Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81779
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Удосконалення технологічного процесу виготовлення втулки фланцевої Н16.358.610-04 шляхом інтенсифікації оброблення шпонкових пазів на комплексній з ЧПК операції
Authors Бараненко, А. В.
Keywords насос
pump
втулка фланцева
втулка фланцевая
flange sleeve
ущільнення
уплотнение
consolidation
заготовка
blank
верстат
станок
machine
різальний інструмент
режущий инструмент
cutting tool
режим різання
режим резания
cutting parameters
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81779
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Бараненко, А.В. Удосконалення технологічного процесу виготовлення втулки фланцевої Н16.358.610-04 шляхом інтенсифікації оброблення шпонкових пазів на комплексній з ЧПК операції [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: 131 Прикладна механіка, фахове спрямування Технології машинобудування / А.В. Бараненко; наук. керівник А.О. Нешта. – Суми: СумДУ, ТеСЕТ, 2020 – 109 с.
Abstract Кваліфікаційна робота магістра складається із вступу, трьох розділів та становить 110 сторінок, у тому числі 29 рисунків, 32 таблиці, бібліографії із 17 джерел посилань. Мета та завдання роботи. Удосконалити технологічний процес виготовлення Втулки фланцевої Н16.358.610-04 шляхом інтенсифікації оброблення шпонкових пазів на комплексній з ЧПК операції. Об’єкт дослідження - технологічний процес виготовлення Втулки фланцевої. Предмет дослідження - верстатний пристрій для обробки деталі. Методи дослідження. Робота виконана з використанням сучасних положень технології машинобудування та проектування прогресивних технологічних процесів із використанням верстатів із ЧПК, різальних інструментів зі змінними непереточувними пластинами, а також прогресивного технологічною оснасткою. Щоб реалізувати завдання графічна частина кваліфікаційної роботи виконувалась за допомогою програмних середовищ КОМПАС-3D, а для оптимізації конструкції верс-татного пристрою пакет Solidworks. Наукова новизна. Удосконалена методика проведення та виявлення резервів оптимізації компонувань верстатних пристроїв на прикладі обробки деталі «Втулка фланцева» з метою визначення оптимальних параметрів елементів верстатного пристрою на комплексній з ЧПК операції, при яких забезпечується необхідна точність обробки та жорсткість системи «ВП – заготовка». Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати дають змогу визначення можливості застосування або незастосування конкретного механізму для виконання конкретної задачі. Також за допомогою результатів можливо отримати загальну картину обробки шпонкових пазів втулки на комплексній з ЧПК операції для того, щоб задати питання, а взагалі доцільно чи ні застосовувати спеціально спроектовані пристрої в у механічній обробці та чи можливо з їх допомогою форсувати режими обробки. Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати дослідження, що виносяться на захист, одержані автором самостійно або за його активної участі.
Квалификационная работа магистра состоит из введения, трех глав и составляет 110 страниц, в том числе 29 рисунков, 32 таблицы, библиографии из 17 источников. Цель и задачи работы. Усовершенствовать технологический процесс изготовления Втулки фланцевой Н16.358.610-04 путем интенсификации обработки шпоночных пазов на комплексной с ЧПУ операции. Объект исследования - технологический процесс изготовления Втулки фланцевой. Предмет исследования - станочное приспособление для обработки детали. Методы исследования. Работа выполнена с использованием современных положений технологии машиностроения и проектирования прогрессивных технологических процессов с использованием станков с ЧПУ, режущих инструментов со сменными неперетачиваемыми пластинами, а также прогрессивной технологической оснастки. Чтобы реализовать задачи графическая часть квалификационной работы выполнялась с помощью программных сред КОМПАС-3D, а для оптимизации конструкции станочного приспособления - пакет Solidworks. Научная новизна. Усовершенствованная методика проведения и выявления резервов оптимизации компоновок станочных устройств на примере обработки детали «Втулка фланцевая» с целью определения оптимальных параметров элементов станочного устройства на комплексной с ЧПУ операции, при которых обеспечивается требуемая точность обработки и жесткость системы «ВП - заготовка». Практическое значение полученных результатов. Полученные результаты позволяют определения возможности применения или неприменения конкретного механизма для выполнения конкретной задачи. Также с помощью результатов можно получить общую картину обработки шпоночных пазов втулки на комплексной с ЧПУ операции для того, чтобы задать вопрос, а вообще целесообразно ли применять специально спроектированные устройства в в механической обработке и возможно ли с их помощью форсировать режимы обработки. Личный вклад соискателя. Основные научные результаты исследования, выносимые на защиту, получены автором самостоятельно или при его активном участии.
The master's qualification work consists of an introduction, three chapters and is 110 pages, including 29 figures, 32 tables, bibliographies from 17 sources. The purpose and objectives of the work. To improve the technological process of manufacturing Flanged bushings Н16.358.610-04 by intensifying the machining of keyways in a complex CNC operation. The object of research is the technological process of manufacturing flanged bushings. The subject of research is a machine tool for processing a part. Research methods. The work was carried out using the modern provisions of the technology of mechanical engineering and the design of progressive technological processes using CNC machines, cutting tools with replaceable non-sharpened plates, as well as progressive technological equipment. To implement the tasks, the graphic part of the qualification work was carried out using the KOMPAS-3D software environment, and to optimize the design of the machine tool, the Solidworks package. Scientific novelty. An improved technique for conducting and identifying reserves for optimizing the layouts of machine tools using the example of machining the "Flanged bushing" part in order to determine the optimal parameters of the machine tool elements on a complex CNC operation, which ensures the required processing accuracy and rigidity of the "VP - workpiece" system. The practical significance of the results obtained. The results obtained make it possible to determine the possibility of using or not applying a specific mechanism to perform a specific task. Also, using the results, you can get a general picture of the processing of the keyway slots of the bushing at a complex CNC operation in order to ask the question, is it generally advisable to use specially designed devices in machining and is it possible to force the processing modes with their help. Personal contribution of the applicant. The main scientific results of the research submitted for defense were obtained by the author independently or with his active participation.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ТеСЕТ)

Views

China China
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
118
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
245

Downloads

Czechia Czechia
1
Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
118
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
252
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
248

Files

File Size Format Downloads
Baranenko_Vtulka.pdf 2,4 MB Adobe PDF 625

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.