Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81825
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємства в умовах пандемії COVID-19 (на прикладі інноваційного парку UNIT.City)
Authors Кіріченко, Д.О.
Keywords управління
управление
management
інновації
инновации
innovation
стартап
startup
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81825
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Кіріченко, Д.О. Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємства в умовах пандемії COVID-19 (на прикладі інноваційного парку UNIT.City) [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 281 - публічне управління та адміністрування / Д.О. Кіріченко; наук. керівник Г.А. Мішеніна. - Суми: СумДУ, 2020. - 53 с.
Abstract В дипломній роботі розглянуто передумови розвитку інноваційних технологій та впливи пандемії COVID-19 на економічне положення підприємства. На основі виявлених проблем були визначені основні шляхи покращення роботи механізмів управління та забезпечення розвитку підприємства в умовах карантинних обмежень. Досліджено історію розвитку інноваційної сфери в Україні та будівництва промислових, наукових та технопарків; проаналізовано основні економічні показники України під час карантинних заходів та після них; організаційно-економічну структуру інноваційного парку UNIT.City; роль держави у сприянні розвитку технологічного сектору; перспективи та проблеми розвитку IT-сфери в Україні. За допомогою аналізу економічної ситуації та аналізу системи управління на підприємстві, було досліджено поточний стан соціально-економічної діяльності інноваційного парку UNIT.City. У результаті дослідження були виявлені пріоритетні напрямки діяльності підприємства та розроблені певні рекомендації щодо стратегії їх розвитку. За допомогою використання методів прогнозування,аналізу, групування, експертного аналізу,табличного та графічного представлення даних, були виявлені оптимальні шляхи вдосконалення існуючої організаційно-економічної системи управління на підприємстві. Результати, отримані під час роботи, свідчать про те, що інноваційному комплексу UNIT.Cityслід використовувати запропоновані способи забезпечення економічного розвитку в умовах пандемії для збільшення рівня ефективності організаційно-економічної діяльності.
В дипломной работе рассмотрены предпосылки развития инновационных технологий и влияния пандемии COVID-19 на экономическое положение предприятия. На основе выявленных проблем были определены основные пути улучшения работы механизмов управления и обеспечения развития предприятия в условиях карантина. Исследована история развития инновационной сферы в Украине и строительства промышленных, научных и технопарков; проанализированы основные экономические показатели Украины во время карантинных мероприятий и после них; организационно-экономическая структура инновационного парка UNIT.City; роль государства в содействии развития технологического сектора; перспективы и проблемы развития IT-сферы в Украине. С помощью анализа экономической ситуации и анализа системы управления на предприятии, было исследовано текущее состояние социально-экономической деятельности инновационного парка UNIT.City. В результате исследования были выявлены приоритетные направления деятельности предприятия и разработаны определенные рекомендации к стратегии их развития. Посредством использования методов прогнозирования, анализа, группировки, экспертного анализа, табличного и графического представления данных, были обнаружены оптимальные пути совершенствования существующей организационно-экономической системы управления на предприятии. Результаты, полученные в ходе работы, свидетельствуют о том, что инновационному комплексу UNIT.City следует использовать предложенные способы обеспечения экономического развития в условиях пандемии для увеличения уровня эффективности организационно-экономической деятельности.
The master's work examines the prerequisites for the development of innovative technologies and the impact of the COVID-19 pandemic on the economic situation of the enterprise. On the basis of the identified problems, the main ways of improving the work of management mechanisms and ensuring the development of the enterprise in conditions of quarantine were determined. The history of the development of the innovation sphere in Ukraine and the construction of industrial, scientific and technoparks has been investigated; analyzed the main economic indicators of Ukraine during and after quarantine measures; organizational and economic structure of the UNIT.City innovation park; the role of the state in promoting the development of the technology sector; prospects and problems of IT-sphere development in Ukraine. By analyzing the economic situation and analyzing the management system at the enterprise, the current state of the socio-economic activity of the UNIT.City innovation park was investigated. As a result of the study, the priority areas of the enterprise were identified and certain recommendations were made on the strategy for their development. Using the methods of forecasting, analysis, grouping, expert analysis, tabular and graphical presentation of data, optimal ways of improving the existing organizational and economic management system at the enterprise have been found. The results obtained in the course of the work indicate that the innovation complex UNIT.City should use the proposed methods of ensuring economic development in a pandemic to increase the level of efficiency of organizational and economic activities.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
632
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1633

Downloads

Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
1633
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
996

Files

File Size Format Downloads
Kirichenko_mag_rob.pdf 1,06 MB Adobe PDF 2631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.