Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81978
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин
Authors Гуленко, А.О.
Keywords адміністративна відповідальність
административная ответственность
administrative liability
правопорушення
правонарушения
offense
земельні відносини
земельные отношения
land relations
Type Masters thesis
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81978
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Гуленко А. О. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра: спец. 081 – право / наук. кер. І. В. Дашутін. Суми. Сумський державний університет, 2020. 91 с.
Abstract Земельне законодавство визнане самостійною галуззю законодавства України, яка представляє собою систему нормативно-правових актів, що регулюють земельні відносини. Початок формуванню сучасного земельного законодавства був покладений у 90-х роках минулого століття. В основі цього процесу було створення реформи у зв’язку із переходом економіки держави до ринкових відносин, що мало на меті перерозподіл земель з передачею їх у приватну та колективну власність, а також передбачало надання права користування підприємствам, установам та організаціям задля створення рівних умов розвитку різних форм господарювання на земельні ділянки, їх раціональне використання та охорону. Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року та Земельний кодекс України, прийнятий 18 грудня 1990 року, лягли в основу формування зазначеного законодавства України. Ще пізніше Верховною Радою України було ухвалено оновлений Земельний кодекс (Закон від 13 березня 1992 р. №2196-ХІІ), завданням якого було регулювання земельних відносин з метою створення умов для національного використання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ і організацій на землю
Land legislation is recognized as an independent branch of Ukrainian legislation, which is a system of regulations governing land relations. The beginning of the formation of modern land legislation was laid in the 90s of last century. The basis of this process was the creation of reform in connection with the transition of the state economy to market relations, which aimed at redistribution of land with their transfer to private and collective ownership, as well as providing the right to use enterprises, institutions and organizations to create equal conditions various forms of land management, their rational use and protection.
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІП)

Views

China China
1
Germany Germany
65079
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
994
Poland Poland
1
Sweden Sweden
11718
Ukraine Ukraine
38401
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
129912
Unknown Country Unknown Country
11724

Downloads

France France
257835
Poland Poland
1
Russia Russia
8464
Ukraine Ukraine
257834
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
257834
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Gulenko_Masters_thesis.pdf 1,09 MB Adobe PDF 781970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.