Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81357
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The Key Features of Labour Migration Processes in Ukraine
Authors Shvindina, Hanna Oleksandrivna
Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Keywords міграція робочої сили
миграция рабочей силы
labour migration
відтік мізків
витрата мізків
освіта
сценарії освіти
отток мозгов
расход мозгов
образование
сценарии образования
brain drain
brain waste
education
education scenarios
Type Conference Papers
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81357
Publisher University Mediterranean
License Copyright not evaluated
Citation Shvindina H. O., Lyeonov S. V. The Key Features of Labour Migration Processes in Ukraine // New Trends and Best Practices in Socioeconomic Research : III International Science Conference SER 2020, Igalo (Herceg Novi), Montenegro, September 17th – 19th, 2020. Montenegro : University Mediterranean, 2020. P. 71.
Abstract Метою даної статті є вивчення причин і наслідків "витоку мізків" і явище "витрати мізків", що мало місце в Україні. Виявлено основні стимулятори і дестимулятори, що впливають на процеси трудової міграції. В результаті демографічного обстеження, результати попередніх досліджень в області демографії, політичної науки і освіти об'єднані в даному дослідженні. Методологія проведення дослідження - це порівняльний аналіз з використанням вторинних даних (відкритих статистичних джерел), статистичний аналіз, методологія побудови сценаріїв; якісний аналіз даних (відкриті інтерв'ю, аналіз результатів попередніх досліджень). Формалізований набір базових сценаріїв, що дозволяють відтворити систему міграційних факторів і розробити превентивні заходи щодо уповільнення процесу. Тенденції міграції були класифіковані за статтю, віком, місцем проживання, місцезнаходженням, напрямком міграції і за рівнем кваліфікації мігрантів.
Целью данной статьи является изучение причин и последствий "утечки мозгов" и явление "расхода мозгов", имевшее место в Украине. Выявлены основные стимуляторы и дестимуляторы, влияющие на процессы трудовой миграции. В результате демографического обследования, результаты предыдущих исследований в области демографии, политической науки и образования объединены в данном исследовании. Методология проведения исследование - это сравнительный анализ с использованием вторичных данных (открытых статистических источников), статистический анализ, методология построения сценариев; качественный анализ данных (открытые интервью, анализ результатов предыдущих исследований). Формализован набор базовых сценариев, позволяющих воссоздать систему миграционных факторов и разработать превентивные меры по замедлению процесса. Тенденции миграции были классифицированы по полу, возрасту, месту жительства. местонахождению, по направлению миграции и по уровню квалификации мигрантов.
The aim of this paper is to explore the causes and consequences of “brain drain” and “brain waste” phenomena that took place in Ukraine. The main stimulants and destimulants were identified that impact the processes of labour migration. The demographic survey results, the findings of previous research in demography, political sciences, and education tendencies are united in current research. The methodology of the research is a comparative analysis by using secondary data (open statistical sources), statistical analysis, scenario design methodology; qualitative data analysis (open interviews, previous findings). The set of basic scenarios was formalized that allow to recreate the system of migration factors and to design the preventive measures to slow down the process. The trends of migration were classified by gender, by age, by residence location, by destination, and by the levels of qualification.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
25

Downloads

Ukraine Ukraine
27

Files

File Size Format Downloads
Shvindina_labour_migration.pdf 615,1 kB Adobe PDF 27

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.