Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81705
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Cleaner production as a driver of green competitiveness
Other Titles Чисте виробництво як драйвер зеленої конкурентоспроможності
Authors Chygryn, Olena Yuriivna  
Artiukhova, Nadiia Oleksandrivna  
Vasylyna, T.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-4007-3728
http://orcid.org/0000-0003-1112-6891
Keywords забруднення
чисте виробництво
сталий розвиток
економічний розвиток
вплив на навколишнє середовище
стратегії
переваги
pollution
cleaner production
sustainable development
economic development
environmental impact
strategies
benefits
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81705
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Chygryn O. Yu., Artyukhova N. O., Vasylyna T. Cleaner production as a driver of green competitiveness // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2020. № 2. С. 152−162. DOI: 10.21272/1817-9215.2020.2-17
Abstract У сучасних умовах екологічно чисте виробництво є необхідною складовою для досягнення сталого розвитку. Просування зеленої конкурентоспроможності компанії неможливе без впровадження зелених технологій та чистого виробництва. Метою статті є узагальнення основних підходів до розуміння чистого виробництва з визначенням його ключових елементів. Автор визначили головні цілі чистого виробництва. Просування чистого виробництва серед компаній повинно базуватися керівних принципах його реалізації. Основні сфери, в яких повинні працювати принципи: продукція та упаковка, послуги, відходи, екологічно несумісні побічні продукти, енергія та матеріали, технології та практика праці, робочі місця, безпека та добробут громади, організація робочих місць. Вони пов'язані з усіма стадіями виробничокомерційного процесу. У роботі визначено корпоративні стратегії успішного впровадження чистого виробництва. Ключовими елементами стратегій є ефективність та впровадження технологій відновлюваної енергії. У роботі автор узагальнили основні сфери реалізації чистого виробництва. Автор підкреслює, що впровадження практик більш чистого виробництва потребує широкого розуміння необхідності їх розвитку та забезпечення у всьому суспільстві. Таким чином, спільними перевагами його просування є підвищення продуктивності праці, встановлення моральної та екологічної етики роботодавців, покращення конкурентного позиціонування, покращення зеленого корпоративного іміджу та репутації компаній. Автор наголошує, що просування чистого виробництва повинно включати заходи, пов’язані з підвищенням екологічної обізнаності зацікавлених сторін, складання та розповсюдження актуальної інформації про практики зеленого виробництва та екологічні технології; розвиток людських ресурсів; надання демонстраційних проектів у різних підгалузях та місцях в країні. Узагальнення наукового доробку про перспективи та проблеми впровадження чистого виробництва дає можливість сформулювати основні бар'єри його розвитку.
In the modern condition the cleaner production is a necessary component for achieving sustainable development. Promotion of the company’s green competitiveness impossible without implementation the green technologies and cleaner production. The purpose of the paper is generalizing the main approaches to understanding the cleaner production given the opportunity to emphasize its key elements. Authors underlined the main targets of cleaner production. For promoting better understanding of cleaner production among companies the nine guiding principles were formulated. The main spheres where principles have to work: products and packaging, services, wastes, ecologically incompatible byproducts, energy and materials, technologies, and work practices, work places, security and well-being, communities around work places. They connected with the all stage of production and commerce process. In the paper determined corporate strategies for successful implementation of cleaner production. The key elements of strategies are efficiency and implementation of renewable energy technologies. In the paper authors generalized the main spheres cleaner production. The author emphasizes that the implementation of cleaner production practices nee d a wide understanding of the necessity of their development and providing across the society. Thus, the co-benefits of its promotion are increased productivity, established employer moral and green ethics, improved competitive positioning, enhanced green corporate image and companies’ reputation. Author emphasises that cleaner production promotion has to include activities connected with raising stakeholder’s environmental awareness, compilation and dissemination of up-to-date information on cleaner production practices and green technologies; human resources development; providing demonstration projects in different sub-sectors and locations in the country. Generalizing the scientific background about the perspectives and challenges of cleaner production implementation give the opportunity to formulate the main barriers of cleaner production development.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

Australia Australia
1659736675
China China
1583462831
Colombia Colombia
894364955
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Ecuador Ecuador
1
Egypt Egypt
2637
Ethiopia Ethiopia
2498418
France France
1867876636
Germany Germany
27401
Ghana Ghana
1
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
1583462833
Indonesia Indonesia
2017423660
Iran Iran
922713051
Iraq Iraq
2017423662
Ireland Ireland
894364954
Israel Israel
1
Italy Italy
1407151855
Jordan Jordan
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
636160235
Netherlands Netherlands
-1355750915
New Zealand New Zealand
1407151854
Pakistan Pakistan
9943572
Philippines Philippines
1
Poland Poland
1
Romania Romania
1
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Serbia Serbia
1
Singapore Singapore
643462470
Slovakia Slovakia
1
South Africa South Africa
-1829403529
South Korea South Korea
1
Spain Spain
1
Sri Lanka Sri Lanka
77175
Sweden Sweden
612881600
Syria Syria
1
Taiwan Taiwan
118587
Tanzania Tanzania
1
Thailand Thailand
1
Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago
1
Turkey Turkey
1
Uganda Uganda
1
Ukraine Ukraine
-768255470
United Kingdom United Kingdom
1481084725
United States United States
1583462832
Unknown Country Unknown Country
-768255481
Vietnam Vietnam
468498

Downloads

China China
-768255475
Colombia Colombia
1
Germany Germany
50087
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
55690
India India
1755891801
Indonesia Indonesia
1867876637
Iraq Iraq
972524437
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Morocco Morocco
1
Romania Romania
-1829403530
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
-595556167
South Korea South Korea
1
Sri Lanka Sri Lanka
894364973
Tanzania Tanzania
1
Ukraine Ukraine
-768255469
United Kingdom United Kingdom
1286924940
United States United States
-676213440
Unknown Country Unknown Country
-768255480
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Chygryn_cleaner_production.pdf 486,69 kB Adobe PDF 1371749013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.