Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81454
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Health threats in the European region and their economic impact: lessons for Ukraine
Other Titles Угрозы здоровью в европейском регионе и их экономическое влияние: уроки для Украины
Загрози здоров’ю в європейському регіоні та їх економічний вплив: уроки для України
Authors Letunovska, Nataliia Yevhenivna  
Rosokhata, Anna Serhiivna  
Saher, Liudmyla Yuriivna  
Lazorenko, V.
Keywords COVID-19
экономические и финансовые мероприятия
економічні та фінансові заходи
economic and financial measures
протиепідемічні заходи
противоэпидемические мероприятия
anti-epidemic measures
поширення коронавірусу
распространение коронавируса
coronavirus spread
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81454
Publisher Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
License Copyright not evaluated
Citation Letunovska N., Rosokhata A., Saher L., Lazorenko V. (2020). Health threats in the European region and their economic impact: lessons for Ukraine. Economics and Region, 3(78), 70-77. DOI: 10.26906/EiR.2020.3(78).1999.
Abstract У статті розглядаються різноспрямовані аспекти впливу пандемії COVID-19 на економічну сферу країн європейського регіону. Обґрунтовується необхідність урахування досвіду інших європейських країн щодо подолання наслідків епідемії в соціально-економічній сфері. Автори аналізують існуючі наукові праці, що стосуються дослідження впливу COVID-19 на різні галузі економіки. Для наочності представлення результатів аналізу побудовані таблиці динаміки змін показників підтримки урядів різних країн та економічного індексу впливу для певних країн європейського регіону. Розкриті деякі специфічні підходи до впливу уряду на нівелювання негативних наслідків поширення пандемії всередині країн – від найбільш активних діячів до пасивної поведінки. Розгалуджено проаналізований досвід Великобританії в сфері макроекономічного стимулювання країни до виходу з кризи, спричиненої поширенням коронавірусу. Розглянуті різні сценарії розвитку пандемії – від найбільш оптимістичного до більш песимістичного. Зроблено висновок щодо того, що COVID-19 негативно впливає на рівень довіри всередині суспільства та на міру впевненості в настроях споживачів. Оскільки такого роду епідемії призводять до закриття великої кількості виробництв та фактично відключає критично важливі компоненти ланцюгів поставок, то виникають реальні розриви в функціонуванні проблеми, які результують у проблеми в середньостроковій перспективі. Разом з тим, такі непередбачувані події як COVID-19 стимулюють виникнення та прискорене впровадження нових технологій. Автори наводять приклади таких технологій, що набули поширення за світової коронавірусної пандемії. Далі узагальнюється, що Україна має враховувати всі світові тенденцїі у впровадження заходів економічного характеру, а також слідкувати за мейнстримом розвитку технологій, які дедалі більше поширюються в суспільстві, зокрема окремої уваги потребує концепції економіки благополуччя, у якій якість життя розглядається з неочікуваних сторін і набувають популярності профілактика здоров’я, бажання проживати в здоровому регіоні, здорові подорожі тощо.
В статье рассматриваются разнонаправленные аспекты влияния пандемии COVID-19 на экономическую сферу стран европейского региона. Обосновывается необходимость учета опыта других европейских стран по преодолению последствий эпидемии в социально-экономической сфере. Авторы анализируют существующие научные работы, касающиеся исследования влияния COVID-19 на различные отрасли экономики. Для наглядности представления результатов анализа построены таблицы динамики изменений показателей поддержки правительств разных стран и экономического индекса влияния для стран европейского региона. Раскрыты некоторые специфические подходы касаемо влияния правительства на нивелирование негативных последствий распространения пандемии внутри стран – от наиболее активных деятелей к пассивному поведению. Проанализирован опыт Великобритании в сфере макроэкономического стимулирования страны к выходу из кризиса, вызванного распространением коронавируса. Рассмотрены различные сценарии развития пандемии – от наиболее оптимистичного к более пессимистическому. Сделан вывод о том, что COVID-19 негативно влияет на уровень доверия внутри общества и на степень уверенности потребителей. Поскольку такого рода эпидемии приводят к закрытию большого количества производств и фактически отключают критически важные компоненты цепей поставок, то возникают реальные разрывы в функционировании экономики, возникают проблемы в среднесрочной перспективе. Вместе с тем, такие непредсказуемые события как COVID-19 стимулируют возникновение и ускоренное внедрение новых технологий. Авторы приводят примеры технологий, которые получили распространение в условиях мировой коронавирусной пандемии. Далее обобщается, что Украина должна учитывать все мировые тенденции при реализации мер экономического характера, а также следить за мейнстримом развития технологий. В частности отдельного внимания требует концепция экономики благополучия, в которой качество жизни рассматривается с неожиданных сторон. Приобретают популярность профилактика здоровья, желание проживать в здоровом регионе, здоровые путешествия и др.
The article considers various aspects of the impact of the COVID-19 pandemic on the economic sphere of the countries of the European region. They write about some specific approaches to the government's influence on leveling the negative consequences of the spread of the pandemic within countries. The authors conclude that COVID-19 hurts the level of trust in society and the degree of confidence in consumer sentiment. Simultaneously, unforeseen events such as COVID-19 stimulate the emergence and accelerated introduction of new technologies. It is further generalized that Ukraine must take into account all global trends in the implementation of economic measures, as well as follow the mainstream of technologies that are increasingly widespread in society, in particular the concept of welfare economics.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

China China
1
Germany Germany
1474
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
221
Sweden Sweden
1
Thailand Thailand
738
Ukraine Ukraine
70
United Kingdom United Kingdom
7973
United States United States
7972
Vietnam Vietnam
3987

Downloads

China China
73
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
70
United Kingdom United Kingdom
440
United States United States
7974
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Letunovska_health_threats.pdf 266,89 kB Adobe PDF 8559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.