Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80817
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Dependence of changes in hematological and integrative parameters in patients with chronic viral hepatitis C on the received antiviral therapy
Authors Lishnevska, Anastasiia Hennadiivna  
Chemych, Mykola Dmytrovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-3388-1508
http://orcid.org/0000-0002-7085-5448
Keywords хронічний вірусний гепатит С
хронический вирусный гепатит С
chronic viral hepatitis C
клінічний аналіз крові
клинический анализ крови
clinical blood test
біохімічний аналіз крові
биохимический анализ крови
biochemical blood test
інтегративні параметри
интегративные параметры
integrative parameters
імунітет
иммунитет
immunity
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80817
Publisher Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Lishnevska А. H., Chemych М. D. Dependence of changes in hematological and integrative parameters in patients with chronic viral hepatitis C on the received antiviral therapy. Journal of Education, Health and Sport. 2020; 10 (2): 177-195. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.02.023
Abstract Загалом 287 пацієнтів отримували різні варіанти противірусної терапії: група I - основна (патогенетична та симптоматична) терапія, ІІ група - пегильований інтерферон у поєднанні з рибавірином, група III - пегильований інтерферон з рибавірином та софосбувіром, група IV - противірусні препарати прямої дії. Пацієнти з хронічним вірусним гепатитом С (ХВГС) до початку лікування показали зниження кількості тромбоцитів, сегментоядерних нейтрофілів та збільшення рівня лімфоцитів, вмісту білірубіну, активності аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, порівняно з групою порівняння (практично здорові особи) <0,05. Через 4 тижні отримання інтерферонвмісної терапії, спостерігалося подальше зниження: кількості лейкоцитів, кількості еритроцитів, кількості тромбоцитів; активності АЛТ, АСТ та гамма-глутамілтранспептидази (ГГТП); підвищення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), вмісту білірубіну (р <0,05). У пацієнтів, які отримували противірусні препарати прямої дії (ПППД), спостерігалося зменшення: кількості еритроцитів, загальний вміст білірубіну, активність АЛТ, АСТ, ГГТФ; збільшення швидкості осідання еритроцитів і відношення АСТ / AЛТ, р <0,05. Після 12 тижнів лікування у пацієнтів, які отримували пегільований інтерферон, діагностовано зниження кількості тромбоцитів, кількості еритроцитів та лейкоцитів (за винятком пацієнтів з подвійною терапією, у яких спостерігалося незначне збільшення лейкоцитів) і вмісту гемоглобіну, р <0,05. Крім того, у групі II з 4 тижня знижуються: вміст білірубіну та креатиніну, активність АЛТ, АСТ, ГГТП, тоді як коефіцієнт де Рітіса збільшується (р <0,05). У пацієнтів III групи рівень ГГТП був нижчий, ніж через 4 тижні, і нижчі показники АЛТ та АСТ порівняно з початком прийому противірусних препаратів (р <0,05). У пацієнтів, які отримували ПППД, спостерігалося зниження вмісту гемоглобіну; не було змін біохімічних показників на цьому етапі порівняно з попереднім. Досліджені інтегративні показники свідчать про зміни в імунній системі пацієнтів, зокрема перевага клітинного імунітету над гуморальним та переважання автоімунного компоненту. Пацієнти з подвійною та потрійною схемами ПВТ мали більш виразні зміни, порівняно з пацієнтами, які отримували ПППД.
В общем 287 пациентов получали различные варианты противовирусной терапии: группа I - основная (патогенетическая и симптоматическая) терапия, II группа - пегилированный интерферон в сочетании с рибавирином, группа III - пегилированный интерферон с рибавирином и софосбувир, группа IV - противовирусные препараты прямого действия. Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) до начала лечения показали снижение количества тромбоцитов, сегментоядерных нейтрофилов и повышение уровня лимфоцитов, содержание билирубина, активность аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансфериназы, с группой сравнения (практически без вирусов) <0,05. Через 4 недели получая интерфероносодержащую ​​терапию, наблюдалось снижение: количества лейкоцитов, количества эритроцитов, количества тромбоцитов; активность АЛТ, АСТ и гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП); повышенная скорость оседания эритроцитов (СОЭ), содержание билирубина, р <0,05. У пациентов, получавших противовирусные препараты прямого действия (ПППД), наблюдалось уменьшение: количества эритроцитов, общее содержание билирубина, активность АЛТ, АСТ, ГГТФ; увеличение скорости оседания эритроцитов и соотношение АСТ / AЛТ, р <0,05. После 12 недель лечения пациенты, которые получали пегилированный интерферон, диагностировали снижение количества тромбоцитов, количества эритроцитов и лейкоцитов (за исключением пациентов с двойной терапией, у которых наблюдалось незначительное увеличение лейкоцитов) с содержанием гемоглобина, р <0,05 Кроме того, в группе II по сравнению с испытуемыми на 4 неделе снижаются: содержание билирубина и креатинина, активность АЛТ, АСТ, ГГТП, тогда как коэффициент де Ритиса увеличивался (р <0,05). У пациентов III группы уровень ГГТП ниже, чем через 4 недели, и ниже показатели АЛТ и АСТ по сравнению с началом приема противовирусных препаратов (р <0,05). У пациентов, получавших ПППД, наблюдалось снижение содержания гемоглобина; небыло изменений биохимических показателей на этом этапе по сравнению с предыдущими. Исследованые интегративные показатели свидетельствуют об изменениях в иммунной системе пациентов, в частности превалирование клеточного иммунитета над гуморальным и преобладание аутоиммунного компонента. Пациенты с двойной и тройной схемами ПВТ имели более выраженные изменения по сравнению с пациентами, получавшими ПППД.
A total of 287 patients were treated with various antiviral therapy options: group I – basic (pathogenetic and symptomatic) therapy, group II – pegylated interferon in combination with ribavirin, group III – pegylated interferon with ribavirin and sofosbuvir, group IV – direct-acting antivirals. Patients with chronic viral hepatitis C (CVHC) before the start of treatment showed a decrease in platelet counts, segmented neutrophils and an increase in level of lymphocytes, bilirubin content, alanine aminotransferase activity, aspartate, transferrinase (practice), with a comparison group (practically virus-free patients) <0.05. After 4 weeks of receiving interferon-containing therapy, a further decrease was observed: leukocyte count, erythrocyte count, platelet count; ALT, AST and gamma-glutamyltranspeptidase (GGTP) activity; increased erythrocyte sedimentation rate (ESR), bilirubin content, and bilirubin activity p< 0.05. Patients who received direct-acting antivirals (DAAs) had a decrease in: erythrocyte count, total bilirubin content, ALT activity, AST, GGTP; increase in sed rate and the AST/ALT ratio, p <0.05. After 12 weeks of treatment, patients treated with pegylated interferon were diagnosed with a decrease in platelet count, erythrocyte count, and leukocyte count (with the exception of patients with dual therapy that experienced the slight increase of the leukocytes) with hemoglobin content, p <0.05. Also, in the group II subjects compared with week 4 decreased: the content of bilirubin and creatinine, the activity of ALT, AST, GGTP, while the De Ritis ratio increased (p <0.05). Patients in group III had lower GGTP activity than at 4 weeks and lower ALT and AST values compared with the onset of antiviral therapy (p <0.05). Patients receiving DAAs experienced a decrease in hemoglobin content; no changes in biochemical parameters at this stage compared with the previous one were established. The investigated integrative indicators suggest changes in the immune system of patients, in particular the prevalence of cellular immunity over the humoral link and the predominance of the autoimmune component. Patients with dual and triple PVT regimens had more pronounced changes compared to patients receiving DAAs.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

China China
4532081
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
15067
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
146
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
734
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
14957602
United Kingdom United Kingdom
215256
United States United States
9064161
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1470

Downloads

Cambodia Cambodia
1
Canada Canada
165202
China China
1128679
France France
1
Lithuania Lithuania
1
Switzerland Switzerland
115158
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
1128679
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
9064162
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Lishnevska_immunity.pdf 484,02 kB Adobe PDF 11601886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.