Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80778
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Морфофункціональні перебудови кіркової речовини наднирників статевозрілих щурів за умов експериментального мікроелементозу
Authors Hryntsova, Nataliia Borysivna  
Romaniuk, Anatolii Mykolaiovych  
Lyndin, Mykola Serhiiovych  
Riabenko, Tetiana Vasylivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-6713-7533
http://orcid.org/0000-0003-2560-1382
http://orcid.org/0000-0003-4385-3903
http://orcid.org/0000-0003-2740-389X
Keywords кора наднирників
кора надпочечников
adrenal cortex
важкі метали
тяжелые металлы
heavy metals
кортизол
cortisol
дегідроепіандростерону сульфат
дегидроэпиандростерона сульфат
dehydroepiandrosterone sulfate
Ki-67
адаптаційний синдром
адаптационный синдром
adaptation syndrome
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80778
Publisher Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Гринцова Н.Б., Романюк А.М., Линдін М.С., Рябенко Т.В. Морфофункціональні перебудови кіркової речовини наднирників статевозрілих щурів за умов експериментального мікроелементозу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. 2020. Вип. 34. С. 141-150.
Abstract Ксенобіотики, в тому числі ісолі важких металів,детермінують розвиток патології окремих органів тасистем організму. Гормони надниркових залоз займають одне з ключових місць у регуляції та підтриманні основних функцій організму.Вивчення морфологічних, біохімічних та імуногістохімічних перебудов у корі наднирників статевозрілих щурів-самців за умов впливу на організм комплексу солей важких металів залишається актуальним аспектом сучасної морфології. Експеримент був проведений на 24 білих статевозрілихщурах-самцяхмасою 250–300г, у віці 7–8 місяців. Твариниекспериментальної групипротягом 60 діб вживали звичайну питну воду, насичену комбінацією солей важких металів (Zn, Cu, Fe, Mg, Cr). Заст осовувалися гістологічні,біохімічні(визначення вмісту гормонів:COR – кортизол, DHS –дегідроепіандростерону сульфат)та імуногістохімічні (визначення експресії маркеру проліферації Ki-67) методидослідження. Довготривале надходження до організму статевозрілих щурів комбінацій солей важких металів призводить до потовщення стромального компонента залози, запустіння капілярів та порушення реологічних властивостей крові. У ядерному апараті спонгіоцитів виявляється конденсаціяхроматину, його маргінальне розташування, початковіетапи некробіотичних перебудов. Збокуендокриноцитів клубочкової та сітчастої зон залози спостерігаєтьсянезначне збільшенняпроліферативної активності, при ареактивності клітин пучкової зони. Наведені морфологічні зміникорелюють з результатами біохімічного дослідження, згідно з якимиу формуванні адаптивних реакцій в організмі експериментальних тварин при 60-доб овому термінінадходженнядо організмукомплексу солей важких металівберуть активну участь гормони сітчастої зони наднирників – DHS.Результати комплекснихдосліджень вказують на послаблення секреторної активності клітинпучкової зони наднирників, щонегативно впливає на розвиток в організмі компенсаторно-пристосувальних процесів іперебіг загального адаптаційного синдрому у відповідь на дію пошкоджуючого агента.
Ксенобиотики, в том числе и соли тяжелых металлов, детерминируют развитие патологии отдельных органов и систем организма. Гормоны надпочечников занимают одно из ключевых мест в регуляции и поддержании основных функций организма. Изучение морфологических, биохимических и иммуногистохимических перестроек в коре надпочечников половозрелых крыс-самцов в условиях воздействия на организм комплекса солей тяжелых металлов остается актуальным аспектом современной морфологии. Эксперимент был проведен на 24 белых половозрелых крысах-самцах массой 250–300 г, в возрасте 7–8 месяцев. Животные экспериментальной группы в течение 60 суток употребляли обычную питьевую воду, насыщенную комбинацией солей тяжелых металлов (Zn, Cu, Fe, Mg, Cr). Применялись гистологические, биохимические (определение содержания гормонов COR –кортизол, DHS – дегидроэпиандростерона сульфат) и иммуногистохимические (определение экспрессии маркера пролиферации Ki-67) методы исследования. Длительное поступление в организм половозрелых крыс комбинаций солей тяжелых металлов приводит к утолщению стромального компонента железы, запустению капилляров и нарушению реологических свойств крови. В ядерном аппарате спонгиоцитов наблюдается конденсация хроматина, его маргинальное положение, начальные этапы некробиотических перестроек. Со стороны эндокриноцитов клубочковой и сетчатой зон железы наблюдается незначительное увеличение пролиферативной активности, при ареактивности клеток пучковой зоны. Приведенные данные коррелируют с результатами биохимического исследования, согласно которым в формировании адаптивных реакций в организме экспериментальных животных при 60-суточном сроке поступления в организм комплекса солей тяжелых металлов активно участвуют гормоны сетчатой зоны надпочечников – DHS. Результаты комплексных исследований указывают на ослабление секреторной активности клеток пучковой зоны надпочечников, что негативно влияет на развитие в организме компенсаторно-прис пособительных процессов и ход общего адаптационного синдрома в ответ на действие повреждающего агента
Xenobiotics, including salts of heavy metals, determine the development of pathology of individual organs and systems of the body. Adrenal hormones occupy a key place in the regulation and maintenance of the organism basic functions.The study of morphological, biochemical and immunohistochemical changes in the adrenal cortex of pubescent male rats at exposure to the complex of heavy metal salts remains an actual aspect of modern morphology. The experiment involved 24 white adult malerats weighing 250–300 g, aged 7–8 months. The animals of the experimental group consumed ordinary drinking water saturated with a combination of heavy metal salts (Zn, Cu, Fe, Mg, Cr) for 60 days. Histological, biochemical (determination of the content ofhormones COR – cortisol, DHS – dehydroepiandrosterone sulfate) and immunohistochemical (determination of the expression of proliferation marker Ki-67) methods were used. Long-term consumption of the combination of heavy metals salts by mature rats leads to thickening of the stromal component of the gland, the rupture of capillaries and the violation of rheological properties of blood. Chromatin condensation, its marginal location, and initial stages of necrobiotic changes have been found in the spongiocytenuclear apparatus. For endocrinocytes of the zona glomerulosa and zona reticularis of the gland, a slight increase in proliferative activity has been revealed, while cells of the zona fasciculata were non-reactive. These results correlate with the resultsof biochemical research, according to which hormones of the zona reticularis – DHS were actively involved in the formation of adaptive reactions in the body of experimental animals at the 60-day period of administration of the complex of heavy metals salts. The results of complex studies indicate a weakening of the secretory activity of cells of the zona fasciculata, which adversely affects the development of compensatory-adaptive processes in the body and the course of the general adaptation syndrome in response to the action of the damaging agent.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

China China
618
Germany Germany
113644239
Greece Greece
1
Ireland Ireland
149690
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
16866635
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
113644240
United Kingdom United Kingdom
4572640
United States United States
113644244
Unknown Country Unknown Country
123

Downloads

Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
113644241
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
9145277

Files

File Size Format Downloads
Hryntsova_kora_nadnyrnykiv.pdf 1,24 MB Adobe PDF 122789520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.