Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82237
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Digitalization in Realization of Ecological and Economic Principles of Managing Sustainable Development of Agrarian Enterprises
Other Titles Діджиталізація в реалізації еколого-економічних принципів управління сталим розвитком аграрних підприємств
Диджитализация в реализации эколого-экономических принципов управления устойчивым развитием аграрных предприятий
Authors Zos-Kior, М.V.
Ilin, V.Y.
Kyryliuk, I.M.
Solod, O.V.
Keywords аграрні підприємства
діджиталізація
екологічні та економічні засади
розвиток
управління
аграрные предприятия
диджитализация
развитие
управление
эколого-экономические принципы
agrarian enterprises
development
digitalization
ecological and economic principles
management
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82237
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Zos-Kior M. V., Ilin V. Y., Kyryliuk I. M., Solod O. V. Digitalization in Realization of Ecological and Economic Principles of Managing Sustainable Development of Agrarian Enterprises // Механізм регулювання економіки. 2020. № 2. С. 29-36. DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2020.88.02
Abstract Розглянуто питання діджиталізації еколого-економічних принципів управління розвитком аграрного підприємства. Представлено ефективні техніки адаптації підприємств до викликів смартекономіки, що змінює людські потреби, продукти, послуги, ланцюжки вартості, ринки, технологічні процеси, бізнес-моделі, форми конкуренції та ділового партнерства. Доведено ефективність точного землеробства, що включає паралельне водіння, картування врожайності, диференційоване внесення насіння та добрив. Визначено, що вагомим стримуючим чинником становлення в Україні смарт-агробізнесу є відсутність системного попиту на цифрові рішення з боку вітчизняних аграрних підприємств та сільських громад та неготовність (стратегічну, фінансову, технологічну, кадрову, організаційну і т. ін.) більшості підприємств та громад до кардинальних інновацій. Розглянута система вимірюваних показників і можливості платформи Hummingbird Technologies та наслідки її впровадження для управління земельними ресурсами, зокрема нормалізований відносний індекс біомаси, індекс листкової поверхні, карта неоднорідності посівів, карта ризику вилягання рослин, карта наявності бур’янів, карта густоти сходів, створення електронних карт завдань, карта-завдання на диференційоване проведення десикації, картазавдання на диференційоване внесення гербіцидів, карта-завдання на диференційоване внесення регуляторів росту рослин. Доведено необхідність активізації роботи сільських громад, які намагаються всіляко комунікувати з агровиробниками на взаємовигідних умовах та з іншими стейкхолдерами задля сталого розвитку сільських територій. Розглянуто питання участі сільських громад у проєктах щодо підвищення родючості ґрунтів, організації органічних господарств, обслуговуючих кооперативів, що прямо чи опосередковано пов’язані з ефективним управлінням еколого-економічним розвитком аграрних підприємств. Доведено необхідність підвищення кваліфікації бізнес-інженерів і персоналу та посилення аналітичного інструментарію аграрних підприємств при впровадженні засобів діджиталізації господарської діяльності.
Рассмотрены вопросы диджитализации эколого-экономических принципов управления развитием аграрного предприятия. Представлены эффективные техники адаптации предприятий к вызовам смарт-экономики, которая меняет человеческие потребности, продукты, услуги, цепочки ценности, рынки, технологические процессы, бизнес-модели, формы конкуренции и делового партнерства. Доказана эффективность точного земледелия, включая параллельное вождение, картирование урожайности, дифференцированное внесение семян и удобрений. Определено, что весомым сдерживающим фактором становления в Украине смарт-агробизнеса является отсутствие системного спроса на цифровые решения со стороны отечественных аграрных предприятий и сельских общин и неготовность (стратегическая, финансовая, технологическая, кадровая, организационная и т. д.) большинства предприятий и общин в кардинальных инновациях. Рассмотрена система измеряемых показателей и возможности платформы Hummingbird Technologies и последствия ее внедрения для управления земельными ресурсами, в частности нормализованный относительный индекс биомассы, индекс листовой поверхности, карта неоднородности посевов, карта риска полегания растений, карта наличии сорняков, карта густоты всходов, создание электронных карт задач, карта-задание на дифференцированное проведение десикации, карта-задание на дифференцированное внесение гербицидов, карта-задание на дифференцированное внесение регуляторов рост у растений. Доказана необходимость активизации работы сельских общин, которые пытаются всячески коммуницировать с агропроизводителями на взаимовыгодных условиях и с другими стейкхолдерами для устойчивого развития сельских территорий. Рассмотрены вопросы участия сельских общин в проектах по повышению плодородия почв, организации органических хозяйств, обслуживающих кооперативов, прямо или косвенно связанные с эффективным управлением эколого-экономическим развитием аграрных предприятий. Доказана необходимость повышения квалификации бизнес-инженеров и персонала и усиление аналитического инструментария аграрных предприятий при внедрении средств диджитализации хозяйственной деятельности.
The article describes the digitalization of ecological and economic principles of agricultural enterprise development management. It presents effective techniques for adapting enterprises to the challenges of the smart economy, which changes human needs, products, services, value chains, markets, processes, business models, forms of competition and business partnerships. The article proves the efficiency of precision farming, which includes parallel driving, yield mapping, differentiated application of seeds and fertilizers. It is determined that the lack of systemic demand for digital solutions from domestic agricultural enterprises and rural communities and unpreparedness (strategic, financial, technological, personnel, organizational, etc.) of most enterprises and communities to cardinal innovations significantly deter the formation of smart agribusiness in Ukraine. The article describes the system of measured indicators and capabilities of the Hummingbird Technologies platform and consequences of its implementation for land management, in particular normalized relative biomass index, leaf surface index, crop heterogeneity map, plant lodging risk map, weed map, seedling density map, electronic maps creation tasks, task map for differentiated desiccation, task map for differentiated application of herbicides, task map for differentiated application of growth regulators in plants. It justifies the need to intensify the work of rural a community, which try to communicate with agricultural producers on mutually beneficial terms and with other stakeholders for the sustainable development of rural areas. The issues of participation of rural communities in projects to increase soil fertility, organization of organic farms, service cooperatives, which are directly or indirectly related to the effective management of environmental and economic development of agricultural enterprises. The article shows the necessity of professional development of business engineers, personnel and strengthening of role of analytics for agricultural enterprises to digitalize the economic activity.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки (Mechanism of Economic Regulation)

Views

Australia Australia
180
Benin Benin
1
Brazil Brazil
1
Canada Canada
155544032
China China
1260802633
Colombia Colombia
1
Czechia Czechia
1
Germany Germany
217548
Ghana Ghana
1392860
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
819746107
India India
10034027
Ireland Ireland
-302496726
Italy Italy
410964898
Kazakhstan Kazakhstan
1
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Netherlands Netherlands
103693983
Nigeria Nigeria
1
Pakistan Pakistan
2053577783
Portugal Portugal
1
Singapore Singapore
-1073992132
South Africa South Africa
183776
South Korea South Korea
650
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
1
Turkey Turkey
155544034
Ukraine Ukraine
48955
United Kingdom United Kingdom
113598
United States United States
-138367093
Vietnam Vietnam
6213

Downloads

Australia Australia
1
Canada Canada
155544033
China China
-138367090
Czechia Czechia
1
France France
1
Germany Germany
-2012049556
Ghana Ghana
1
India India
573364905
Indonesia Indonesia
1392864
Iran Iran
1
Ireland Ireland
1
Italy Italy
1
Kazakhstan Kazakhstan
1
Lithuania Lithuania
1
Madagascar Madagascar
73892
Netherlands Netherlands
1
Pakistan Pakistan
1
South Africa South Africa
183774
South Korea South Korea
73896
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
175716
United Kingdom United Kingdom
637
United States United States
-138367092
Unknown Country Unknown Country
207387965
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Zos_Kior_ digitalization.pdf 400,09 kB Adobe PDF -1350586043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.