Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82237
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Digitalization in Realization of Ecological and Economic Principles of Managing Sustainable Development of Agrarian Enterprises
Other Titles Діджиталізація в реалізації еколого-економічних принципів управління сталим розвитком аграрних підприємств
Диджитализация в реализации эколого-экономических принципов управления устойчивым развитием аграрных предприятий
Authors Zos-Kior, М.V.
Ilin, V.Y.
Kyryliuk, I.M.
Solod, O.V.
Keywords аграрні підприємства
діджиталізація
екологічні та економічні засади
розвиток
управління
аграрные предприятия
диджитализация
развитие
управление
эколого-экономические принципы
agrarian enterprises
development
digitalization
ecological and economic principles
management
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82237
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Zos-Kior M. V., Ilin V. Y., Kyryliuk I. M., Solod O. V. Digitalization in Realization of Ecological and Economic Principles of Managing Sustainable Development of Agrarian Enterprises // Механізм регулювання економіки. 2020. № 2. С. 29-36. DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2020.88.02
Abstract Розглянуто питання діджиталізації еколого-економічних принципів управління розвитком аграрного підприємства. Представлено ефективні техніки адаптації підприємств до викликів смартекономіки, що змінює людські потреби, продукти, послуги, ланцюжки вартості, ринки, технологічні процеси, бізнес-моделі, форми конкуренції та ділового партнерства. Доведено ефективність точного землеробства, що включає паралельне водіння, картування врожайності, диференційоване внесення насіння та добрив. Визначено, що вагомим стримуючим чинником становлення в Україні смарт-агробізнесу є відсутність системного попиту на цифрові рішення з боку вітчизняних аграрних підприємств та сільських громад та неготовність (стратегічну, фінансову, технологічну, кадрову, організаційну і т. ін.) більшості підприємств та громад до кардинальних інновацій. Розглянута система вимірюваних показників і можливості платформи Hummingbird Technologies та наслідки її впровадження для управління земельними ресурсами, зокрема нормалізований відносний індекс біомаси, індекс листкової поверхні, карта неоднорідності посівів, карта ризику вилягання рослин, карта наявності бур’янів, карта густоти сходів, створення електронних карт завдань, карта-завдання на диференційоване проведення десикації, картазавдання на диференційоване внесення гербіцидів, карта-завдання на диференційоване внесення регуляторів росту рослин. Доведено необхідність активізації роботи сільських громад, які намагаються всіляко комунікувати з агровиробниками на взаємовигідних умовах та з іншими стейкхолдерами задля сталого розвитку сільських територій. Розглянуто питання участі сільських громад у проєктах щодо підвищення родючості ґрунтів, організації органічних господарств, обслуговуючих кооперативів, що прямо чи опосередковано пов’язані з ефективним управлінням еколого-економічним розвитком аграрних підприємств. Доведено необхідність підвищення кваліфікації бізнес-інженерів і персоналу та посилення аналітичного інструментарію аграрних підприємств при впровадженні засобів діджиталізації господарської діяльності.
Рассмотрены вопросы диджитализации эколого-экономических принципов управления развитием аграрного предприятия. Представлены эффективные техники адаптации предприятий к вызовам смарт-экономики, которая меняет человеческие потребности, продукты, услуги, цепочки ценности, рынки, технологические процессы, бизнес-модели, формы конкуренции и делового партнерства. Доказана эффективность точного земледелия, включая параллельное вождение, картирование урожайности, дифференцированное внесение семян и удобрений. Определено, что весомым сдерживающим фактором становления в Украине смарт-агробизнеса является отсутствие системного спроса на цифровые решения со стороны отечественных аграрных предприятий и сельских общин и неготовность (стратегическая, финансовая, технологическая, кадровая, организационная и т. д.) большинства предприятий и общин в кардинальных инновациях. Рассмотрена система измеряемых показателей и возможности платформы Hummingbird Technologies и последствия ее внедрения для управления земельными ресурсами, в частности нормализованный относительный индекс биомассы, индекс листовой поверхности, карта неоднородности посевов, карта риска полегания растений, карта наличии сорняков, карта густоты всходов, создание электронных карт задач, карта-задание на дифференцированное проведение десикации, карта-задание на дифференцированное внесение гербицидов, карта-задание на дифференцированное внесение регуляторов рост у растений. Доказана необходимость активизации работы сельских общин, которые пытаются всячески коммуницировать с агропроизводителями на взаимовыгодных условиях и с другими стейкхолдерами для устойчивого развития сельских территорий. Рассмотрены вопросы участия сельских общин в проектах по повышению плодородия почв, организации органических хозяйств, обслуживающих кооперативов, прямо или косвенно связанные с эффективным управлением эколого-экономическим развитием аграрных предприятий. Доказана необходимость повышения квалификации бизнес-инженеров и персонала и усиление аналитического инструментария аграрных предприятий при внедрении средств диджитализации хозяйственной деятельности.
The article describes the digitalization of ecological and economic principles of agricultural enterprise development management. It presents effective techniques for adapting enterprises to the challenges of the smart economy, which changes human needs, products, services, value chains, markets, processes, business models, forms of competition and business partnerships. The article proves the efficiency of precision farming, which includes parallel driving, yield mapping, differentiated application of seeds and fertilizers. It is determined that the lack of systemic demand for digital solutions from domestic agricultural enterprises and rural communities and unpreparedness (strategic, financial, technological, personnel, organizational, etc.) of most enterprises and communities to cardinal innovations significantly deter the formation of smart agribusiness in Ukraine. The article describes the system of measured indicators and capabilities of the Hummingbird Technologies platform and consequences of its implementation for land management, in particular normalized relative biomass index, leaf surface index, crop heterogeneity map, plant lodging risk map, weed map, seedling density map, electronic maps creation tasks, task map for differentiated desiccation, task map for differentiated application of herbicides, task map for differentiated application of growth regulators in plants. It justifies the need to intensify the work of rural a community, which try to communicate with agricultural producers on mutually beneficial terms and with other stakeholders for the sustainable development of rural areas. The issues of participation of rural communities in projects to increase soil fertility, organization of organic farms, service cooperatives, which are directly or indirectly related to the effective management of environmental and economic development of agricultural enterprises. The article shows the necessity of professional development of business engineers, personnel and strengthening of role of analytics for agricultural enterprises to digitalize the economic activity.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Australia Australia
180
Brazil Brazil
1
Canada Canada
1
China China
645
Germany Germany
18636
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
3433
India India
1
Italy Italy
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Nigeria Nigeria
1
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
183776
South Korea South Korea
650
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
73891
United Kingdom United Kingdom
6211
United States United States
73894
Vietnam Vietnam
6213

Downloads

Canada Canada
3434
China China
1
Germany Germany
651
India India
1
Italy Italy
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Lithuania Lithuania
1
Madagascar Madagascar
73892
Netherlands Netherlands
1
South Africa South Africa
183774
South Korea South Korea
73896
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
73892
United Kingdom United Kingdom
637
United States United States
367543
Unknown Country Unknown Country
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Zos_Kior_ digitalization.pdf 400,09 kB Adobe PDF 777728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.