Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81383
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Geographical peculiarities of the mortality risk of the population of Sumy region from cardio- vascular diseases
Other Titles Географічні особливості ризику смертності населення Сумської області від серцево-судинних захворювань
Authors Kornus, O.H.
Kornus, Anatolii Oleksandrovych  
Shyshchuk, Volodymyr Dmytrovych
Korol, O.M.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-5924-7812
Keywords серцево-судинні захворювання
сердечно-сосудистые заболевания
cardiovascular diseases
смертність
смертность
mortality
первинна захворюваність
перивтчная заболеваемость
primary morbidity
поширеність захворювань
распространенность заболеваний
prevalence of diseases
фактори захворюваності, Сумська область
факторы заболеваемости
morbidity factors
Сумська область
Сумская область
Sumy region
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81383
Publisher Oles Gonchar Dnipro National University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Kornus, O. H., Kornus A. O., Shyshchuk V. D., Коrol O. M. 2020. Geographical peculiarities of the mortality risk of the population of Sumy region from cardiovascular diseases. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(4), 710-721. DOI: https://doi.org/10.15421/112064
Abstract Стаття присвячена розгляду географічних особливостей смертності населення Сумської області, зумовленої серцево-судинними захворюваннями (ССЗ). Отримані результати ґрунтуються на даних щорічних статистичних звітів медичних установ Сумської області, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я України. Спостереженням охоплено період 2012–2018 рр. Встановлено географічні відмінності смертності населення (у т.ч. окремо серед населення працездатного віку) від різних ССЗ: ішемічної хвороби серця, гострого інфаркту міокарда, цереброваскулярних хвороб, мозкових інсультів та інсультів з гіпертонічною хворобою. Для визначення географічних особливостей смертності населення від даної групи патологій було використано комплексний індикатор «оцінка смертності у результаті захворювання». Цей показник враховує співвідношення первинної захворюваності, поширеності ССЗ та спричиненої ними смертності й дає можливість оцінити стан серцево-судинного здоров’я населення. Встановлено, що найвищий ризик померти від хвороб системи кровообігу мають жителі Сумського, Роменського, Недригайлівського, Путивльського та Липоводолинського районів, де спостерігаються найвищі значення названого вище комплексного показника. У той же час для мешканців м. Суми, Білопільського та Краснопільського районів ймовірність померти від цієї групи нозологій нижча. Серед вікової групи працездатного населення області найвищі ризики смертності від ССЗ мають жителі Середино-Будського та Ямпільського районів. Для передбачення рівня смертності населення Сумської області від ССЗ, було розроблено прогноз до 2023 р., який показав зниження рівня смертності жителів від хвороб системи кровообігу на 2,1 % за базовим сценарієм. Разом з тим, межі 95% довірчого інтервалу прогнозного показника смертності населення від хвороб системи кровообігу до 2023 р. допускають як скорочення рівня смертності на 19,4 %, так і її зростання на 13,3 %). У результаті ранжування отриманих значень комплексного індикатора смертності населення від ССЗ встановлено, що на першому місці за ризиком спричинити смерть знаходиться мозкові інсульти, на другому місці – цереброваскулярні хвороби, і на третьому місці – інсульти з гіпертонічною хворобою. Далі розташувалися ризики смертності від ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда. Результати оцінки географічних особливостей смертності населення області від ССЗ можуть бути використані місцевими органами управління для запобіганню зростання рівня захворюваності та смертності населення від хвороб даного нозологічного класу, для розробки профілактичних заходів і стабілізації стану здоров’я населення Сумської області.
Cтатья посвящена рассмотрению географических особенностей смертности населения Сумской области, обусловленной сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Полученные результаты основаны на данных ежегодных статистических отчетов медицинских учреждений Сумской области, которые подчиняются Министерству здравоохранения Украины. Наблюдением охвачен период 2012-2018 гг. Установлено географические различия смертности населения (в т.ч. отдельно среди населения трудоспособного возраста) от различных ССЗ: ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда, цереброваскулярных болезней, мозговых инсультов и инсультов с гипертонической болезнью. Для определения географических особенностей смертности населения от данной группы патологий был использован комплексный индикатор «оценка смертности в результате заболевания». Этот показатель учитывает соотношение первичной заболеваемости, распространенности ССЗ и вызванной ими смертности и дает возможность оценить состояние сердечно-сосудистого здоровья населения. Установлено, что высокий риск умереть от болезней системы кровообращения у жителей Сумского, Роменского, Недрыгайловского, Путивльского и Липоводолинского районов, где наблюдаются высокие значения названного выше комплексного показателя. В то же время для жителей м. Суми, Белопольского и Краснопольского районов вероятность умереть от этой группы нозологий ниже. Среди возрастной группы трудоспособного населения области самые высокие риски смертности от ССЗ у жителей Середина-Будского и Ямпольского районов. Для предсказания уровня смертности населения Сумской области от ССЗ, был разработан прогноз до 2023, который показал снижение уровня смертности жителей от болезней системы кровообращения на 2,1% по базовому сценарию. Вместе с тем, границы 95% доверительного интервала прогнозного показателя смертности населения от болезней системы кровообращения в 2023 допускают как сокращение уровня смертности на 19,4%, так и ее рост на 13,3%). В результате ранжирования полученных значений комплексного индикатора смертности населения от ССЗ установлено, что на первом месте по риску вызвать смерть находится мозговые инсульты, на втором месте - цереброваскулярные болезни, и на третьем месте - инсульты с гипертонической болезнью. Далее расположились риски смертности от ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Результаты оценки географических особенностей смертности населения области от ССЗ могут быть использованы местными органами управления для предотвращения роста уровня заболеваемости и смертности населения от болезней данного нозологического класса, для разработки профилактических мероприятий и стабилизации состояния здоровья населения Сумской области.
Abstract. Cardiovascular diseases (CVDs) are the main group of diseases from which the population of Sumy region suffers. They own not only high rates of primary morbidity and prevalence of diseases, but also have leading role among the causes of mortality in the region. The aim of the article is clarification of the geographical features of Sumy region mortality population from circulatory system diseases. In 2018 compared to 2012 in the Sumy region the mortality of all population from this class of nosologies decreased by 1.17%, however, among the able-bodied population, it grew by 1.94%. The geographical differences of mortality (including separately group of able-bodied population) from various CVDs: coronary heart disease, acute myocardial infarction, cerebrovascular disease, cerebral strokes and strokes with hypertension were established. For determining the regional features of the population mortality from cardiovascular diseases was used integrated indicator «disease mortality risk assessment». This indicator takes into account the relationship between the primary morbidity, prevalence of diseases and the causes of mortality and give makes it possible to assess the state of the population heath to CVDs. It was found that a high risk of dying from diseases of the cardiovascular diseases have the inhabitants of Sumy, Romny, Nedryhailiv, Putyvl’ and Lypova Dolyna districts, where highest integrated indicator value was observed. At the same time for the city of Sumy, Bilopillia and Krasnopillia districts are characteristic low level of the mortality risk from CVDs. Among the able-bodied population of Sumy region, the highest mortality risk from CVDs have the inhabitants of Seredyna-Buda and Yampil’ districts. To forecasting of the population mortality of Sumy region the forecast before 2023 was made. The baseline scenario is showed a decrease of mortality from CVDs by 2.1 %. From the optimistic forecast (lower 95% confidence bound) the mortality rate from CVDs for 2023 will down by 19.4%, and pessimistic forecast (upper 95% confidence bound) shows an increasing of mortality rate by 13.3 %. As a result of ranking the values of the integrated indicator of mortality from cardiovascular diseases, it was found that the first place is the risk to die from a stroke, on the second place – from cerebrovascular diseases, and on third place – from strokes with hypertension. Next are the risks of dying from coronary heart disease and myocardial infarction. The results of the study can be used by local authorities to prevent the growth of morbidity and mortality from diseases of this nosological class, as well as for development of preventive measures and stabilization of the health status of the Sumy region population.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Argentina Argentina
1
China China
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
2700
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
63
Romania Romania
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
48787
United Kingdom United Kingdom
28651
United States United States
792882
Unknown Country Unknown Country
48786
Vietnam Vietnam
316

Downloads

Canada Canada
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
146330
United Kingdom United Kingdom
5397
United States United States
792883
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Kornus_Geographical.pdf 2,12 MB Adobe PDF 944614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.