраперсональные – факторы психической травматизации, показали коммуникативной дисфункции и социального функционирования. Изучено клиническую феноменологию и типологию СП при различных типах деменции. Определены психопатологические механизмы формирования СП в зависимости от формы и степени тяжести деменции, имеющейся коморбидной симптоматики, а именно: депрессивный, психотический и когнитивный, и их доминирование при разных типах деменции, а также закономерности феноменологических проявлений при различных механизмах СП. При деменции вследствие болезни Альцгеймера СП преобладают депрессивный и когнитивный механизмы формирования СП (38,89 % и 47,22 % соответственно); при сосудистой деменции – психотический и когнитивный механизмы (35,90 % и 41,03 % соответственно); при смешанной деменции равнозначно реализуются все механизмы СП (когнитивный, аффективный и психотический) (33,33 %, 36,67 % и 30,00 % соответственно). Доказано, что дополнительные депрессивные симптомы способствовали формированию идеаторных форм СП при болезни Альцгеймера и при смешанной деменции (r = 0,500 и r = 0,316). Дополнительные галлюцинаторные (r = 0,897) и смешанные симптомы (r = 0,495) влияли на внешнеповеденческие формы СП при смешанной деменции. Легкая степень выраженности деменции взаимосвязана с идеаторным компонентом СП (r = 0,482 при болезни Альцгеймера; r = 0,645 при сосудистой деменции; r = 0,316 при смешанной деменции), а умеренная – с внешнеповеденческими формами СП (r = 0,507 при деменции вследствие болезни Альцгеймера; r = 0,707 при сосудистой деменции). Изучены гендерные особенности формирования СП при деменциях. Определены нейрофизиологические и нейровизуализационные признаки, коррелирующие с СП при различных типах деменции. С учетом механизмов формирования и предикторов СП, особенностей клинико-психопатологических и клинико-феноменологических проявлений СП при различных типах деменции разработана и апробирована комплексная дифференцированная программа МПРП СП, что реализовывалась на основе комплексного подхода с использованием психофармакологических, психотерапевтических, психообразовательных и психосоциальных мероприятий. По результатам апробации разработанной системы доказана ее высокая эффективность, что подтверждается положительной динамикой клинико- психопатологических показателей, суицидологического статуса и уровнем независимости в повседневной жизни пациентов с СП при деменциях.
The dissertation is devoted to the study of suicidal behavior (SB) in patients with different etiopathogenetic clinical variants of dementia (in Alzheimer's disease (AD), vascular (VD), mixed (MD)) based on the comprehensive clinical and psychopathological, pathopsychological, psychodiagnostic, neuroimaging, functional examinations of patients, assessment of psychogenic factors and resources of the environment in order to develop prognostic, diagnostic criteria of SB and complex differentiated program of medical and psychological rehabilitation (MPR) and SB prevention in various types of dementia. 203 patients were examined, including 75 with dementia at AD, 73 with VD and 60 patients with MD. Patients were divided into main and control group by the factor of presence / absence of signs of SB (intentions, attempts, thoughts, anti-vital mood, statements). Among patients with AD, 36 patients were the main group, 39 were the control group; at VD 39 patients were main group, 34 were control group; in mixed dementia, 30 patients were included in the main group, 30 patients were in the control group. The complex of factors of SB risk / anti-risk and suicide-genesis mechanisms in dementia, that became the targets for development of differentiated program for MPR patients with SB in dementia were distinguished. The suicide-genesis concept in dementia that has complex structural and functional organization, formed by various clinical markers, being able to dynamic transformation under the influence of clinical and intra-personal indexes, was worked out. Intra-personal factors included clinical and psychopathological, pathopsychological and social special features of patient with SB, though extrapersonal – psychic traumatizing and surrounding resources. Clinical phenomenology and SB typology of various types of dementia was studied. Psychopathological mechanisms of SB formation were studied. They depend on the form and level of dementia seriousness, presence of comorbide symptoms, namely: depressive, psychotic and cognitive and their dominance in various types of dementia, and the consistent pattern of phenomenological demonstration in various SB mechanisms. Thus, in the depressive mechanism the internal-behavioral forms of SB prevailed, in psychotic – external-behavioral forms, in cognitive mechanism the transformation of SB depending on the seriousness of cognitive deficiency was observed. The special features of SB formation depending on gender were studied. Neurophysiologic and neuroimaging features, which correlate with SB in various types of dementia were distinguished. Accounting the formation mechanisms and SB predictors, special features of clinical and psychopathological, clinical and phenomenological SB demonstration in various types of dementia the complex and differentiated MPR program and SB prevention, realized on the basis of complex approach including usage of psychopharmacological, psychotherapeutic, psychoeducational psychosocial actions was worked out and tested. The result of the developed system testing proved its high efficiency, which is supported by the positive dynamics of clinical and psychopathological indexes of suicide status and level of independence in the everyday life of patients with SB in dementia.
Appears in Collections: Автореферати

Views

China China
1
Germany Germany
1167
Greece Greece
1
India India
1
Ireland Ireland
153558
Italy Italy
153560
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
76
Ukraine Ukraine
2747534
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2747533

Downloads

France France
1
Germany Germany
821603
Lithuania Lithuania
1
Slovakia Slovakia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
5803437
United Kingdom United Kingdom
2747536
United States United States
821602

Files

File Size Format Downloads
avtoref_Mudrenko.pdf 1,86 MB Adobe PDF 10194182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.