Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82223
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оптимізація логістичних рішень щодо забезпечення стратегічного управління розвитком аграрних підприємств
Other Titles Optimization of logistics solutions to ensure strategic management of agricultural enterprises
Authors Макаренко, Н.О.
Вовчок, С.В.
Keywords стратегічне управління
логістична діяльність
конкурентна стратегія
розподіл продукції
аграрне підприємство
конкурентоспроможність
оцінка ефективності
логістичні потоки
strategic management
logistics
competitive strategy
product distribution
agricultural enterprise
competitiveness
efficiency assessment
logistics flows
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82223
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Макаренко Н. О., Вовчок С. В. Оптимізація логістичних рішень щодо забезпечення стратегічного управління розвитком аграрних підприємств // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2020. № 4. С. 65−75. DOI: 10.21272/1817-9215.2020.4-8
Abstract Актуальність дослідження. Оптимізація логістичних рішень з урахуванням конкурентоспроможності аграрних підприємств актуалізує забезпечення стратегічного управління їх розвитком. Мета дослідження: вивчення методологічних підходів до формування ефективних стратегій управління логістичною діяльністю підприємств та визначенні залежності між формуванням і оцінкою ефективності реалізації логістичної стратегії розвитку як елементів досягнення конкурентних переваг. Методологія та наукові методи: використано діалектичний , абстрактно-логічний, факторний, економіко-статистичний, монографічнийметоди. Результати дослідження: у статті розглянуто сутність управління логістичною діяльністю та проблеми забезпечення стратегічного управління розвитком аграрних підприємств за допомогою розробки оптимальних логістичних стратегій. Обґрунтованадоцільність використання логістичного підходу в управлінні стратегічним розвитком підприємств, що дозволяє чітко і швидко реагувати на рівень споживчого попиту та задовольнити його при мінімальних затратах і запасах. Тому, значно залежить від визначеної сукупності факторів. Викладені фактори, від застосування яких залежить ефективність упровадження стратегії логістичного управління. Запропоновано для аграрних підприємств стратегічне логістичне управління сконцентрувати на стратегії «Забезпечення конкурентних переваг підприємства» на принципах логістичної стратегії «Максимізація доходів і прибутків», що дозволяє використати маркетинговий підхід до підвищення конкурентоспроможності підприємства на аграрному ринку.Розглянутостратегії логістичного управління як способів систематизації логістичних задач в межах покращення логістичної складової господарської діяльності і зміцнення стратегічної позиції кожного підприємства, засновані на відповідних концепціях логістики, побудові інтегрованої структури логістичних систем й орієнтуванні всіх ланок логістичних ланцюгів на кінцеві результати з метою досягнення конкурентоспроможності підприємств в аграрній сфері. Результати розв’язку запропонованого логістичного проекту дозволяють здійснити порівняння в системі оптимізованих та фактичних результатів розподілу продукції за каналами збуту і виявити закономірності в окремі періоди виходу господарств на ринок аграрної продукції. Визначено, що найбільш перспективним і практично важливим напрямком розвитку дослідження ефективності стратегічного логістичного управління підприємством є врахування в системі оцінювання не лише показників виконання логістичних операцій, а й показників ефективності управлінських логістичних процесів. Рамки дослідження / можливість використання результатів: запропонована методика обґрунтування вибору логістичних стратегічних альтернатив залежно від: забезпечення конкурентних переваг підприємства та максимізації доходів і прибутків дозволяє використати маркетинговий підхід до підвищення конкурентоспроможності підприємства на аграрному ринку.Практичне значення: запропонований проект логістичного рішення в сфері стимулювання збуту тарозподільчої політикидля аграрного підприємства, проведено оцінювання ефективності стратегічного логістичного управління підприємством за показниками логістичних потоків, зроблені висновки щодо перспектив впровадження конкурентних стратегій управління логістичною діяльністю в аграрній сфері. Соціальні наслідки: результати даного оцінювання впливають на прийняття оптимальних логістичних рішень менеджментом аграрних підприємств щодо забезпечення власних конкурентних переваг на ринку.
Relevance of research. Optimization of logistics solutions taking into account the competitiveness of agricultural enterprises actualizes the provision of strategic management of their development. The purpose of the study: to study the methodological approaches to the formation of effective strategies for managing the logistics activities of enterprises and to determine the relationship between the formation and evaluation of the effectiveness of the logistics development strategy as elements of competitive advantage. Methodology and scientific methods: dialectical, abstract-logical, factorial, economic-statistical, monographic methods are used. Research results: the article considers the essence of logistics management and the problems of ensuring strategic management of agricultural enterprises through the development of optimal logistics strategies. The expediency of using a logistical approach in the management of strategic development of enterprises, which allows you to clearly and quickly respond to the level of consumer demand and meet it with minimal costs and stocks. Therefore, it significantly depends on a certain set of factors. The factors on the application of which the efficiency of the implementation of the logistics management strategy depends are stated. It is proposed for agricultural enterprises to focus strategic logistics management on the strategy "Ensuring the competitive advantages of the enterprise" on the principles of the logistics strategy "Maximization of income and profits", which allows using a marketing approach to increase the competitiveness of the enterprise in the agricultural market. Strategies of logistics management as ways of systematization of logistics tasks within the limits of improvement of a logistic component of economic activity and strengthening of a strategic position of each enterprise, based on the corresponding concepts of logistics, construction of integrated structure of logistic systems and orientation of all links of logistic chains on final results. The results of the solution of the proposed logistics project allow to compare in the system of optimized and actual results of distribution of products through sales channels and to identify patterns in certain periods of entry of farms into the market of agricultural products. It is determined that the most promising and practically important direction of development of research of efficiency of strategic logistic management of the enterprise is the account in system of estimation not only of indicators of performance of logistic operations, but also indicators of efficiency of administrative logistic processes. Research framework / possibility of using the results: the proposed method of substantiation of the choice of logistics strategic alternatives depending on: ensuring the competitive advantages of the enterprise and maximizing income and profits allows using a marketing approach to increase the competitiveness of the enterprise in the agricultural market. Practical significance: the project of the logistic decision in the field of stimulation of sale and distribution policy for the agrarian enterprise is offered, the estimation of efficiency of strategic logistic management of the enterprise on indicators of logistic flows is carried out, conclusions concerning prospects of introduction of competitive strategies of management of logistic activity in agrarian sphere are made. Social consequences: the results of this assessment affect the adoption of optimal logistics decisions by the management of agricultural enterprises to ensure their own competitive advantages in the market.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка

Views

China China
266
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
270
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1346

Downloads

France France
1
Germany Germany
271
Ukraine Ukraine
196
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1347

Files

File Size Format Downloads
Makarenko_ logistics.pdf 368,75 kB Adobe PDF 1816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.